คลังเก็บป้ายกำกับ: #community-mediation.org

บำรุงความคิด

บำรุงความคิด

บำรุงความคิด

คนโดยมากมักไม่ค่อยบำรุงความคิด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าไม่ค่อยทำให้ความคิดมีกำลัง คือคิดอะไรก็สักแต่คิดเยอะๆ เมื่อเป็นเช่นดังนี้ กระแสความคิดก็ไม่แรง ไปก็ไม่ได้ไกลหรือคงอยู่ไม่ได้นาน ถ้าเป็นคนคิดอะไรอย่างลึกซึ้งแน่นแฟ้นกระแสความคิดก็แรงมาก

People, most often, do not nourish ideas. Or in other words, that the idea is not strong What you think, but think a lot. When it is like this The idea is not strong. Went not far away or could not last long If a person thinks deeply, the current trend is very strong.

ความจริงกระแสความคิดที่แรงย่อมมีกระแสปราณ ผสมไปด้วย การที่จะให้กระแสความคิดของตนแรง และมีอำนาจถึงกับใช้ประโยชน์ได้นั้น เราจะต้องทำมโนคติให้แลเห็นกระแสความคิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นตามความต้องการของเรา เราอาจคิดว่ากระแสความคิดของเราเป็นเสมือนแสงที่พุ่งออกไป หรือเหมือนความร้อนที่กระจายออกไป หรือเหมือนความหอมที่ส่งกลิ่นออกไปรอบๆ

In fact, a strong flow of ideas will have a steady stream of ideas that will give your thoughts a strong flow. And have the power to use it We will have to make an idea to see the concept of figuring out our needs. We may think that our thoughts are like light that goes out. Or like the heat spreading out Or like the aroma that smells out around

หรือเหมือนไอน้ำเดือดที่พุ่งขึ้นจากตัวเราก็ได้ จะคิดให้เป้นอย่างไรสุดแต่เราจะชอบ และก็จะได้หาได้ผลเท่ากัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สู้ยากนัก กระแสความคิดของเราจะอ่อนหรือแรงได้เพียงไร ก็สุดแต่เราจะให้กำลังความคิดได้มากน้อยเพียงไร

Or like boiling water vapor that can rise from us How to think about it most, but we will like And will get the same result This is a difficult story. How can our thoughts be weak or weak? But most of all, how much power can we give?

กระแสความคิดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระแสดวงจิตนี้ เป็นของสำคัญมาก สถานที่ใดๆ ก็ดี บุคลใดๆ ก็ดี ย่อมมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอยู่เสมอเราเข้าใกล้บุคคลหรือเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่ง เราย่อมมีความรู้สึกผิดแปลกไปไม่เหมือนกันเลย

The idea of one thing, also known as the flow of this mind It is very important. Any place is good. Any person is always a unique character. We approach people or enter a place. We have a different sense of uncommon feelings.

ผู้ที่ฝึกฝนทางวิชชาลึกลับ หรือแม้ผู้ที่มิได้ฝึกฝนมากเป็นแต่เพียงช่างสังเกตความรู้สึกของตัว ย่อมรู้สึกกระแสความคิดหรือกระแสดวงจิตที่มีอยู่ตามหมู่บ้าน หรือเมืองหรือประเทศหนึ่งได้ดี คนแปลกหน้าที่เข้ามาในที่ๆ ตัวได้พบใหม่ย่อมมีความรู้สึกอย่างใหม่แปลกออกไป บางทีก็พอใจ บางทีก็อยู่ไม่ได้ โดยไม่มีเหตุผลที่ประจักษ์ตา เป็นแต่เหตุทางหนึ่งซึ่งรู้สึกได้ในทางใจ

อนึ่ง พึงเป็นที่เข้าใจว่ากระแสดวงจิตเป็นสิ่งที่ข่มกันได้ ผู้ที่กระแสดวงจิตแรงคนเดียว ย่อมข่มกระแสของคนอื่นๆ ให้ละลายหายไป เหลือแต่กระแสของตนผู้เดียวมีอำนาจเด่นอยู่ สถานที่ๆ มีอุตสาหกรรมหรือการค้าขายมากๆ ย่อมทำให้ผู้ที่ย่างเข้าไปรู้สึกถึงความคิดของผู้ที่ใฝ่ใจทางนั้น ที่แห่งใดเคยมีฆาตกรรม ย่อมทำให้รู้สึกหวาดเสียวแก่ผู้ที่เหยียบย่างเข้าไป แม้ผู้นั้นจะไม่รู้ โบสถ์วิหารเป็นที่ ๆ ทำให้รู้สึกสงบสงัดวังเวงใจอยู่เสมอ

บำรุงความคิด

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

กระแสของปัญญา

กระแสของปัญญา Stream of wisdom

กระแสของปัญญา

มีอยู่ที่ศีรษะจนกระทั่งถึงไหล่นั้น ก็มีมูลที่เห็นได้จากการเขียนรัศมีของผู้ที่มีปัญญาเช่นของผู้ตั้งศาสนา ผู้เขียนย่อม จะทำรัศมีไว้ตรงศีรษะเสมอ ผู้แรกเริ่มทำดังนี้คงจะได้เค้าหรือ แลเห็นมาจากความจริงก่อน

There was on the head until that shoulder. There is information that can be seen from the writing of the halo of those who are wise, such as those of religious authors. The first person to start doing this would have him or Seen from the truth first

ในเรื่องกระแสของปราณนั้น In the matter of the current

ก็มีผู้ใช้ทำประโยชน์ได้แต่โบราณกาลมาจนถึงสมัยนี้ การถ่ายกระแสของปราณจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนั้นได้ มากหลายเป็นลัทธิเวทมนตร์หรือเสกเป่าในบัดนี้ แต่หากเป็น โอกาสให้มนุษย์ทุจริตทำการหลอกลวงกันนั้นจนกลายเป็น เลวทรามไปเท่านั้น

There were those who were able to use the ancient times until this day. Can transfer the current from one person to another Many are magic cultures or blown in now, but if it is an opportunity for human corruption to deceive each other until it becomes Only vile

ในข้อที่ว่ากระแสของเจตภูต In the sense that the stream of the Wraith

หรือกายทิพย์มีลักษณะเป็นหมอกด้วยนั้น ในบัดนี้ ข้อพิสูจน์อันแน่นอนแล้ว คือมีผู้ที่ถ่ายรูปวิญญาณได้ (ดูรูปถ่าย ที่นักปราชญ์ทางวิญญาณศาสตร์ถ่ายรูปวิญญาณในขณะ กายทิพย์ครองอยู่ รูปถ่ายชนิดนี้มีอยู่หลายรูปในหนังสือเรื่อง “ผี” ของหลวงสารานุประพันธ์) ในรูปถ่ายเหล่านี้มีดวงหน้า ของกายทิพย์ปรากฏในหมอกควันเสมอ

Or the body with a mist Is that there are people who can take pictures of the soul (see photos taken by spiritual scholars, photographing spirits while The body is crowned There are many photographs of this type in the book “Ghosts” of Luang Saranuprapan). The body of the clairvoyance always appears in the haze.

กระแสตัวคน ที่พุ่งออกไปจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย เหมือน แสงของดวงอาทิตย์ ความร้อนในเตาไฟและกลิ่นดอกไม้ ฯลฯ ในเรื่องนี้เราควรจำไว้อย่างหนึ่งว่า

The stream of people that jumped out of various parts of the body like the light of the sun. Heat in the fireplace and the smell of flowers, etc. In this regard, we should remember one thing.

กระแสที่ออกไปจากส่วนต่างๆ ของมนุษย์ ถึงแม้มนุษย์จะไม่ได้อยู่ในที่นั้นหรือตายไปแล้วก็ดี กระแสที่ออกไปจะหมดไปทันทีก็หาไม่ กระแสเหล่านั้นยังมีอยู่อีกนาน และค่อยๆ หมดไปทีละน้อย

The stream that goes from different parts of human beings, even if humans are not there or die The current will go away immediately. Those currents still exist for a long time and gradually disappear gradually.

เหมือนอย่างดาราศาสตร์เขาสอนว่า ถึงแม้ดวงดาวจะดับไปแล้ว แต่แสงของดวงดาวยังอาจมีอยู่ได้อีกหลายร้อยปี และแสงดาวที่เราเห็น อยู่ทุกวันนี้บางอันอาจเป็นแสงของดวงดาวที่ดับไปตั้งหลายร้อยปีแล้ว ก็ เป็นไป เตาไฟที่ไฟดับแล้ว ยังมีความร้อนอบอุ่นอยู่ได้นาน หรือของหอมที่ ส่งกลิ่นอบห้องอยู่ย่อมทำให้ห้องมีกลิ่นหอมอยู่ได้ ถึงแม้เราจะเอาของนั้น เคลื่อนไปไว้ห้องอื่นเสียนานๆ แล้วฉันใด กระแสในตัวคนหรือกล่าว โดยเฉพาะกระแสของดวงจิต ก็เป็นฉันนั้นถึงแม้ดวงจิตที่ส่งกระแสนั้นไว้จะไปทางไหนเสียนานๆ แล้วก็ดี กระแสอันนั้นก็อาจยังอยู่ได้อีกหลายๆ ปีและโดยเหตุนี้ ถึงแม้คนเราจะตายไปแล้วนานๆ สถานที่ๆ เขาเคยอยู่ก็ยังมีอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงอำนาจดวงจิตของเขาอยู่ได้

กระแสของปัญญา

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

กระแสในตัวคน

กระแสในตัวคน

 กระแสในตัวคน
  • เราเคยมีข้อสงสัยเรื่องรัศมีของพระพุทธเจ้า We used to have doubts about the glory of the Buddha.

ซึ่งเราสงสัยว่านายช่างประดิษฐ์ขึ้นเองเพื่อความงดงาม นักปราชญ์บางท่านสันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไร แปลกกว่าภิกษุอื่น ยกตัวอย่างเช่น มีคนบางคนเข้าไปใน หมู่สงฆ์แล้ว บอกไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน พฤติการณ์ อันนี้เราจะลงความเห็นแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าไม่มีรัศมี หรือ ว่ารัศมีเป็นของที่นายช่างประดิษฐ์ขึ้นอย่างเดียวหาได้ไม่ กระแสที่มีอยู่ในตัวผู้มีศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจเช่นนั้นอยู่เขาคงไม่ต้องการแสดงให้ปรากฏพร่ำเพรื่อไป เรามีเรื่องอยู่มากมาย ว่าพระพุทธเจ้าทรงเปล่งรัศมี ความข้อนี้น่าจะเป็นความจริง โดยแท้

Which we suspect that he had created himself for beauty Some scholars assume that the Buddha does not have anything. Strange than other monks For example There are some people who go into the monk’s group and cannot tell where the Buddha is. This circumstance, we will definitely agree that the Buddha does not have a halo or that the glory is the only thing that the master created. The stream that exists in the holy person has such power. He probably does not want to show it to appear again. We have many stories. That the Buddha emits glory This is probably true.

  • ในเมืองเราเคยได้เห็นความอัศจรรย์ In the city we have seen miracles

ในเรื่องรัศมีของพระปฐมเจดีย์ซึ่งแต่ก่อนนี้เข้าใจว่า เป็นของหลอกกันเล่น แต่ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ได้ทรงเห็นด้วยพระองค์เองพร้อมทั้งคนอื่นๆ อีกเป็น จำนวนมากมายแล้ว ก็ต้องเชื่อกันว่ารัศมีอันโชติช่วง ณ พระปฐมเจดีย์นั้นเป็นสิ่งที่พึงมีได้จริง และเมื่อพิจารณาถึงเรื่องกระแสที่กล่าวมาในบทนี้แล้วเราก็พอจะอธิบายได้ว่ารัศมีอัน โชติช่วงเหล่านั้น คือกระแสของดวงวิญญาณ ที่สิงสถิตอยู่ในองค์พระปฐมเจดีย์

In the story of the glory of Phra Pathom Chedi which previously understood Is a trick But when King Rama VI He saw with himself and many others. It must be believed that the radiant radius at Phra Pathom Chedi is truly a must.

And considering the current flow in this chapter, we can explain that the radius Those brilliance Is the stream of the soul That resides in Phra Pathom Chedi

ข้าพเจ้าไม่กล่าวว่าดวงวิญญาณของ พระพุทธเจ้า เพราะตามความคิดของเราเมื่อนิพพานแล้ว ดวงวิญญาณก็ดับไป แต่พระปฐมเจดีย์เป็นปูชนียสถาน อันสำคัญ อาจมีดวงวิญญาณอื่นๆ เข้ามาพักพิงอาศัยหรือ เยี่ยมกรายมาทำสักการบูชา นอกจากเป็นกระแสของวิญญาณ โดยเฉพาะแล้วอาจจะเป็นกระแสของกายทิพย์ซึ่งพาดวงวิญญาณออกไปจากร่างใหญ่ๆ ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์

ก็เป็นได้การที่เรามิได้เห็นเสมอ เราเห็นแต่นานๆ ครั้งหนึ่ง นั้น ก็อธิบายได้ว่าสุดแต่กระแสนั้นจะมากขึ้นในวันใด คือ มีดวงวิญญาณมารวมกันมากมายในวันใด หรือเขาประสงค์ ให้ปรากฏในวันใด รัศมีอันโชติช่วงของพระปฐมเจดีย์ก็มีขึ้นในวันนั้น

กระแสในตัวคน

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

ปัญญาชั้นสูง

ปัญญาชั้นสูง

ปัญญาชั้นสูง

สำหรับคนที่มีปัญญาชั้นสูงกระแสของปัญญาซึ่งเป็นสีทองนั้นก็มีประกายสีน้ำเงินอยู่ปลายกระแส

For those who have high wisdom, the stream of wisdom, which is the golden color, has a blue spark at the end of the stream.

ส่วนกระแสของดวงจิตอันเป็นกระแสที่สำคัญที่สุดนั้น นัยว่าเป็นสีเหลืองอ่อนในขณะใดที่คนเราคิดอะไรมาก กระแสอันนั้นก็ยิ่งแรงขึ้นเป็นประกาย กระแสดวงจิตเป็นรูปร่างที่ไม่แน่นอนสุดแต่ดวงจิตจะบังคับให้หันไปทางไหน ก็พุ่งไปทางนั้น

The current of the mind is the most important stream. Allegedly being a pale yellow at any time when people think a lot The more intense the spark The mental state is the most unstable shape, but where the mind is forced to turn. Then jumped that way

ในที่สุดกระแสของวิญญาณนัยว่าเป็น สีขาวบริสุทธิ์

Finally, the stream of souls is allegedly Pure white

ในเรื่องกระแสในตัวคนที่เราอ่านมาแต่ต้นจนบัดนี้ ถ้าดูแต่เผินๆก็ดูเป็นของเหลวไหลปราศจากความจริงและดูไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรู้ แล้วเราจะตรวจดูโดยละเอียดแล้ว เราจะเห็นได้ว่าที่จริงเรื่องกระแสมิใช่เรื่องเหลวไหลทีเดียว และคำอธิบายในเรื่องกระแสที่เราอ่านมาข้างต้นนั้น ก็มีประโยชน์อยู่บ้าง ดังจะได้กล่าวมาเป็นข้อๆ ต่อไปนี้

In the current flow of people that we read from the beginning until now If it looks superficially, it looks absurd without truth and doesn’t seem to be useful. Then we will check it in detail We can see that the current is not a nonsense story. And the explanation of the current that we read above There are some benefits. As mentioned in the following terms

1. ถึงแม้ว่ากระแสเหล่านี้เราจะเห็นด้วยตามธรรมดาไม่ได้ก็ดี บุคคลที่มีกระแสดี เราก็อาจแลเห็นแปลกกับคนอื่น คนที่มีอนามัยดี คนที่สมบูรณ์ พูนสุข ย่อมมีอะไรอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เราแลเห็นบุคคลนั้นมี ความเด่นกว่าคนอื่น ซึ่งเราเรียกว่ามีสง่าราศี ถ้าบุคคลผู้ใดถึง แม้จะมีอนามัยดี แต่มีความทุกข์ร้อนอันใดอยู่ในใจ เราก็แล เห็นผู้นั้นมัวหมองหาสง่าราศีอันใดมิได้ ถึงแม้ผู้นั้นจะพยายาม ทำความร่าเริงสนุกสนานเพียงไรก็ดี

  1. Although these currents can not be seen as normal People with good currents We may see strange things with others. People who have good health, one that is perfect, has one thing that makes us see that person. Predominance Which we call glory If any person reaches Even with good hygiene But there was any affliction in my heart, and he saw that no one had been glorified for glory Even if he tries How cheerful, fun

2. แต่กระแสตามที่เราจะพึงสังเกตเห็นตามธรรมดานั้น บางทีก็ทำให้เราเข้าใจผิดไปได้บ้าง เพราะมีกระแสบางอันที่แรงและข่มกระแสอื่น เช่นคนเวลาจะตาย ในบางครั้งอาจ ได้เห็นความผ่องใสหรือสง่าราศีผุดผาดขึ้นมาทันทีทันในเวลา ที่จวนจะขาดใจ นั่นไม่ใช่กระแสของอนามัย คือไม่ใช่กระแส ของร่างกายธรรมดาเป็นกระแสของกายทิพย์ที่แบ่งตัวออกเมื่อเวลาที่คนจะตายและกายทิพย์จะได้พาวิญญาณออกไปจาก ร่างกายอันจะทิ้งให้เน่าเปื่อยอยู่ภายหลัง ข้าพเจ้าได้ยินพูดกัน มามากถึงการที่คนจะตาย มีความผุดผาดผ่องใสขึ้นทันทีเมื่อ เวลาจะสิ้นใจ เราเคยสงสัยกันว่าเป็นเพราะเหตุไร แต่ถ้าเรา เห็นคำอธิบายในเรื่องกายทิพย์เบ่งตัวออกเช่นนี้แล้วก็ดูเหมือน จะตัดความสงสัยของเราไปได้

But the stream as we should observe as normal Sometimes makes us misunderstand Because there are some currents that are strong and restrain other currents Such as people will die Sometimes Saw the brightness or glory rising immediately in time That is almost indifferent That is not a stream of health Is not a stream Of normal body

ปัญญาชั้นสูง

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

กระแสของเจตภูต

กระแสของเจตภูต

กระแสของเจตภูต

กระแสของเจตภูต หรือกายทิพย์นั้น มีลักษณะเป็นหมอกควัน ซึ่งอาจหายไปและกลับมีขึ้นมาใหม่ได้โดยง่าย ในขณะที่เจตภูตหรือ กายทิพย์อยู่ในร่างกายนั้น กระแสของกายทิพย์เป็นสิ่งที่แลเห็นได้ยาก ต่อเมื่อกายทิพย์ออกจากร่างกายธรรมดาไปอยู่โดยลำพัง ซึ่งอาจเป็น กระแสของกายทิพย์ได้ชัดเจน ผู้ที่เคยเห็นกายทิพย์หรือที่เรียกว่า ผู้หลอก ก็มักจะได้แลเห็นรูปอยู่ภายในหมอกควันเสมอ บางทีแลไม่เห็น กายทิพย์เห็นแต่เพียงกระแสเป็นหมอกควันคล้ายไอน้ำเท่านั้นก็ได้

The stream of the Wraith Or that body Looks like a haze Which may be lost and rebuilt easily While the Wraith or Body is in that body. The current of the nectar is difficult to see. Only when the body turns away from the body alone, which may be clearly the body of the body Those who have seen the physical or the so-called deceit are always seen in the smog. Sometimes not seen The body is seen only as a stream of smoke like steam.

กระแสของปราณนั้น มีลักษณะเป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง แต่ ปราณมีทางออกมากที่สุดอยู่สองทาง คือทางตากับทาง บ้านและเป็นกระแสที่จะถ่ายให้กันได้ เช่นถ่ายจากตัวคนที่มีอนามัยดี ไปสู่ตัวคนที่มีอนามัยไม่ดี และในเรื่องนี้เองที่ลัทธิโยคีและวิชชาลึกลับ ทั้งหลายเขาสอนวิธีรักษาโรคด้วยกระแสของปราณ

The current There is a direct current, but Pran has the most two ways. Is the way to the eye and the way House and a stream that can be taken together Such as taking pictures from people who have good hygiene To the people who have poor health And in this story, the Yogi and the mysterious Enlightenment He taught them how to treat the disease with the current

กระแสของสัญญานั้น มีสีต่างๆ หลายอย่างตามความรู้สึกของคน ในขณะที่คนนอนหลับ ซึ่งเป็นเวลาที่สัญญาหยุดพัก กระแสของสัญญา มีสีแดงอย่างมัวๆ แต่พอตื่นขึ้นมาก็มีสีไปต่างๆ สุดแต่อารมณ์ของบุคคล ในเวลานั้นๆ เวลาโกรธจัดทำให้กระแสเป็นสีแดงเข้ม เวลารักทำให้ กระแสเป็นสีแดงอ่อนๆ เวลาเศร้าโศกโทมนัสทำให้กระแสกลายเป็นสีเทา

The current contract has many different colors according to the feelings of the people. While people sleep Which is the time when the contract is stopped Contract With a blushing red color But when waking up, there were various colors But the mood of the person at that time when angry, causing the current to be dark red when love makes the stream a light red When sorrowful, sadness causes the stream to become gray.

เวลาภาคภูมิใจหรือมีความมักใหญ่ใฝ่สูงใดๆ เกิดขึ้นทำให้กระแสนั้นเป็น สีส้ม เวลาเกิดความเลื่อมใสในศาสนาทำให้กระแสเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆ กระแสเหล่านี้จะมีมากหรือน้อย อ่อนหรือแรงเพียงไร ก็สุดแต่ความรู้สึก จะมีมากน้อยเพียงไร และเนื่องจากเหตุนี้ เขาจึงอ้างได้ว่าผู้สำเร็จวิชชาลึกลับย่อมจะทราบทันทีว่าใครมีอะไรอยู่ในใจ

เราได้ทราบมาข้างต้นแล้วว่า ลำพังแต่สัญญาอย่างเดียว ความ รู้สึกก็รุนแรงโดยไม่มีอะไรข่มและมักจะชักจูงให้หันไปทางที่ชั่ว มนุษย์จะถึงขั้นเป็นมนุษย์ได้ จะต้องมีปัญญาคอยข่มความรู้สึกอันรุนแรง ชักนำไปในทางที่ถูก ด้วยเหตุนี้กระแสของปัญญาจึงมีอำนาจ 2 ประการคือ มีอำนาจทำให้กระแสของสัญญาที่ขุ่นมัวนั้นผ่องใสขึ้น ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งมีกระแสของตัวเองซึ่งนัยว่าเป็นสีทองและกระแสของปัญญาที่มีอยู่เพียงตอนศีรษะจนถึงไหล่

กระแสของเจตภูต

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

วิชชาลึกลับ

วิชชาลึกลับ

วิชชาลึกลับ

สิ่งที่น่ารู้อันหนึ่งใน วิชชาลึกลับ และเป็นสิ่งซึ่งตำรา อันกล่าวถึงวิชชาลึกลับของชนทุกชาติทุกภาษาต้อง อ้างอิงถึงเสมอ แต่ก็มีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้กันอยู่มาก ในขั้นต้นเราจะต้องเข้าใจว่ากระแสในตัวคนเป็นสิ่งที่อาจแลเห็นได้ แต่จะต้องอยู่ในลักษณะอันใดอันหนึ่ง ใน 2 ประการ ให้ถี่ถ่วนแจ่มแจ้งและไม่มีปัญหา นี้

คือ ถ้าเป็นกระแสในตัวคนที่ไม่มีอำนาจในวิชชาลึกลับ จริงๆ คือถ้าเป็นกระแสของคนธรรมดาแล้ว ผู้ที่จะแลเห็น ในกระแสนั้นได้ จะต้องเป็นผู้ที่บรรลุวิชชาลึกลับในชั้นสูง พอสมควรแต่ถ้าเป็นกระแสในตัวคนที่มีอำนาจ คือคนที่ บรรลุวิชชาลึกลับในชั้นสูงแล้ว แม้คนธรรมดาก็อาจเห็นได้ ถ้าผู้ที่เป็นเจ้าของกระแสนั้นต้องการให้เห็น

One interesting thing in the mysterious transcendence And what the textbook Which mentions the mysterious enlightenment of every nation, every language must Always refer to But there is a lot of misunderstanding in this matter Initially, we must understand that the current in people is something that can be seen. But must be in any one of these two ways: if it is a stream of people who do

Who will see In that stream Must be a person who has attained a high level of mysterious enlightenment Fairly, but if it is a stream of people who have power, is the person who has attained a mysterious enlightenment in the higher class. Although ordinary people may see If the owner of that stream wants to see

ส่วนร่างกายในตัวมนุษย์ทั้งเจ็ดส่วนที่กล่าวข้างต้นนั้น ทุกๆ ส่วนย่อมมีกระแสสำหรับตน กระแสอันนี้เกิดจากกำลัง อันมีในส่วนนั้น แม้ในส่วนที่หยาบที่สุด คือร่างกายธรรมดา ก็ย่อมมีกระแส ซึ่งแสดงให้เห็นว่าร่างกายของบุคคลนั้นๆ มีอนามัยดีเพียงไร อันที่จริงแม้นัยน์ตาธรรมดาของเราก็ เกือบจะสังเกตเห็นได้ เช่น คนที่ร่างกายสมบูรณ์ปราศจาก ความทุกข์ร้อน เราก็เห็นความแจ่มใสซึ่งเราเรียกว่ามีสง่าร่างกายส่วนอื่นๆ

As for the seven parts of the human body mentioned above, every part has its own flow. This flow is caused by power. In that part Even in the roughest part Is a normal body Surely there will be a stream Which shows that

the body of that person How good is hygiene? In fact, even though our normal eyes are Almost noticeable, such as the person who is completely physically free Suffering We see the brightness which we call graceful.The flow of the body Up to 2 or 3 feet

ราศีในบางคราวมนุษย์ได้เห็นความอัศจรรย์ของปูชนียสถานบางแห่งที่ส่องแสงรุ่งโรจน์ ซึ่งในลัทธิโยคีเขาอธิบายว่ากระแสของ วิญญาณ กล่าวคือ ถ้าไม่ใช่วิญญาณของผู้ศักดิ์สิทธิเจ้าของปูชนียสถาน นั้น ก็ต้องเป็นกระแสวิญญาณของผู้อื่นที่มาประชุมกันนมัสการปูชนียสถาน ในลัทธิโยคีเขาอธิบายยิ่งกว่านั้นคือว่าสำหรับผู้สำเร็จวิชชาอันนี้ แล้ว ย่อมแลเห็นกระแสทุกๆ อันของมนุษย์ทุกๆ คนคือวิญญาณทุกๆ ดวง และข้อความต่อไปนี้ เป็นคำอธิบายเรื่องกระแสซึ่งเขาอ้างว่าได้เห็น จากนัยน์ตาของผู้ที่สำเร็จวิชชาโยคี ซึ่งเป็นข้อที่น่าฟังอยู่บ้าง

กระแสของร่างกายนั้น นัยว่าออกมาจากตัวคน ได้ถึง 2 หรือ 3 ฟุตเป็นรูปไข่ (ตามรูปตัวคน) และไม่มีสีหรือถ้ามีก็เป็นสีฟ้าอย่างจางๆ เหมือน สีน้ำทะเลและกระแสนี้ออกเป็นสายๆ ตามขุม ขน ถ้าหากเป็นคนมีอนามัยดี สายของกระแส นี้ก็ตั้งตรงหรือพุ่มตรงไปตามรูป ถ้าอนามัย ไม่ดีกระแสนั้นก็ตกมีลักษณะเหมือนขนสัตว์

วิชชาลึกลับ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

หัวใจ-จิต-ใจ

หัวใจ-จิต-ใจ

หัวใจ-จิต-ใจ

ในทางพระพุทธศาสนาของเรา วิญญาณจิตใจและใจ เป็นอันเดียวกัน แต่แบ่งเป็น 3 ภาค วิญญาณเป็นภาคต้น จิตเป็นที่ 2 และใจคือ มโน เป็นที่ 3 อนึ่ง ในทางพระพุทธศาสนาของเรา แปลคำวิญญาณว่า ความรู้ คือ สิ่งต่างๆที่เป็นอายตนะภายนอก มากระทบอายตนะภายในนั้น

ย่อมไปถึงวิญญาณก่อนคือ วิญญาณ รู้ก่อนว่าเป็นอะไร เมื่อวิญญาณรู้แล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของภาคจิตที่จะไตร่ตรองวินิจฉัย เมื่อตกลงอย่างไร ใจ คือ มโน ก็สั่งการต่อไป

In our Buddhism Spirit, mind and heart Is the same, but divided into 3 divisions, the spirit is the beginning of the mind and the second is the mind is the 3rd place. In addition, in our Buddhism Translates the spirit that knowledge is something that is external.

Came to affect the inner eye Will go to the spirit first, the spirit knows first what it is When the soul knows Next, it is the duty of the mental sector to ponder the diagnosis. When he agreed, the mind was to go to the next order.

ยกตัวอย่างง่ายๆ นัยน์ตาเห็นคนเดินมาคนหนึ่ง นัยน์ตารายงานเข้าไปภายในวิญญาณเป็นผู้รู้ว่าคนนั้น คือ คนที่เคยรู้จักกันแล้วส่งไปให้จิต จิตเป็นผู้ไตร่ตรองวินิจฉัยว่าควรทำอย่างไร ในที่สุดก็ตกลงให้ทักทายผู้นั้น คราวนี้เป็นหน้าที่ของใจคำว่า “ หัวใจ-จิต-ใจ ” ทั้ง 3 คำนี้ มาถึงเวลานี้เราใช้สับสนปะปนกันไปและเราเอาไปใช้เหมือนๆเสียหมด

Simple example An eye saw a man walking The eyes reported inside the spirit, who knew that the person was a person who had known each other and sent it to the mind.

Mentalism is a reflection of what should be done. Finally agreed to greet him This time is the duty of the word “The heart-mind-heart” of these 3 words. At this time, we used to confuse and we used to use it like all.

แต่ข้าพเจ้าเคยสังเกตและรู้สึกว่า ผู้ตั้งคำเหล่านี้ทุกๆภาษาต้องการให้ใช้ต่างกัน คือ หัวใจ หรือ หทัย หรือ Heart ต้องการให้หมายถึงก้อนเนื้อในหน้าอกที่อยู่ด้านซ้ายมีหน้าที่ทำการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย ในภาษาบาลีที่ใช้ว่า หทเยน ผลิเตนกาลํกตวา ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Dying of a broken heart. (หัวใจแตกตาย) มีอีกตำแหน่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นชัดว่าต้องการให้ใช้ผิดกัน

คือ ในประโยคว่า หทํยมนญจโสกามหนตาบีน ตาปยนติ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Sorrows even great ones do not rack the heart and mind. (ความเศร้าโศกแม้จะใหญ่หลวงเพียงใด ก็ทำอันตรายแก้หัวใจและดวงใจไม่ได้)

But I used to observe and feel that All those who want to use different words are heart or heart, or Heart. Need to mean a lump in the chest that is on the left. There are pages that pump blood to feed the body.

ตามอุทาหรณ์ที่ยกมานี้   แสดงให้เห็นว่าผู้บัญญัติคำ ต้องการใช้หัวใจ หรือ หทํย หรือ Heart ให้หมายถึงเครื่องสูบโลหิตเท่านั้น ส่วนจิตกับใจนั้น คงเป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่ง ซึ่งอยู่บนสมองไม่ได้อยู่ที่หน้าอกและจิตกับใจนั้นเป็นอันเดียวกัน แต่มีหน้าที่สองอย่าง คือ จิต (จิตํต หรือ Thought) นั้นใช้สำหรับคิด แต่ส่วนใจ (มโน หรือ Mind) นั้น สำหรับ บงการ คือ สั่งบังคับร่างกายส่วนอื่นๆ

หัวใจ-จิต-ใจ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

ทางดับทุกข์

ทางดับทุกข์

ทางดับทุกข์

ในสภาพที่มนุษย์เป็นอยู่อย่างนี้ ดวงจิตดวงเดียวเป็นผู้รู้สึก ผู้จัดการทำการต่างๆ ดวงจิตต้องรับภาระอันหนักยิ่ง ในอันที่จะ ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ร่างกายและวิญญาณ เพราะฉะนั้น ดวงจิต สิ่งสำคัญสำหรับพวกวิญญาณเหมือนหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงมีความจำเป็นจะต้องเลือกเสนาบดีที่สามารถจริงๆ ฉะนั้นยิ่ง ในอันที่จะทำงาน

In this condition that man is One soul is the one who feels Managers The soul must bear a great burden in order to be useful for both the body and the soul. Therefore, the mind is important for the spirits, like the one God who has the necessity to choose the stewards that can really be. work

เมื่อร่างกายทรุดโทรมลง โดยความชรา พยาธิ มาเบียดเบียน ก็เหมือนหนึ่งข้าศึกมารบพุ่ง อาณาจักรดวงจิตซึ่งเป็นเสนาบดีจะต้องจัดการ ต่อสู้ ถ้าสู้ไม่ได้ร่างกายแตกดับ ดวงจิตก็ พลอยดับไปด้วย ส่วนวิญญาณก็ต้องออกจาก อาณาจักรไปด้วย จนกว่าจะได้อาณาจักรครอง ใหม่ หรือไปรวมกันอยู่ในโลกอันสูงสุดซึ่งมีแต่ วิญญาณเสวยสุขอยู่ตลอดกาล

When the body deteriorates by aging, the parasite is hurting, like one enemy comes to fight. The mental kingdom, which is the Lord Chancellor, must be fought. And the spirit must leave The kingdom too Until the kingdom has been ruled or reunited in the highest world that only The soul that enjoys forever

ในทางพระพุทธศาสนาของเรา เรามีคำว่าปุถุชน หมายความ ว่า คนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลส ยังไม่สามารถจะมองเห็นธรรมเห็น ทางดับทุกข์ หรือเห็นนิพพานได้ ในลัทธิโยคีเขาก็มีปุถุชน คือคนที่ยัง ไม่สามารถจะมองเห็นความเป็นไปของวิญญาณ ในทางพระพุทธศาสนา ของเรา นิพพานเป็นชั้นสูงสุดฉันใด ในลัทธิโยคี การมองเห็น ความเป็นไปของวิญญาณก็เป็นชั้นสูงสุด ฉันนั้น ผู้ที่สำเร็จวิชชาในขั้นสูงสุด ของเขา ย่อมสามารถจะเข้าถึงวิญญาณ รู้ความเป็นไปของวิญญาณ และ สามารถทำการติดต่อกับวิญญาณของตนหรือของคนอื่นๆ ได้ ใครที่ทำได้ดังนั้น ก็เท่ากับสำเร็จพระอรหันต์ในทางพระพุทธศาสนาของเรา

In our Buddhism We have a word that mortals mean that people are still dense with passion. Still cannot see the dharma see the way of suffering or see nirvana In the Yogi doctrine, he has mortals, who are still unable to see the spirit of the soul. In our Buddhism, Nirvana is the highest class, as in the Yogi doctrine, the vision of the spirit is the highest. Knowing the spirit of the soul and being able to make contact with his soul or of others Is equal to the achievement of the saint in our Buddhism

ตราบใดที่มนุษย์ยังมิได้บรรลุวิชชาถึงขั้นนั้น มนุษย์ก็ไม่ทราบว่าวิญญาณของตนเป็นอย่างไร ไปทำอะไรบ้างมีความต้องการอะไร

ทั้งนี้เพราะดวงจิตยังมิได้รับความฝึกฝนเพียงพอ จนจะทำการ ติดต่อกับวิญญาณโดยตรงได้ เหมือนอย่างเสนาบดีที่ยังไม่ฉลาด ที่จะทราบพระประสงค์หรือความเป็นไปอันแท้จริงของพระเจ้าแผ่นดิน ของตนหรือไม่สามารถจะทำการติดต่อกับพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงได้ กิจการบ้านเมืองที่จะจัดไป ก็ทำไปแต่ในทางที่ตนเห็นว่าดีที่สุด ซึ่ง อาจไม่ตรงกับประศาสโนบายของพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อใดดวงจิต ติดต่อกับวิญญาณโดยตลอดแล้ว ก็นับว่าดีเลิศ เหมือนหนึ่งเสนาบดี ที่ได้มีโอกาสสนิทสนมกับองค์พระเจ้าแผ่นดินโดยตรง สามารถจัดการให้ ถูกตามพระประสงค์และประศาสโนบายของพระเจ้าแผ่นดินได้ทุกประการ เพราะฉะนั้นผลสำคัญอันเป็นผลสุดยอดของโยคี ก็คือให้ดวงจิตเข้าไป ติดต่อกับวิญญาณได้

คำอธิบายในเรื่องดวงจิตกับวิญญาณที่ได้กล่าวว่าโดยพิสดารใน บทนี้ยังไม่ถ้วน ยังไม่แจ่มแจ้งดีและยังจะมีปัญหาอีกหลายประการ แต่ ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นใครในโลกนี้ที่จะบรรยายถึงเรื่องดวงจิตกับวิญญาณ

ให้ถี่ถ่วนแจ่มแจ้งและไม่มีปัญหาข้อโต้แย้งได้ ยิ่งพูดกันมากไปก็ยิ่งจะยิ่งมีปัญหาโต้เถียงกันมากขึ้นทุกทีและในการที่จะวินิจฉัยปัญหาเหล่านั้นโดยละเอียดอาจเป็นการดีเกินความจำเป็นของเราในเวลานี้ ข้าพเจ้าจึงขอคำอธิบายเรื่องดวงจิตกับวิญญาณลงเพียงเท่านี้ก่อนและบางทีในวันหน้า เราจะมีโอกาสพูดกันให้พิสดารยิ่งกว่านี้ได้บ้าง

ทางดับทุกข์

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

วิญญาณ.

วิญญาณ.

วิญญาณ.

เมื่อทางลัทธิโยคีเขาแปลคำ “วิญญาณ” ว่า “ผู้รับรู้” ดังนั้น วิญญาณก็ต้องเป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่ง ซึ่งอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายและเป็น นายของส่วนประกอบของมนุษย์ส่วนอื่นๆ ทุกส่วน แต่การที่จะอธิบายว่าวิญญาณคืออะไรนั้นเป็นสิ่งที่พูดยากนัก ประการหนึ่งเป็นเพราะหนัก ในเรื่องวิญญาณของลัทธิโยที่แตกต่างกันกับหลักในพระพุทธศาสนา เราไม่สามารถจะเทียบกับอะไร ในทางพระพุทธศาสนาของเราได้อีก ประการหนึ่ง แม้คำอธิบายในลัทธิโยคีเองก็เป็นคำอธิบายที่เข้าใจยาก และผู้อธิบายเองก็ร้องว่าอธิบายยากอยู่เหมือนกัน ลงท้ายขอให้เชื่อเอา เฉยๆ เพราะจะอธิบายให้ดีจริงไม่ได้

When the way of the yogi, he translated the word “spirit” as “the recipient”, so the spirit must be another nature. Which is above all things and is The master of all other human components, but to explain what the spirit is, it is difficult to say. One thing is because it’s heavy. In the story of the spirit of yo cult that is different from the principles of Buddhism We can’t be compared to anything. In another way of Buddhism, even though the explanation of Yogi is a difficult explanation And the self-explanatory cries that the explanation is difficult End up believing that it cannot be justified because it can be explained well

แต่อย่างไรก็ดี ตามคำอธิบายของเขามีพอจะรวบรวมลงได้ดังนี้ วิญญาณมีลักษณะเหมือนดวงไฟอันไม่รู้จัก ดับ เป็นดวงไฟซึ่งจะแลเห็นไม่ได้ด้วยตาตาม ปกติ และถูกต้องด้วยร่างกายธรรมดาไม่ได้ ดวงไฟในดวงอาทิตย์ย่อมเป็นเครื่องให้ชีวิต แก่สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกได้ฉันใด ดวงไฟคือ วิญญาณ เมื่อมาสวมเข้าที่ไหนก็ย่อมให้ชีวิตแก่ สิ่งนั้นได้ฉันนั้น

But According to his description, there are enough to be compiled as follows. The soul looks like an unknown light, extinguished as a light, which can not be seen by the eyes as normal and correct with a normal body. The light in the sun is a life-giving device. As for all things in the world, the light is the spirit when wearing it, which gives life to That way

วิญญาณเป็นของสูงและถูกห่อหุ้มด้วยส่วนประกอบอื่นจนไม่มีใครแลเห็นหรือถูกต้องได้ วิญญาณมีความสามารถมากแต่จะทำอะไรได้ก็แต่ของสูงๆ ที่เกี่ยวกับวิญญาณด้วยกัน จะลงมาทำงานต่ำๆ ไม่ได้

The spirit is high and is encapsulated by other components so that no one can see or be right. The spirit is very talented, but can do anything but high things. Related to the spirit together Can not come down to work low

งานต่ำๆ ดวงจิตต้องจัดการทำแทนทั้งสิ้น วิญญาณเป็นเหมือน องค์พระเจ้าแผ่นดิน ที่ต้องทรงดูแลและทำงานแต่ในส่วนที่สูง ถ้าสำหรับ งานต่ำๆ ก็ต้องให้เสนาบดี คือ ดวงจิตจัดการแทนไป แต่การงานที่ดวงจิตทำแทนไปนั้น จะเป็นงานสูงหรืองานต่ำก็ตามผลของการงานนั้นจะ ดีเลวอย่างไรวิญญาณต้องรับเอาทั้งสิ้น เหมือนอย่างองค์พระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งต้องทรงรับผิดชอบในกิจการที่เสนาบดีของพระองค์จัดทำไป จะดีเลว อย่างไร ความรับผิดชอบก็ตกอยู่แก่พระองค์ ถึงแม้ว่ากิจการนั้นๆ พระองค์ จะมิได้ทรงรู้เห็นด้วยในเวลาที่ทำไปก็ดี

เนื่องจากที่เขาเปรียบวิญญาณเหมือนพระเจ้าแผ่นดินเขาจึงได้ เปรียบตัวมนุษย์เหมือนอาณาจักรอันหนึ่ง ความรู้สึกของร่างกายตามปกติ ก็เหมือนอย่างความรู้สึกของพลเมืองทั่วไป ซึ่งไม่มีโอกาสจะได้เห็น องค์พระเจ้าแผ่นดินไปทุกด้านและไม่สามารถจะทราบได้ว่าพระเจ้าแผ่นดิน ได้ทรงทำอะไรบ้างดังนี้ฉันใดความรู้สึกตามธรรมดาของเรา ก็ไม่สามารถ จะทราบได้แน่ว่าวิญญาณของเราเป็นอย่างไร หรือกำลังทำอะไรอยู่บ้าง ถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะออกนอกพระราชอาณาจักรเพื่อเสด็จไปทางไหน จะทรงเอาพลเมืองทั้งแผ่นดินไปด้วยไม่ได้ ต้องทรงนำไปแต่เฉพาะข้าราชบริพารที่ข้างเคียงและปล่อยให้เสนาบดีรักษาการอยู่ทางนี้ ส่วนทางโน้นวิญญาณจะไปทำอะไรบ้าง ดวงจิตเองก็ไม่มีทางจะทราบ และ ไม่มีหน้าจะทราบเพราะเป็นกิจการส่วนตัวของวิญญาณ

วิญญาณ.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

จำพวก

แบ่งมนุษย์ในโลกนี้ออกได้เป็น 4 จำพวก

โดยนัยนี้เราอาจจะ แบ่งมนุษย์ในโลกนี้ออกได้เป็น 4 จำพวก คือ

  1. มนุษย์ที่มีดีทั้งจิตทั้งใจ ได้แก่ผู้ที่เฉลียวฉลาด คิดอะไรถูกต้อง และมีความเที่ยงธรรมไม่เบียดเบียนใคร ทั้งมีกำลังใจแก่กล้า มีอำนาจ ในตัว มีความมานะพยายามสามารถฝ่าอุปสรรคและทำการทุกๆ อย่าง ให้สำเร็จบรรลุถึงซึ่งที่หมายได้ ซึ่งนับว่าเป็นชั้นดี.

Humans with good mind and whole heart Including those who are intelligent Think right And there is no justice to anyone With encouragement and excellency, with power in his mind, trying to break through obstacles and accomplish everything to achieve the meaning Which is considered a good class

2. มนุษย์ที่ดีแต่จิต ส่วนใจไม่ดี ได้แก่ผู้มีความคิดเฉลียวฉลาด มีความคิดมากแต่ไม่มีความพยายาม จะทำอะไรได้ด้วยตัวเอง ไม่มี กำลังหัวใจที่จะเอาชนะบุคคลหรืออุปสรรคใดๆ มนุษย์ชนิดนี้มักชอบ แนะนำคนอื่นชอบให้คำสอนคำเตือนแก่คนทั้งหลาย แต่ตัวเองไม่ทำอะไร ชอบคิดสมบัติบ้าฟุ้งซ่าน ชอบตำหนิติเตียนกิจการที่ผู้อื่นทำ บางที คำติเหล่านั้นอาจจะเป็นคำติที่ถูกต้องที่สุด ความเห็นของเขาอาจจะ เป็นความเห็นที่ถูกต้องที่สุด แต่ตัวของเขาเองทำตามนั้นไม่ได้เพราะไม่มีกำลังใจ

Good human beings, but the mind is not good. There is a lot of thought but no effort. Can do anything by yourself, there is no heart to overcome any person or obstacle This type of human is often like Suggest others like to give teachings and warnings to people. But not doing anything Like to think of fools Like to blame the affairs that others do, sometimes those words may be the most accurate His comments may be Is the most accurate opinion But his own self was not able to do that because he had no encouragement

3. มนุษย์ที่ดีแต่ใจ ส่วนจิตไม่ดี ได้แก่มนุษย์ที่แกล้วกล้าแข็งแรง แต่ขาดความรอบคอบและความยุติธรรม เป็นคนเห็นแก่ตัวและทำอะไร ตาม “ใจ” ของตัวไปทุกอย่าง ถ้ามีอำนาจก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดชอบ เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ โดยเห็นแก่ประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง

Good human beings, but the mind is not good, including strong men who are strong But lacking prudence and justice Be selfish and do everything according to the “heart” of everything. If there is power, use the power in the wrong way. Encroach on human friends With the sake of his own benefit as the location

4. ทั้ง 2 จำพวก คือพวกที่ 2 กับพวกที่ 3 นั้น จัดเป็นพวก ไม่ดี แต่สองพวกนี้ยังไม่เรียกว่าเลวที่สุด พวกที่เลวที่สุดนั้น คือพวกที่ ไม่มีดีเลยทั้งทางจิตและทางใจ เป็นบุคคลที่เกิดมาหาประโยชน์มิได้ อย่างที่เราเรียกว่าเกิดมารโลก

โดยนัยที่กล่าวมานี้ เราจะเห็นได้ว่าเป็นความจำเป็นที่สุดของ มนุษย์ทุกคนในโลกที่จะทำความดีให้แก่จิตและใจทั้งสองภาคให้เท่าๆ กัน กล่าวคือต้องทำจิตให้คิดอะไรถูกต้องและเที่ยงธรรม และต้องทำใจ ให้มีอำนาจ การหาความถูกต้องเที่ยงธรรม ให้แก่ จิต และการหาอำนาจ และ กำลัง ให้แก่ ใจ

มนุษย์ในโลกนี้ออกได้เป็น 4 จำพวก

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org