คลังเก็บป้ายกำกับ: #สะกดจิต

หัดให้เรามีความต้องการ อย่างแรงอยู่เสมอ

“นอกจากการหัดดวงจิตให้เต็มไปด้วยความเมตตาแล้ว เราจะต้องหัดอีกประการหนึ่ง คือ หัดให้เรามีความต้องการ อย่างแรงอยู่เสมอ”

หัดให้เรามีความต้องการ

ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า เมื่อ หัดให้เรามีความต้องการ ของดวงจิตแรงกระแสของปราณก็แรงด้วย ฉะนั้นจึงเป็นการสมควรที่คนเราจะฝึกหัดให้มีความต้องการอะไรที่แรงกล้าอยู่เสมอ อาจจะมีผู้ท้วงได้ว่าความต้องการอันแรงกล้าย่อมมีอยู่ด้วยกันทุกคน ข้าพเจ้าขอตอบว่าไม่จริง มีคนเป็นอันมากที่ต้องการอะไรไม่ต้องการจริง คือ ต้องการอย่างเนือยๆ โดยไม่มีความเกียจคร้านเข้าผสม แล้วก็หมดมานะไม่พยายามทำอะไร ให้ได้ตามที่ต้องการ มีคนเป็นอันมากที่อยากให้สิ่งที่ต้องการนั้นมาบรรลุ ถึงเขาเองโดยไม่ต้องทำอะไร ความต้องการเหล่านี้ ไม่ใช่ความต้องการ ที่แรงพอและไม่นำความสำเร็จอะไรมาได้

รวมใจความก็คงมีเพียง 2 อย่างสำหรับ จะฝึกหัดปรุงแต่งปราณของเราให้เป็นเครื่องช่วยเหลือตัวเราให้เป็นคนมีเสน่ห์ คือ

1. หัดให้ตัวเราเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตาจิต มีความปรารถนาดีต่อคนทั่วไป

2. หัดให้เราเป็นคนมีความเมตตาอยู่ในใจเสมอ

ข้าพเจ้าขอความในเรื่องเมตตานี้ว่าเป็นลูกกุญแจ อันสำคัญที่สุดในทางจิตวิทยา ความเมตตาอันมีอยู่ในดวงจิตเรา จะป้องกันตัวเราให้พ้นอันตรายด้วยประการต่างๆ ความเมตตาเป็นเครื่องช่วยมิให้ศัตรูทำร้ายเรา และ ความเมตตาจะชักนำดวงจิตของคนอื่นๆ ให้รักใคร่เรา คนบางจำพวกแสวงหาของที่เรียกกันว่า “ทางเมตตา” โดยเข้าใจว่าถ้ามีของนั้นอยู่กับตัวจะเป็นเหตุให้ได้รับความรักของนิยมของคนทั้งหลาย ความจริงนั้นคือว่าผู้ที่คิดของเหล่านั้นขึ้นมีความมุ่งหมายว่าจะให้มีของอะไรเป็น เครื่องเตือนใจให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาความเมตตาหรือความนิยมรักใคร่ที่เราจะได้จากคนทั้งหลายนั้น ไม่ใช่ว่าของเหล่านั้นทำให้ ที่จริงเราต้องทำให้แก่ตัวเราเอง คือ เราต้อง มีเมตตาต่อคนทั้งหลายก่อน คนทั้งหลายจึงจะมีเมตตาตอบ หลักนี้ไม่ผิดเลยจิตวิทยาทุกประการหลักสำคัญอยู่ที่ดวงจิต ไม่ใช่อยู่ที่ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราพึ่งหัดดวงจิตของเรา อย่าให้คิดประทุษร้ายต่อใครให้มีความเมตตา แก่คนทั้งหลาย นั่นแหละคนทั้งหลายจะมีความ เมตตาเรา และเราจะเป็นคนมีเสน่ห์ในตัว

“In addition to learning the mind to be full of mercy We will have to learn another way: to learn to keep our needs always strong. “

The above mentioned that When there is a need of the soul Therefore, it is reasonable that people will always practice to have a strong desire. There may be people who can argue that the fervent needs are all together. I would like to answer that is not true. There are many people who want nothing, not really want to be Want to be languid Without laziness into the mix And then did not try to do anything As needed There are many people who want to achieve what they want. To himself without having to do anything These needs Not a requirement That is strong enough and does not bring success to anything.

Unite with only 2 things for Will practice to cook our ghosts to help us become charming.

1. Learn to be a compassionate person. Have good wishes for the general people

2. Learn to be kind and compassionate.

I ask for this kind of mercy as a key. The most important in psychology Mercy that exists in our souls Will protect ourselves from harm with various aspects Mercy is a tool to help the enemy attack us.

หัดให้เรามีความต้องการ อย่างแรงอยู่เสมอ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

ความมุ่งหมายอันสำคัญของลัทธิโยคีบทนี้ คือ “เสน่ห์”

“เสน่ห์”

“เสน่ห์”

“เสน่ห์” (ซึ่งคำที่ถูกเป็นสิเนห์ แต่เราใช้เสน่ห์กันจนเป็น คำไทยไปแล้ว) หมายถึงการทำให้คนรัก เมื่อเราเข้าใจเคล็ดที่ กล่าวมาข้างต้นนั้นแล้ว ก็เกือบไม่ต้องอธิบาย ว่ามนุษย์เราจะมีเสน่ห์ในตัวด้วยอาการอย่างไรพูดอย่างง่ายๆ ก็คือ ถ้าเราอยาก ให้ใครรักเรา เราต้องรักเขาก่อน ถ้าเราอยากเป็นที่รักของเพื่อน มนุษย์ทั้งหลาย เราก็จะต้องทำใจของเราให้รักเพื่อนมนุษย์ทั่วไป

คนที่มีเสน่ห์ในตัวนั้นไม่ใช่อื่นไกล คือ คนที่มีดวงจิตประกอบ ด้วยความเมตตากรุณาอยู่โดยปกติ เราพึ่งหัดดวงจิตของเราให้มีเมตตาต่อคนทั้งหลาย ความเมตตาที่มีอยู่ในหัวใจของเราจะย้อมปราณให้เต็มไปด้วยความเมตตา เมื่อปราณของเราถูกย้อมด้วยความเมตตาก็อาจดูดดึงเอาความเมตตาเข้ามาได้ เราอาจได้รับความเมตตาจากคนทั้งหลายด้วยวิธีอันเดียว คือ เราแผ่เมตตา จิตต่อเขา การแผ่เมตตาจิตนั้นหมายความว่าการฝึกความตั้งใจ ของเรามีให้คิดประทุษร้ายต่อใคร ให้มีความปรารถนาอย่างเดียวกันคือ จะได้เห็นคนทั้งหลายมีความสุขสำราญทั่วหน้ากัน เห็นใครเขาได้ดีอย่าให้มีความริษยา หัดดวงจิตให้ตรงกันข้าม คือ

ให้พลอยยินดีด้วย จึงมีจิตเมตตาแม้แก่ผู้ที่คิดร้ายต่อเรา นี่แหละ เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ตนให้เป็นคนมีเสน่ห์อยู่ในตัว เป็น กุญแจแห่งความลึกลับ และเป็นความจริงที่มนุษย์ไม่ค่อยเชื่อ แต่ก็เป็นความจริงอย่างที่สุด เสน่ห์ในตัวมนุษย์ ก็คือการย้อมปราณของเราให้เต็มไปด้วยสีแห่งความเมตตานี้เอง ไม่ใช่ด้วยการใช้เครื่องรางหรือวัตถุอันใดเลย

“Seductive” (which is right in the name of But we use the charm to become a Thai word) means to make people love When we understand the trick Mentioned above Almost did not have to explain That human beings will have a charm in their own way, however, simply speaking, if we want someone to love us, we must love him first If we want to be loved by friends All human beings We will have to make our hearts to love common human friends.

The person who has the charm in that person is not far from each other. It is a person with a mind. With kindness, normally We rely on our minds to have mercy on all people. The mercy that is in our hearts will be stained with compassion. When our respiration is dyed with mercy, it may be able to suck in mercy.

We may receive mercy from people, in one way, that we are compassionate for him. Ours is to think and harm anyone. To have the same desire is Will see people happy throughout the face See who he is, well, don’t have jealousy. Learning the mind to the contrary is

จุดสำคัญคือ “เสน่ห์”

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

การฝึกหัด หรือ การปรุงแต่ง

การฝึกหัด หรือ การปรุงแต่ง

การฝึกหัด

เราพึงเข้าใจว่า ปราณหรือเครื่องดึงดูดของเรานั้น เป็นเหมือนวัตถุหนึ่งวัตถุที่อาจจะซึมซาบเข้าไปในที่ต่างๆได้ และ สิ่งเหล่านี้อาจถูกย้อมได้เหมือนกัน เจตสิกที่เกิดขึ้นในดวงจิตเป็น เครื่องย้อมปราณของเราให้เป็นไปตามลักษณะของเจตสิกกล่าวคือ ถ้าหัวใจเราโกรธ ปราณของเราที่แล่นออกไป ก็ถูกความโกรธย้อมไปด้วยและปราณจะถูกดูดดึงเอามาได้แต่สิ่งที่เหมือนกับตน

กล่าวคือ ถ้าเรามีจิตโกรธปราณของเราก็ถูกย้อมด้วยความโกรธ ปราณอันนั้นก็จะดึงเอาแต่ความโกรธมา ปราณที่ถูกย้อมด้วย ความริษยาก็จะดึงเอามาได้แต่ความริษยา รวมใจความว่าเมื่อดวงจิตของเราเป็นอย่างไร ปราณก็ถูกย้อมให้เป็นอย่างนั้น และเมื่อปราณถูกย้อมให้เป็นอย่างไร ก็ดูดดึงเอามาได้แต่ธรรมชาติที่มีลักษณะอันเดียวกัน

We should understand that Pran or our attraction Is like an object that may be absorbed into different places and these may be dyed as well The occurrence of the mental force is Our Pray Dyeing Machine is in accordance with the characteristics of Chetik. If our hearts are angry Our Pran that went out Being angry and stained by the anger will be absorbed, but the same thing is that, if we have anger, our soul is stained with anger That Pran will draw only the anger.

Pran that was dyed with Jealousy will draw only jealousy Unite what our minds are like. Pran was dyed like that. And when Pran was stained Can be absorbed, but the nature has the same characteristics

ข้อความที่กล่าวมานี้ ดูเหมือนจะเข้าใจยาก แต่อันที่จริงถ้าท่านผู้อ่านลองพิเคราะห์ สักเล็กน้อยจะเข้าใจได้ดี คนที่มีความริษยาอยู่เป็นปกติย่อมมีคนรักน้อย ไม่ใช่เพราะว่าตนเองไปแสดงอะไรที่ไม่ดีแก่ใครแล้วก็จะถูกเกลียดชังความจริงถึงแม้ไม่ได้แสดงอะไรเลย กระแสของปราณที่ถูกย้อมด้วยความเกลียดชังริษยานั้นเอง ดึงดูดเอาความเกลียดชังริษยาของผู้อื่นเข้ามา

This message Seems to be difficult to understand But in fact, if the reader tries to consider A little bit to understand well People with normal jealousy will have a little lover.

Not because he had shown anything bad to anyone and was hated by the truth even though he didn’t show anything The current of the Pran that was stained with envy Attracting the envy of others

เป็นความเข้าใจผิดของปุถุชนโดยมากว่าสิ่งไรที่ผิดอยู่ ในใจย่อมไม่มีใครทราบ ไม่มีใครรู้สึก อันที่จริงคนทั้งหลาย อาจจะไม่รู้สึกจริง แต่ทว่าสิ่งไรที่คนเราไม่รู้สึก สิ่งนั้นยังมีธรรมชาติ อีกอันหนึ่งที่ดำเนินตามกฎอันลึกลับ สำหรับมนุษย์คอยให้ผลตรงกับความเป็นไปของดวงจิต คนที่มีความคิดในใจเป็นอย่างไร ก็ย่อมมีอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาคิดเห็นตัวอย่างนั้นเหมือนกัน คนที่มีปกติ เห็นตัวดี คนเดียว เห็นคนอื่นเลวทั้งหมด ก็ย่อมถูกคนอื่นเห็นตัวเลวไปด้วย เหมือนกัน

Another one that follows the mysterious rules For human beings to give results to the likelihood of the mind What is the person who has thoughts in the heart? There is always something that makes others think that example is the same. People who are normal, see good people alone,

การฝึกหัด หรือ การปรุงแต่ง

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

วิธีบำรุงปราณ มีอยู่ 3 อย่าง

วิธีบำรุงปราณ มีอยู่ 3 อย่าง คือ

วิธีบำรุงปราณ
  1. เรื่องหายใจดังกล่าวมาแล้ว
  2. เรื่องอาหาร
  3. เรื่องความสะอาดในร่างกาย

เรื่องหายใจนั้นมีอยู่ 2 อย่างคือ

  1. หายใจตามธรรมดา
  2. หายใจด้วยการฝึกหัด หรือ ที่เคยเรียกกันว่ากายบริหาร

การหายใจตามธรรมดามีข้อสำคัญอยู่อย่างเดียวว่าต้องหายใจให้ยาวและลึกอยู่เสมอ

“พึงหัดตนให้เป็นคนมีปกติ หายใจลึกคือหายใจทั่วท้อง.

เป็นหลักอันสำคัญของลัทธิโยคี และต้องพยายามให้ได้หายใจ อากาศที่ดีๆ เข้าในปอดเสมอ ส่วนการหายใจด้วยการฝึกหัดนั้น เขาแนะนำให้ทำในเวลาเช้าตื่นนอนให้หายใจอย่างยาวๆ จะยืนหรือนอนหงายก็ได้ ในเรื่องนี้มีข้อประหลาดอยู่อย่างหนึ่ง คือ ตามปกติคนเราบางคน เวลาหายใจเข้ามักทำท้องยุบ และเวลาหายใจออกมักทำท้องพอง ข้อนี้ไม่ถูก ใครที่เป็นเช่นนี้จะต้องหัดใหม่ คือเวลาหายใจเข้า ต้องทำท้องพองให้ลมหายใจเข้าไปถึงในท้อง และเวลาหายใจออกต้อง ทำท้องยุบเท่ากับล้างอากาศที่ไม่ดีออกมา มีวิธีอย่างหนึ่งซึ่งเข้าสอนว่า เมื่อเวลาหายใจเข้าทำท้องพองให้มีอากาศอยู่เต็มท้องแล้วกลั้นหายใจ และทำท้องยุบ เป็นการไล่อากาศขึ้นมาอยู่ตามหน้าอก เพื่อได้ซอกซอน ล้างที่ต่างๆ ตามหน้าอกได้ทั่วกฎแห่งการหายใจมีอยู่เพียงเท่านี้

Is an important principle of Yogi cult And must always try to breathe good air into the lungs While breathing with that exercise He suggested doing it in the morning, waking up, breathing long. Can stand or lie on your back In this matter, there is one strange thing: as usual, some people When breathing in, the stomach will collapse.

And when exhaling, often causing constipation Is the time to breathe in Must make a stomachache to breath into the stomach And exhaling time must Make the stomach collapse, as if the air is badly washed out. There is one way that teaches that When breathing in the stomach, the air is filled with air and holding his breath and causing the stomach to collapse into the chest. In order to get rid of all the places around the chest, the law of breathing is only

เรื่องความสะอาดในร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญมาก สำคัญจนถือเป็นหลักกันว่าความสะอาดของร่างกายเป็นเครื่องแสดงความสะอาดของใจ พวกโยคีไม่ใช่มนุษย์ที่สกปรกเลยเป็นอันขาด พวกนี้ปกติต้องล้างชำระกายให้สะอาดอยู่เสมอ เขาสอนว่าการอาบน้ำไม่แต่ทำให้ร่างกายสะอาดอย่างเดียว เรายังได้ปราณจากน้ำอีกส่วนหนึ่งด้วย นี่เป็นวิธีที่จะเพิ่มพูนปราณให้มีมากขึ้นในตัวและต่อไปนี้เราจะได้พิจารณาถึงการฝึกหัดและ ปรุงแต่งปราณต่อไป

Cleanliness in the body Is very important It is important that it is considered that the cleanliness of the body is a machine showing the cleanliness of the heart. The Yogi is not a dirty man. They normally have to wash the body thoroughly. He taught that bathing does not only make the body clean. We also get some rest from the water too. This is a way to increase and increase in the following and we will consider training and Continue to cook

วิธีบำรุงปราณ มีอยู่ 3 อย่าง

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

ทุกสิ่ง ต้องอาศัยกำลังหัวใจ

ทุกสิ่ง ต้องอาศัยกำลังหัวใจ

ทุกสิ่ง

อันที่จริงความเคลื่อนไหวของร่างกายเกือบทุกประการ ย่อมต้องอาศัยกำลังหัวใจประกอบด้วยเกือบเสมอไป แม้แต่เราจะยกนิ้วขึ้น เราก็ย่อมทำด้วยความต้องการ ของใจ เมื่อมีความต้องการของใจเพียงไร ก็มีกระแสของปราณอยู่ด้วยเพียงนั้น เพื่อความต้องการของใจหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่ากำลังใจมีน้อย

In fact, almost every movement of the body Must rely on heart, consisting almost almost Even if we lift your finger We will do with the need of the mind when there is a need of the mind. There is a current of Pran. For the needs of the mind or in other words, encouragement is minimal

กำลังของปราณก็น้อยไปตามกัน เสน่ห์หรือความดึงดูดย่อมแล่นไปตามกระแสของเส้นประสาท เหมือนหนึ่งโทรเลขหรือโทรศัพท์ที่แล่นไปตามสาย และเราเวลานี้เราส่งโทรเลขหรือโทรศัพท์โดยไม่มีสาย ได้ฉันใด เราก็ส่งปราณถึงกันได้โดยมิต้องให้ร่างกายติดต่อกันมาโดยธรรมชาติฉันนั้น

The power of the Pran is less. The charm or attractiveness will travel along the stream of nerves. Like one telegram or phone that runs along the line And as we now have a telegram or phone without wires

ได้กล่าวมาแล้วว่า เสน่ห์หรือความดึงดูดต้องอาศัยปราณ และ ปราณจะมีมากขึ้นได้ก็โดยอาศัยอากาศที่หายใจ อาหารที่บริโภคและน้ำดื่ม ของเหล่านี้ย่อมเข้าไปเปลี่ยนรูปในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเป็น เสมือนหนึ่งห้องแยกธาตุ แล้วก็ไปรวบรวมอยู่ในที่แห่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อดวงจิตต้องการใช้เมื่อไรก็เอาไปใช้ได้ตามชอบใจ บางทีก็ไม่ต้องถึงดวงจิต จะเอาไปใช้แม้แต่ปัญหาหรือสัญญาก็เอาไปใช้ได้ด้วย

Have said that The charm or attractiveness requires more respiration and respiration. It can be increased by using breathing air. Food consumed and drinking water These things would change the image of the human body, which is like a separate room. And then gathered in one place Which when the mind wants to use when it is used to satisfy Sometimes not having to reach the soul Will take to use even the problem or contract can be used as well

คนทุกคนย่อมมีเสน่ห์และความดึงดูดอันนี้อยู่ในตัวมากหรือน้อยสุดแต่กำลังของบุคคลผู้นั้นจะมีเพียงไร แต่ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากเสน่ห์หรือเครื่องดูดดึง ฉะนั้นปัญหาที่เราจะต้องพิจารณา ในบทนี้จึงมีอยู่ 3 ประการคือ

1. การทำให้เกิดเสน่ห์หรือเครื่องดูดดึง

2. การฝึกหัดหรือปรุงแต่งและ

3. การใช้

ว่าด้วยการทำให้เกิด

การทำให้เกิดเสน่ห์ด้วยเครื่องดึงดูดนั้น ก็คือการทำให้เกิด ปราณนั้นเอง อันที่จริงปราณในตัวคนเรามีอยู่แล้วโดยปกติ การที่พูดว่าทำให้เกิดขึ้นนั้น บางทีอาจจะไม่ถูกต้องนัก ที่ถูกจะต้องพูดว่าทำให้มีมากขึ้น การทำให้ปราณมีมากขึ้นก็ได้กล่าวมาข้างต้น แล้ว หลายแห่งว่าจะต้องทำอย่างไร ข้อสำคัญคือต้องพยายาม สูดอากาศที่บริสุทธิ์เข้ามาในร่างกาย และต้องหัดตนให้เป็นคนหายใจแรงและลึกอยู่เสมอ ข้อนี้เป็นขั้นต้นและขั้นสำคัญที่เขาสอนกันในจิตวิทยา

ทุกสิ่ง ต้องอาศัยกำลังหัวใจ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

เรียนรู้วิธีดึงดูด

เรียนรู้วิธีดึงดูด

เรียนรู้วิธีดึงดูด

การเล่นเอาเปรียบคือ การเอาปราณของคนอื่นมาเข้าตัวของตัวเองดังนี้ ไม่ใช่แต่จะเป็นไปโดยธรรมชาติยังสามารถจะ กระทำโดยตั้งใจและกลั่นแกล้งกันได้ด้วย พวกนักมายากลบางจำพวกเรียนรู้วิธี สูบปราณของคนอื่นมาเข้าตัวของตัว พวกนี้เข้าไปใกล้ใครก็ทำให้คนนั้นอ่อนแอ และในที่สุดอาจถึงตายก็ได้ ฉะนั้นเรื่องปราณจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเรื่องหนึ่ง และปราณเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในเรื่องเสน่ห์ หรือความดึงดูดในตัวคน

Exploiting play is Taking other people’s respects into their own as follows Not only will it be natural but also able to Can be done intentionally and bullying too Some magicians learn how Pumping other people’s respiration into one’s body These people are close to anyone who makes them weak. And may eventually die Therefore, the matter is very important. And Pran is something that requires charm Or attracting people

เสน่ห์หรือความดึงดูดในตัวคนซึ่งกระทำโดยอาศัยอำนาจของปราณนี้ เมื่อว่าถึงทางที่ดีก็มีอยู่มากหลาย ในข้อต้นย่อม จะเป็นของรักษาโรคกันได้ และการรักษาโรคด้วยกำลังปราณเป็นความรู้อันเก่าแก่ที่สุดที่ธรรมชาติได้สอนให้มนุษย์รู้ขึ้นโดยที่มนุษย์ไม่ต้องสอนกันเอง

The charm or attraction in the person who acts by virtue of this When it comes to the good way, there are many things in the beginning. And healing by force is the oldest knowledge that nature has taught humans to know, without humans having to teach each other

  • เด็กที่หกล้มหรือเจ็บปวดอย่างไร

ย่อมเข้าไปหามารดาหรือผู้ใหญ่คนหนึ่งคนใดที่ อยู่ใกล้ๆ ตามปกติผู้ใหญ่ย่อมถามว่าเจ็บที่ไหน แล้วก็ลูบคลำแรงที่เจ็บปวด ความเจ็บก็หายไป โดยรวดเร็ว ซึ่งถ้าไม่มีผู้ใหญ่ทำดังนั้นให้ก็คงไม่ หายเร็วเท่านั้น

ในสมัยนี้เราอธิบายกันว่า เป็นเพราะการลูบคลำเช่นนั้น ทำให้เลือดเดินสะดวกความเจ็บปวดจึงหายไป แต่ที่จริงแม้จะไม่ลูบถูก ตรงที่เจ็บก็ดี การที่เด็กเข้าใกล้ผู้ใหญ่ ได้รับปราณของผู้ใหญ่ย่อมทำให้ เด็กหายเจ็บเร็วขึ้นมาก การเยี่ยมไข้ย่อมมีคุณประโยชน์มากสำหรับคนไข้ เพราะทำให้อุ่นใจอย่างเดียวยังทำให้คนไข้มีกำลังดีขึ้น ถ้าคนเยี่ยมไม่ชวนคนไข้พูดมากเกินไป

อนึ่งตามธรรมดาผู้ที่มาเยี่ยมคนไข้ ถ้ามีความคุ้นเคยสนิทสนมกันมากๆ ก็มักลูบคลำ จับต้องคนไข้ ทั้งนี้แม้จะมิได้มีความตั้งใจอะไร ก็แสดงให้แลเห็นว่าธรรมชาติก็สอนให้เรารู้จักใช้ ปราณเป็นเครื่องรักษาความเจ็บป่วยอยู่แล้ว

เรียนรู้วิธีดึงดูด

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

เสน่ห์ในตัวคน

เสน่ห์ในตัวคน

คำว่า “ เสน่ห์ในตัวคน ” ข้าพเจ้าแปลออกมาจาก อังกฤษว่า Human Magnetism ซึ่งตามศัพท์แท้ๆ ไม่ได้ แปลว่าเสน่ห์ คำว่า magnetism แปลว่า เครื่องดึงดูด ซึ่งตามศัพท์ใหม่ของกรมวิชาการเรียกว่าวิชาแม่เหล็ก แต่ความหมายที่กรมวิชาการให้ไว้นั้น เกี่ยวกับแม่เหล็กจริงๆ ส่วนที่ข้าพเจ้าจะเขียนต่อไปนี้ ไม่เกี่ยวกับแม่เหล็กที่เป็นแร่ เกี่ยวกับแม่เหล็กคือความดึงดูดของมนุษย์โดยตรง

The word “charm in people” I translated from English that Human Magnetism, which based on the actual vocabulary, does not mean that the word magnetism means attracting. Which according to the new term of the Department of Academic Affairs, called Magnetism But the meaning given by the Department of Academic Affairs About the real magnet The part that I will write in the following Not related to the mineral magnet About magnets is direct human attraction

เรื่องเสน่ห์หรือความดึงดูดในตัวคนที่จะกล่าวในบทนี้ ผิดกันกับที่เรียกว่าอำนาจของดวงจิต อำนาจของดวงจิต มาจากดวงจิตโดยตรง แต่เสน่ห์หรือความดึงดูดถึงแม้จะเกิดจากอำนาจของดวงจิตก็ยังมีปราณเป็นสิ่งสำคัญ ปราณ เป็นกำลังของโลกที่มีอยู่ในตัวคนสัตว์และสิ่งของทุกๆ อย่าง

About the charm or attractiveness of the people that will be discussed in this chapter Wrong with the so-called power of the mind The power of the soul Comes from the soul directly But the charm or attractiveness, even if caused by the power of the mind, is still important to the world as the power of the world that exists in people, animals and everything.

ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าและกลายเป็นความดึงดูดหรือเป็น เสน่ห์ขึ้นในตัว ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วมนุษย์ได้ปราณมา จากอากาศดีๆ ที่หายใจและอาหารดีๆ ที่รับประทานเข้าไป เมื่อปราณในตัวคนมีความแข็งแรงมากเพียงไรความดึงดูด ในตัวคนก็มีมากเพียงนั้น คนหนึ่งๆ มีจำนวนปราณอยู่ในตัวผิดกันมากๆ คนบางคนสามารถเอาปราณเข้าในตัวและถ่ายออกได้เหมือนเครื่องจักร คนชนิดนี้มีปราณอยู่ในตัวมาก

Which causes electricity and becomes a attraction or Charm up in As mentioned above, human beings have come from the air that breathes and good food. Ingested When Pran in person is very strong, attracting There are many people in that person.

There is a lot of people in the wrong group. Some people can take a breath in and take out like a machine. This type of person has a very high degree of pride.

จนทำให้คนอื่นที่เข้าใกล้ รู้สึกสบายและได้กำลังวังชาถึงกับทำให้เกิดมีความมานะพยายามขึ้นได้ด้วย คนบางคนมีปราณในตัวน้อยเกินไปเมื่อเข้าใกล้ใครก็สูบเอาปราณของคนเหล่านั้นเข้าไปในตัวใครเข้าใกล้คนชนิดนี้ย่อมรู้สึกอ่อนเพลียและท้อถอย ด้วยเหตุนี้ถ้าเราเข้าใกล้คนที่เข้มแข็ง เราก็ย่อมจะรู้สึกแข็งแรง เพราะได้ปราณของคนเหล่านั้นมา เข้าในตัวเรา ถ้าเราเข้าใกล้คนที่อ่อนแอเราก็จะเสียปราณไปเปล่าๆ เพราะปราณของเราถูกดูดไป ด้วยเหตุนี้เองเมื่อเราเข้าใกล้คนชนิดไหนก็มี ความรู้สึกเป็นเช่นนั้น

เสน่ห์ในตัวคน

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

ทิพโสต

ทิพโสต

ทิพโสต

ในเรื่องทิพโสต ไม่มีอะไรกล่าวมาก

นอกจากว่าหูของกายทิพย์นั้นเอง

เป็นผู้ฟังแล้วก็มาปรากฏแก่ดวงจิต

วิธีฝึกฝนในเรื่องทิพโสต

ก็เป็นอย่างเดียวกันกับ

วิธีฝึกฝนทิพย์จักษุอันที่ 3

คือ ทิพย์จักษุอันแท้จริง

วิชชาลึกลับต้องการ ความบริสุทธิ์

คือบริสุทธิ์ทั้งกายและบริสุทธิ์ทั้งใจ

ขั้นที่สุดของการเรียนลัทธิโยคีนั้น คือ จะต้องประพฤติตนให้เป็นคนที่มีศีลธรรมอันดีเสียก่อน เพื่อให้การแน่นอนว่าจะไม่เอาความรู้อัน นั้นไปใช้ในทางที่ผิด การเรียนวิชาเหล่านี้ ถ้ามี ความมุ่งหมายจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดแล้ว เขาว่า โดยมากเรียนไม่สำเร็จเลย หรือถ้าเรียนสำเร็จได้ ก็โดยยาก และถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดเข้าเมื่อใดก็เป็นอันตรายแก่ตัวทันที

The highest level of Yogi doctrine is to behave as a person with good morals. In order to ensure that it will not That is used in the wrong way Studying these subjects if they were intended to be used in the wrong way, he said that most of the lessons were not successful at all. Or if learning is difficult, and if used in the wrong way at any time, it is dangerous

ทิพโสต

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

ทิพย์จักษุ 3 จำพวก

ทิพย์จักษุ 3 จำพวก

ทิพย์จักษุ.

ถ้าในขณะที่ทำเช่นนี้ มีภาพอะไรมาปรากฏแก่ตาในทันที ทันใดจึงเข้าใจว่านั้นไม่ใช่ทิพยจักษุ เป็นความฝันอย่างธรรมดา ถ้าหากว่าทิพย์จักษุเกิดแล้วภาพที่ปรากฏแก่ดวงตาในเวลาหลับอยู่ จะต้องเป็นภาพที่ดวงจิตต้องการ ในชั้นแรกจะเห็น มัวๆ ลางๆ ลงท้ายสิ่งที่มัวก็จะค่อยกระจ่างและเห็นภาพที่ต้องการชัดขึ้นทุกที

If while doing this What pictures were immediately visible to the eyes? So suddenly he understood that it was not Is a normal dream If the eye is born, the image that appears to the eyes in the sleep time Must be the image that the soul needs On the first floor, it will appear blurry. Ending things that are blurred will clear and see the image that needs to be clearer.

อย่างไรก็ดี หลักสำคัญอยู่ในเรื่องบังคับใจ ตนให้ห่างจากอารมณ์ทั้งหลายให้เหลืออยู่แต่สิ่งที่ต้องการคิดถึง หรือไม่มีอะไรเหลือเลยดวงจิตอยู่ว่างเปล่า ซึ่งเป็นของทำได้ยาก แต่เขาว่าหัดทำไปก็ได้เข้าเอง

However, the main key lies in the compulsion. He kept away from all the emotions that were left to what he wanted to miss. Or nothing is left Which is difficult to do But he said he could do it himself

ในเรื่องการแบ่งลักษณะของทิพย์จักษุออกเป็น 3 จำพวก คือ

In regard to the divide of the characteristics of Thip Ophthalmology into 3 types, namely

ทิพย์จักษุเฉพาะหน้า

ทิพยจักษุทางไกล

และทิพยจักษุสำหรับ รู้อดีตและอนาคตนั้น

ไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายมาก หลักสำคัญในข้อนี้ก็คือ กระแสดวงจิตซึ่งจับติดอยู่กับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือที่วนเวียน อยู่ มาปรากฏแก่ดวงจิตของเราซึ่งบริสุทธิ์อยู่ทำให้เราสามารถทราบกาลที่ล่วงมาแล้วได้ไกลๆ

There is nothing to explain The main point in this article is The current of the mind, which is attached to one of the objects or that has circulated to our minds, is pure, allowing us to know the distant past.

ส่วนสำหรับกาลภายหน้านั้นอยู่ในหลักที่ว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นย่อมมีเงามาก่อนเสมอ ดวงจิตของมนุษย์ที่มัวหมกมุ่นอยู่กับเหตุการณ์ภายนอกก็ไม่สามารถจะทราบและรู้สึกได้ต่อเมื่อดวงจิตบริสุทธิ์ผ่องใส จึงจะ สามารถแปลกระแสเหล่านั้นออกเป็นรูปร่างได้

As for the latter, it is in the principle that all the events will always have shadows. The mind of a human being obsessed with external events cannot be known and felt when the pure mind is able to translate those currents into shapes.

ทิพย์จักษุ 3 จำพวก

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

ทำใจให้เป็นสมาธิ

ทำใจให้เป็นสมาธิ

ทำใจให้เป็นสมาธิ

วิธีที่ถูกต้องมีอยู่วิธีเดียว คือ ทำใจให้เป็นสมาธิ เราอาจจะเลือก เวลาใดเวลาหนึ่งได้ทุกวัน ซึ่งเป็นเวลาที่เชื่อแน่ว่าจะไม่ถูกรบกวน เขาว่าเวลากลางวันดีกว่ากลางคืน เพราะเหตุไรไม่ทราบ เริ่มต้นให้ใช้เวลา เพียงสองสามนาทีขับไล่อารมณ์ภายนอกให้ออกไปให้หมด

The correct way is to have one way to be mindful of meditation. We may choose Any time, every day Which is the time that is sure to be disturbed He said the daytime was better than the night. Because of unknown reasons Start to take Just a couple of minutes drive out the outside emotions.

ทำใจให้บริสุทธิ์ดุจผ้าขาวที่ปราศจากราคี รักษาหัวใจในสภาพอันนี้ไว้ให้นานที่สุดที่จะนานได้ คนที่ทำเช่นนี้ย่อมเป็นเหมือนหนึ่งคนหูหนวก ตาบอด มองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินอะไรจากภายนอกที่ไม่ต้องการฟังเพราะฉะนั้นจงเป็นประหนึ่งว่าหลับแต่ว่าหลับไม่ได้ เพราะดวงจิต ยังทำงานได้ดี จะต้องการนึกถึงเรื่องอะไรเพื่อให้เห็นด้วยทิพย์จักษุ ก็นึกได้ ใครถามปัญหาอะไรก็ตอบได้ถูกต้อง ฉะนั้นจะเรียกว่าหลับหรือ ไม่หลับก็ไม่ได้ทั้งสองอย่าง

Feeling pure and pure like a white cloth Keep the heart in this condition for as long as possible. People who do this are like one, deaf, blind, not seeing or not hearing anything from the outside that doesn’t want to listen Would like to think about something in order to agree with the eye Therefore is called sleep or Not asleep, not both.

ทำใจให้เป็นสมาธิ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org