การพิจารณาถึงหลักสำคัญทั้ง 3 ประการ

ใน การพิจารณา ถึงหลักสำคัญทั้ง 3 ประการนี้ เรามีข้อที่จะต้อง
วิเคราะห์ให้กว้างขวางสักหน่อย ลัทธิโยคีเขาสอนว่า เมื่อธรรมชาติได้
ร้งมนุษย์ขึ้นมา ไม่ได้สร้งมาเปล่ๆ แล้วปล่อยไว้ตามบุญตามกรรม
ธรรมชาติได้ให้สิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการไว้ในตัวมนุษย์ และให้วีธีและ
หนทางจะรักษาสิ่งเหล่านั้นให้คงที่อยู่ด้วยใช่แต่เท่านั้นธรรมชาติยังให้
เครื่องมือบูรณะสำหรับรักษา ในเมื่อเครื่องประกอบร่างกายจะผันแปร
เสียหายไปอีกส่วนหนึ่ง ร่างกายของมนุษย์ประกอบขึ้นด้วยความฉลาด
อย่างสูงของธรรมชาติ แต่มนุษย์ผู้เป็นเจ้าของร่างกายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎของธรรมชาติในเรื่องการรักษาตัว ถ้ทำตนผิดกฎเมื่อใดความป่วย
เจ็บก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น
แต่การเจ็บป่วยนั้นเป็น การพิจารณา ที่ธรรมชาติลงโทษมนุษย์ และ
ความเจ็บป่วยไม่ได้มีขึ้นสำหรับทำลายมนุษย์เสมอไป ความเจ็บบังเกิดขึ้น
เมื่อมนุษย์มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎของรรมชาติ ธรรมชาติจึงได้
ทำโทษให้รู้สึก และให้รู้จักระวังตัว อีกประการหนึ่งถ้าหากคิดลงไปให้
ลึกซึ้งแล้วความเจ็บไชบางอย่งเกิดขึ้น พื่อให้มนุษย์รู้สึกว่าในตัวเองมี
สิ่งไม่ดีมีเชื้อโรคอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ จำจะต้องขจัดให้สิ้นเชื้อเสีย ถา
หากมนุษย์เราไม่รู้จักเจ็บป่วยเสียเลย ก็จะไม่ทราบว่มีเชื้อโรคอยู่ใน
ตัวและไม่รีบรักษา ลงท้ายเชื้อโรคนั้นแก่กล้ถึงทำลายชีวิตลงได้ทันที
ฉะนั้นตามหลักลัทธิโยดีขาจึงถือว่าการป่วยไข้เป็นสิ่งที่ทำความดีแก่
มนุษย์อย่างหนึ่ง

In consideration of these 3 important principles, we have to
 Analyze it a bit. Yogism, he taught that When nature can
 Create a human. Not created Then leave it as he would
 Nature has provided everything that a human needs in a human being. And the method and
 A way to keep those things stable as well, yes. But nature still gives
 Restorative tools for treatment When the body parts fluctuate
 Damaged another part The human body is composed of intelligence.
 The height of nature But the human being who owns the body must comply

Natural laws about healing If he violates the rules, when
 It happened then.
 But illness is a natural consideration that punishes humans and
 Sickness is not always meant to destroy humans. The pain arose.
 When humans do not comply with the laws of the nation So naturally
 Punish to feel And be aware of On the other hand, if thinking about it
 Deeply profound In order for humans to feel that in themselves there
 The bad thing is that there are some pathogens. Must be eradicated
 If humans do not know the illness at all Will not know that the pathogens are in
 And do not rush to treat In the end, the germs were so old that they destroyed their lives immediately.
 Therefore, according to the Yodi doctrine, illness is considered a good thing for
 A human being

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

ใส่ความเห็น