การทำมโนคติ มองให้เห็นรูปร่างของบุคคลผู้นั้น

มโนคติ

เราต้องทำ มโนคติ มองให้เห็นรูปร่างของบุคคลผู้นั้นให้
ชัดขึ้มา ขัดนี้ป็นข้อที่จะต้องทัดนานหน่อย และจำเป็นจะต้อง
อาศัยความสงบงัดช่วยให้เรามองเห็นในดวงตาที่หลับ ในข้อนี้มี
สิ่งสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือ ภาพของบุคคลที่เรามองเห็นนั้นเรา
จะต้องมองเห็นเป็นภาพที่งดงามมีสง่าราศี และปราศจากโรคภัย
แม้บุคคลนั้นจะไม่ใช่คนสวยงามหรือไม่มีสงราศี หรือเป็นคนมี
โรคภัยอยู่ในตัว เราก็จะต้องให้เห็นภาพของเราตรงกันข้าม คือ
ให้เห็นภาพของเขาดีทุกอย่าง เราวาดภาพด้วยสมองของเราเอง
ให้แลเห็นภาพของผู้นั้น อยู่ในทมกลางแห่งความสมบูรณ์พูนสุข
ให้เราแลเห็นเป็นบุคคลที่นำรักน่ชมพึงพยายามเก็บภาพอันนี้
ไว้ในสมองของเราให้นานที่สุดที่จะนานได้

เมื่อเราได้ภาพอันนั้นแล้ว เราจะต้องพยายามคิดให้บุคคล
ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความสมบูณ์พูนสุข ปราศจากโรคภัย ดังที่เราแล
เห็นในภาพ พยายามคิดว่าภาพที่เราแลเห็นนั้นเป็นภาพที่แท้จริง
และเราจะต้องการให้บุคคลผู้นั้นเป็นดังที่เราเห็นนั้นจริงๆ ไม่ใช่
เป็นภาพที่เราทำขึ้นสำหรับหลอกตัวเราเอง คราวนี้ดวงจิดของ
เราก็จะเต็มไปด้วยความเมตตา เราพยายามรักษาดวงจิตของ
เราให้อยู่ในสภาพอันนี้ให้นานที่สุดที่จะนานได้

We must do concepts. Looking to see the person’s shape
 Clearly, contrary to this is an item that must be stained a little And must
 Relying on leverage to help us see in the eyes that sleep
 One important thing is The image of the person that we see is ours.
 Must be seen as a magnificent image with glory And free from disease
 Even if that person is not a beautiful person or doesn’t have a fortune or a person with
 Disease in one’s body We have to show the opposite image of us.
 To see every picture of him being good We draw pictures with our own brains.
 To see the image of that person In the middle of a perfect paradise
 Let us see it as the person who leads the audience, should try to capture this image
 In our brain for as long as possible

When we got that picture We must try to think for the person.
That person is a complete happiness. Without disease, as we
See in the picture, try to think that the picture we see is the real picture
And we really want that person to be as we see it, not
It’s an image that we made for fooling ourselves. This time, the horoscope of
We will be full of kindness. We try to keep the mind of
We keep this condition for as long as possible.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org

ใส่ความเห็น