ในทางจิตวิทยา ความเมตตาเป็นสิ่งสำคัญ

ข้าพเจ้าขอย้ำความในเรื่องเมตตานี้ว่เป็นลูกกุญแจ
อันสำคัญที่สุดในทาง จิตวิทยา ความเมตตาอันมีอยู่ใน
ดวงจิตเรา จะป้องกันตัวเราให้พ้นอันตรายด้วยประการ
ต่างๆ ความเมตตาเป็นเครื่องช่วยมิให้ศัตรูทำร้ายเรา และ
ความเมตตาจะชักนำดวงจิตของคนอื่นๆ ให้รักใคร่เรา
คนบางจำพวกแสวงหาของที่เรียกกันว่า “ทางเมตตา”
โดยเข้าใจว่าถ้ามีของนั้นอยู่กับตัวจะเป็นเหตุให้ได้รับ
ความรักของนิยมของคนทั้งหลาย ความจริงนั้นคือว่าผู้ที่
คิดของเหล่านั้นขึ้นมีความมุ่งหมายว่าจะให้มีของอะไรเป็น
เครื่องเตือนใจให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาความเมตตาหรือ
ความนิยมรักใคร่ที่เราจะได้จากคนทั้งหลายนั้น ไม่ใช่ว่าของ
เหล่านั้นทำให้ ที่จริงเราต้องทำให้แก่ตัวเราเอง คือ เราต้อง
มีเมตตาต่อคนทั้หลายก่อน คนทั้งหลายจึงจะมีเมตตาตอบ
หลักนี้ไม่ผิดเลยจิตวิทยทุกประการหลักสำคัญอยู่ที่ดวงจิต
ไม่ใช่อยู่ที่ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราพึงหัดดวงจิตของเรา
อย่าให้คิดประทุษร้ายต่อใครให้มีความเมตตา
แก่คนทั้งหลาย นั่นแหละคนทั้งหลายจะมี จิตวิทยา และ ความ
เมตตาเรา และเราจะเป็นคนมีเสน่ห์ในตัว

Let me reiterate this kind of compassion that it is a key.
 The most important in the psychology of compassion
 Our minds will protect us from danger for some reason.
 Compassion helps to prevent our enemies from harming and
 Kindness will induce other people’s minds. To love us
 Some people seek things that are called “compassion.”
 By understanding that if there is an item with oneself, it will cause him to receive


 The love of people’s popularity. The truth is that those who
 Thought up those things, with the intention of having things
 Reminders for us to cultivate compassion or compassion
 The love popularity that we get from all of them is not that of
 Those make In fact, we have to make ourselves, that we must
 Have compassion for all people first Everyone will have mercy in response.
 This principle is not at all wrong. Mind science in all respects. The key is in the mind.
 Not at the place of any thing We should learn our minds.
 Do not let anyone think of mayhem to have mercy.
 To all So, everyone will have psychology and
 Have mercy on us and we will be charming in ourselves

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org