ความหมายของการกำหนดลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของลิทธิโยคี

หายใจ เป็นหลักอันสำคัญของลัทธิโยดี และต้องพยายามให้ได้หายใจ
อากาศที่ดีๆ เข้าในปอดเสมอ ส่วนการทายใจด้วยการฝึกหัดนั้น เขา
แนะนำให้ทำในเวลาเข้าตื่นนอนให้หายใจอย่างยาวๆ จะยืนหรือนอน
งายก็ได้ ในเรื่องนี้มีข้อประหลาดอยู่อย่างหนึ่ง คือ ตามปกติคนเรา
บางคน เวลาหายใจเข้ามักทำท้องยุบ และเวลาหายใจออกมักทำ
ข้องพอง ข้อนี้ไม่ถูก ใครที่เป็นช่นนี้จะต้องหัดใหม่ คือเวลาหายใจเชา
ต้องทำท้องพองให้ลมหายใจเข้าไปถึงในท้อง และเวลาทายใจออกต้อง
ทำท้องยุบเท่ากับล้างอากาศที่ไม่ดีออกมา มีวิธีอย่างหนึ่งซึ่งเข้าสอนว่า
มื่อเวลาหายใจเข้าทำท้องพองให้มีอากาศอยู่เต็มท้องแล้วกลั้นหายใจ
และทำท้องยุบ เป็นการไล่อากาศขึ้นมาอยู่ตามหน้าอก เพื่อได้ชอกชอน
ตั้ที่ต่งๆ ตามหน้าอกได้หัวกฎแห่งการหายใจมีอยู่เพียงเท่านี้
ดังกล่าวมาข้างต้นนี้ย่อมมีประโยชน์ เสมอ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในการสะกดดวงจิตก็ยังเป็นเครื่องช่วยให้มี อนามัยดีและกําลังใจกําลังตาเข้มแข็งขึ้นและเมื่อได้ฝึกหัดดังนี้แล้ว กิจที่เราจะต้องทําต่อไป ก็คือลงมือหัดทําการ หายใจ สะกดดวงจิต

Is an important principle of Yodi cult And must try to breathe
 The good air always enters the lungs. As for guessing with practice, he
 Recommended to do when awake, take a long breath, stand or lie
 Easy. In this regard, there is one peculiarity that normally people
 Some people breathe in, often causing the stomach to collapse. And when exhaling often
 This inflatable device is not correct, anyone who is like this will have to learn again. Is when breathing
 Having to get pregnant, breath in the stomach And when he speculates
 Making the stomach collapse is equivalent to clearing the bad air out. There is a method which teaches that
 When inhaling, make the stomach full of air and hold your breath.
 And causing the stomach to collapse, expelling air up to the chest In order to get to Cheoncheon
 The chest can be set. The rules for breathing are just this much.
 As mentioned above, it is always useful, although not in hypnosis, it is also an aid to Good health and mental strength were strengthened, and after the following training Activities that we must continue Is to practice spelling the mind

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org