ในโลกแห่งความเป็นจริง มนุษย์ต่างแสวงหาความพอดี

   ความโลภ  คืออะไร ช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าที่สุดของชีวิต คือ เวลาแห่งใจหยุดนิ่ง กำลังกายยังต้องเคลื่อนไหว แต่กำลังใจต้องหยุดนิ่ง สุขภาพร่างกายของเราจะแข็งแรง ย่อมต้องอาศัยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และยังเป็นการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี แต่ใจของเราต้องอาศัยการหยุดนิ่ง ถึงจะมีพลัง และทรงอานุภาพ ถ้าใจซัดส่ายไปมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆ ปล่อยให้เป็นไปตามกระแสกิเลส โดยไม่รู้จักประคับประคองให้หยุดนิ่ง ใจจะหย่อนประสิทธิภาพ แต่ถ้าจะให้ใจมีคุณภาพ จะต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเป็นประจำทุกๆ วัน ใจจะหยุดนิ่งได้ ต้องลงมือปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเท่านั้น

ในโลกแห่งความเป็นจริง มนุษย์ต่างแสวงหาความพอดี แต่เนื่องจากอวิชชามาบดบังดวงปัญญาไว้ จึงทำให้แสวงหาสิ่งต่างๆ มากเกินพอดี  กลายเป็น ความโลภ  เป็นผลให้กิเลสพอกพูน  ขึ้น เพราะไม่อาศัยหลักธรรมมาคอยกำกับ ทำให้มีความอยากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ส่วนการเป็นการแสวงหาแก่นสารของชีวิต แสวงหาเพื่อมุ่งไปสู่การไม่ต้องแสวงหา คือ การแสวงหาทางพ้นทุกข์นั้น ยิ่งแสวงหา ความอยากก็ยิ่งลดน้อยลง แต่ความบริสุทธิ์จะเพิ่มขึ้น
       

ความโลภ เป็นอกุศลมูล คือ รากเหง้าหรือต้นเหตุที่ทำให้คนทำบาปอกุศล จนมีจิตใจมืดบอด มองไม่เห็นความดีของใคร ทำให้กลายเป็นคนไม่มีเหตุผล มองไม่เห็นประโยชน์ของการทำความดี คิดแต่จะเป็นผู้รับอย่างเดียว หากไม่ฝึกเป็นผู้ให้ ที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ ให้เพราะเห็นคุณค่าของบุญ ความโลภก็จะเข้ามาแทนที่ ทำให้มีความทะยานอยากอยู่ร่ำไป และพลาดพลั้งไปทำสิ่งที่ไม่ดี กระทั่งต่อผู้มีพระคุณ

The most precious moment in life is a time of restless heart. Fitness still has to move. But the spirit must be stopped Our physical health is strong. Inevitably requires regular exercise And still maintaining good hygiene But

our hearts require rest, in order to be powerful and powerful. If the heart is shaking and thinking about various things Let it be in the current of

passion. Without knowing to support to stand still The mind is slack in performance. But if wanting quality Must train the mind to stop still on a daily basis, the mind can be still Must practice only Dhamma only

In the real world Humans are seeking fit. But because ignorance obscures the mind Therefore, finding too many things to become greedy As a result, lust grows because it does not rely on principles to monitor. Causing

endless cravings As for the pursuit of the essence of life Seek for the purpose of not having to seek, that the pursuit of suffering means that the less the desire is sought But purity will increase

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org