ความหมายของคำว่าความไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น

ความไม่โลภ อยากได้ของผู้อื่น  หมายถึง  ผู้ที่มีสติปัญญาดี  มีคุณธรรมประจำใจ  มีความสันโดษมักน้อย   มีเมตตา  คือ ความรัก  มีกรุณา คือความสงสาร  ปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความสุข  พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่าง ๆ เข้าใจในความเป็นจริงว่า  จะมีทรัพย์สิน

เงินทอง  หรือสิ่งใด ๆ มากน้อยก็ตาม  เป็นเพียงสิ่งสมมุติขึ้นให้มีค่าแตกต่างกันไป  เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย  ในชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เท่านั้น  เช่น เงินทองที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นได้  มี ปัจจัย ๔ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย  ยารักษาโรค  รวมถึงที่ดิน ตึกอาคารบ้านเรือน  รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และทรัพย์สินอื่น ๆ

เป็นต้น  เพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย  แต่ทุกอย่างที่มีอยู่  จะมากหรือน้อยก็ตาม เมื่อตายไปแล้ว  ก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้เลย  เป็นเพียงความสุข  คือความพอใจของมนุษย์ปุถุชนเท่านั้น  หาใช่ความสุขที่แท้จริงไม่  เมื่อคิดได้ดังนี้แล้ว  จึงไม่ลุ่มหลงมัวเมา  ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสิ่งวิเศษที่สุดในชีวิต  มีความสันโดษมักน้อยเป็นสันดาน  พอใจในสิ่งที่มี  ที่ได้  ที่

เป็น  แล้วเอาสิ่งที่มีอยู่  หรือสิ่งที่ได้มา  นำไปแบ่งปันช่วยเหลือสังคม  โดยบริจาคสร้างสาธารณประโยชน์ สร้างวัด โรงเรียน โรงพยาบาล    สร้างถนนหนทาง  สร้างสะพาน  หรือให้การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก  และผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น  ถ้ามีมากก็แบ่ง

ปันให้มาก   ถ้ามีน้อยก็แบ่งให้น้อย  โดยไม่ให้ตนเองเดือดร้อน  นี้คือ “ผู้ที่คิดดี  คิดอยากให้  ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น”  เพราะมีคุณธรรม คือ ความไม่โลภ มีความสันโดษ

ความไม่โลภ

The greedy desire of others means those who have good intelligence. Have moral principles There is little solitude, compassion is love. Kindness is compassion. Desire for every life to be happy. Free from suffering and

misery. Understand the fact that Will have property, money, or anything more or less, it’s just a hypothetical thing to have different values For the convenience In human life only, such as money that can be traded and

exchanged for other property, there are 4 factors: food, clothing, shelter, medicine, including land, buildings, houses, cars, trains, airplanes and other assets, etc., in order to live. Comfortably But everything that exists Whether

more or less When dead Cannot carry with him at all It’s just happiness Is the satisfaction of only natural people Not true happiness Having thought as follows Therefore not infatuated Hold on, be regarded as the most wonderful thing in life. There is often a solitude in nature. Satisfied with

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org