อะไรคือความหมายของคำว่า ความรู้สึกในตัวคน

จนทำให้คนอื่นที่ใกล้ รู้สึก สบายและได้กำลังวังชาถึงกับทำให้เกิดรู
ความมานะพยายามขึ้นได้ด้วย คนบางคนมีปราณในตัวน้อยเกินไปมื่
เข้าใกล้ใครก็สูบเอาปราณของคนเหล่านั้นเข้าไปในตัวใครเข้าใกล้คน
ชนิดนี้ย่อมรู้สึกอ่อนเพลียและท้อถอย ด้วยเหตุนี้ถ้เราเข้าใกล้คนที่
เข้มแข็ง เราก็ย่อมจะรู้สึกแข็งแรง เพราะได้ปราณของคนเหล่านั้นมา
ข้าในต้า ถ้เราเข้ใกลัคนที่อ่อนแอเราก็จะเสียปราณไปปล่าๆ เพราะ
ปราณของเราถูกดูดไป ด้วยเหตุนี้เองเมื่อเราเข้าใกล้คนชนิดไหนก็มี
ความ รู้สึก เป็นเช่นนั้น
การเล่นเอาเปรียบคือ การเอาปราณ
ของคนอื่นมาเข้าตัวของตัวเองดังนี้ ไม่ใช่
แต่จะเป็นไปโดยธรรมชาติยังสามารถจะ
กระทำโดยตั้งใจและกลั่นแกล้งกันได้ด้วย
พวกนักมายากลบางจำพวกเรียนรู้วิธี
สูบปราณของคนอื่นมาเข้าตัวของตัว
พวกนี้เข้าไปใกล้ใครก็ทำให้คนนั้นอ่อนแอ
และในที่สุดอาจถึงตายก็ได้ ฉะนั้นเรื่อง
ปราณจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเรื่อง
หนึ่ง และปราณเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในเรื่องเสน่ห์
หรือความดึงดูดในตัวคน

Until it makes other people who are close to feel comfortable and gain the power to make holes
 Endeavor can also be tried. Some people have too little respiration when
 Approaching someone and pumping their respiration into someone close to the person
 This type would naturally feel exhausted and discouraged. For this reason, if we approach people who
 If we are strong, we will feel strong. Because he had respected their people
 I am in a very short period of time. We will lose our respiration because
 Our respiration is sucked away. For this reason, when we approach any type of person, there are
 The feeling is like that
 Exploitation is the respiration.
 Of others coming into one’s self as follows
 But naturally being able to
 Act intentionally and can bully each other too
 Some magicians learn how
 Pump one’s respiration into one’s body
 These people approaching anyone makes him weak.
 And ultimately may die, therefore, the matter
 Respiration is therefore an extremely important issue
 One and respiration is something that must be used in a charming story
 Or attractiveness in people

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org