เสน่ห์ในตัวคนหรือความดึงดูดในตัวคน

คำว่า “เสน่ห์ในตัวคน” ข้าพเจ้าแปลออกมาจาก
อังกฤษว่า Human Magnetism ซึ่งตามศัพท์แท้ๆ ไม่ได้
แปลว่าเสน่ห์ คำว่า magnetism แปลว่า ความดึงดูด
ซึ่งตามศัพท์ใหม่ของกรมวิชาการเรียกว่าวิชาแม่เหล็ก
แต่ความหมายที่กรมวิชาการให้ไว้นั้น เกี่ยวกับแม่เหล็ก
จริงๆ ส่วนที่ข้าพเจ้าจะเขียนต่อไปนี้ ไม่เกี่ยวกับแม่เหล็ก
ที่เป็นแร่ เกี่ยวกับแม่เหล็กคือความดึงดูดของมนุษย์
โดยตรง


เรื่องเสน่ห์หรือ ความดึงดูด ในตัวคนที่จะกล่าวในบทนี้
ผิดกันกับที่เรียกว่าอำนาจของดวงจิต อำนาจของดวงจิต
มาจากดวงจิตโดยตรง แต่เสน่ห์หรือความดึงดูดถึงแม้จะ
เกิดจากอำนาจของดวงจิตก็ยังมีปราณเป็นสิ่งสำคัญ ปราณ
เป็นกำลังของโลกที่มีอยู่ในตัวคน สัตว์และสิ่งของทุกๆ อย่าง
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดไฟฟและกลายเป็นความดึงดูดหรือเป็น
เสนขึ้นในตัว ตามที่กล่าวมาข้างตันแล้วมนุษย์ได้ปราณมา
จากอากาศดีๆ ที่หายใจและอหารดีๆ ที่รับประทานเข้าไป
เมื่อปราณในตัวคนมีความแข็งแรงมากเพียงไรความดึงดูด
ในตัวคนก็มีมากเพียงนั้น คนหนึ่งๆ มีจำนวนปราณอยู่ใน
ตัวผิดกันมากๆ คนบางคนสามารถอาปราณเข้าในตัวและ
ถ่ายออกได้เหมือนเครื่องจักร คนขนิดนี้มีปราณอยู่ในตัวมาก
สะกดจิต สะกดโลก สะกดคน

The word “charm in people” I translate from
 English says Human Magnetism, which cannot be followed in real terms
 Meaning charm. Magnetism means attractiveness.
 Which according to the new terminology of the academic department is called magnetism
 But the definition that the Department of Academic provided Magnetic
 Actually, the part that I will write the following Not magnetic
 Which is a magnetic mineral is the attraction of humans
 directly
 About the charm or attractiveness of the people who are said in this chapter


 Different from the so-called power of the mind The power of the mind
 Comes directly from the mind But charm or attractiveness though
 The power of the mind also has respiration as important.
 Is the strength of the world that exists in people Animals and everything
 Which causes electricity and becomes attractive or
 Sen grew up in himself, as mentioned above, and humans were respected.
 From good air to breathe and good food Eaten
 When respiration is in how strong a person is.
 There are so many people. One person has respiration.
 Very different ones Some people are able to breath themselves and
 Can be taken out like a machine This person has a lot of respiration.
 Hypnotize, spell the world, spell people

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org