มนุษย์มีความคิด อยู่ที่ว่าคิดดีหรือคิดร้าย

เมื่อคนๆ หนึ่งคิดอะไรขึ้น ความคิด นั้นจะดีหรือร้าย ก็ย่อมมี
กระแสพุ่งออกไปเสมอ และกระแสเหล่นี้ย่อมไปเข้าในเครื่องรับของ
ลื่น กระทำให้เกิดเป็นความคิดขึ้น ซึ่งผู้ร้นั้นเองอาจรู้สึกได้ การส่ง
กะแสให้กันนั้น บางทีก็เป็นไปโดยมิได้ตั้งใจ แต่ถ้าส่งให้แก่กันโดยตั้งใจ
กระแสก็ยิ่งจะชัดเจนขึ้น สำหรับเจโตปริยญาณนี้การส่งไม่ยากนัก เพียง
ตั้งใจให้แน่แน่ทำ ความคิด ให้มีกำลังแรงพอ และคิดอยู่แต่ในข้อความที่
จะส่งนั้นอย่างเดียวก็สามารถส่งได้
แต่สำหรับผู้รับ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก ความสามารถที่จะ
รับกระแสดวงจิตมีอยู่2 ชั้น คือรับในเมื่อผู้ส่งต้องการให้ ซึ่งถึงแม้จะทำ
สำเร็จได้ก็ยังนับว่าเป็นชั้นต่ำ แต่ชั้นที่สูงขึ้นไป คือ รับได้แม้เมื่อผู้ส่ง
ไม่ต้องการส่งให้ เป็นแต่ว่าเมื่อกระแสความคิดของใครผ่านมาก็รับ
เอาไว้ได้หมด ลัทธิโยดีถือว่าเครื่องรับของมนุษย์มีอยู่บริบูรณ์แล้ว และมี
ความสามารถรับได้เสมอ เว้นแต่ดวงจิตจะไม่รู้สึกเท่านั้นเอง ฉะนั้นสิง
ที่ต้องทำในลัทธิโยดีก็คือ หัดให้ดวงจิตมาแล้ว

When a person thinks something, that thought is good or bad.
 The stream always ejected And these currents naturally enter the receiver
 Slippery causing thought to occur. Which the subject himself may feel
 Shift to each other Sometimes it is inadvertently But if sent on purposefully
 The more clear the stream will be For this insight, delivery is not only difficult
 Intend to be certain, make the mind strong enough And thought only in the text that


 Can send that only can send
 But for the recipient Is another very important matter. The ability to
 There are 2 levels of receiving the mind stream: receive when the sender wants Which even though doing
 Success is still considered a low level But the higher layer is acceptable even when the sender
 Don’t want to send to But when the flow of one’s thoughts came through
 Out of the doctrine, Yodi considered that the human receiver already exists and has
 Always accepted Unless the mind doesn’t feel it alone
 To do in Yodi is Learned to let the mind come

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org