ลัทธิโยคีต่างกับพุทธศาสนาอย่างไร

โดยนัยนี้ ลัทธิโยดีกับทางพระ พุทธศาสนา จึงแตกต่างกันในเรื่อง
เจโตปริยญาณกล่าวคือ ในทางพระ พุทธศาสนา ของเราถือว่าเจโตปริยญาณ
เป็นธรรมที่ต้องปลูกฝัง แต่ลัทธิโยดีถือว่า เจโตปริยญาณมีอยู่ในตัวคน
เราแล้วทุกคน หากแต่ดวงจิตของเราเองไม่สามารถจะทราบได้ในเมื่อ
เจโตปริยญาณรายงานมาให้ทราบ คำสอนในลัทธิโยดีกับคำสอนในทาง
พระพุทธศาสนาเรื่องนี่จึงต่างกันอยู่ตรงที่ว่า ในทางพระพุทธศาสนาสอน
ให้ปลูกเจโตปริยณาณขึ้น แต่ในทางลัทธิโยดีสอนให้ทำสมรรถภาพแก่
ดวงจิต เพื่อให้ดวงจิตสามารถรับและเข้าใจรายงานของเจโตปริยญาณ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายทิพย์ได้
การที่ลัทธิโยคีเขาถือว่า เจโตปริยญาณของคนเรามีอยู่แล้ว และ
ทำงานอยู่เสมอนั้น คำอธิบายของเขาก็พอฟังคือ เขาอธิบายว่าถึงแม้
คนเราตามปกติไม่ได้ฝึกก็ยังสามารถทราบความคิดของผู้อื่นเข้า
โดยบังเอิญได้บ้าง และเจโตปริยญาณนี้ก็คือ ดวงจิตของกายทิพย์นั้น
เองและโตปริยญาณนียังผิดกันกับอายตนะอื่นๆ ของกายทิพย์อยู่
ส่วนหนึ่ง คือว่ อายตนะทั้ง 5 ของกายทิพย์นั้น ทำงานอยู่ส่วนหนึ่ง
ต่างหากจากายธรรมดา แต่ส่วนเจโตปริยญาณซึ่งเป็นอายตนะที่ 6
ของกายทิพย์
ย่อมเป็นเครื่องเชื่อมในระหว่างกายทิพย์กับกายธรรมดา
ให้ติดต่อกันได้ และยิงกว่านั้น ลัทธิโยดีถือว่าเจโตปริยญาณมือวัยวะ
ส่วนหนึ่งติดอยู่กับร่างกายธรรมดาทีเดียว เขาอธิบายว่าอวัยวะส่วนนี้
ติดอยู่กับสมองนั้นเอง เป็นเมล็ดๆ ที่จะใช้เป็นเครื่องรับความคิดของ
ผู้อื่นเหมือนอย่างเครื่องรับกระแสวิทยุ

In this sense, the doctrine of Yodi and Buddhism is different in
 Said Jopopiya In our Buddhism, it is considered Jopari Priyarn.
 It is fair to cultivate But Yodi considered J. To be perceptive in humans
 All of us, but our own minds cannot know when
 J. Top Prinya reported to you. Teachings in Yodi Doctrine and teachings in the way

Buddhism here is different in that In the teaching of Buddhism
 To grow the Jopariya But in the teaching of the Yodi doctrine
 Mind so that the mind can receive and understand the report of Jopariya
 Which is a part of the physical body
 That his yogi considered The wisdom of our people already exists and
 Always working His explanation is enough to listen to is He explained that although

People, as normal, do not practice, they are still able to know the ideas of others.
 By chance And this jopi is The soul of the astral body
 And Priyanyani is different from other eyes. Belonging to the body
 Part one is that the 5 elements of that body Part work
 Apart from ordinary body But for Jtopri Priyapan, who is the sixth attendant Of Phiphat

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org