กระแสดวงจิตเป็นสิ่งทำให้เกิดความรู้สึก

โดยเหตุที่ กระแสจิต เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกและเป็น ของที่ข่มกันได้มากกว่านี้ จึงมีอันตรายทีพึงกลัวอยู่อย่างหนึุ่งคือ คนดี ตกไปอยู่ในหมู่คนเลวอาจจะทำให้เปลี่นนิสัยกลับกลายเป็นคนเลวได้ง่ายๆ ในเมื่อกระแสข้างคนเลวมีมากกว่าก็อาจจะข่มกระแสของคนดีนั้นมีมาก พอที่จะป้องกันตัว หรือรักษาความดีของตนได้เสมอหรืออาจข่มกระแส
นั้นได้ ด้วยเหตุนี้การสมาคมจึงเป็นของสำคัญ และความดีความช่
อันถิดแต่การสมาคมนั้น ก็เนื่องมาจากกระแสดวงจิตนี้เอง
ตามที่กล่าวมานี้คงเป็นอันรวมความได้ว่า

 1. กระแสจิต เป็นของที่ข่มกันได้ ด้วยเหตุนี้ในขณะที่
  รต้องการอะไรและคิดอะไร ในทางที่ถูกจำเป็นจะต้องให้ความคิดมี
  น้ำหนัก และคิดอะไรให้แรงอยู่เสมอไม่ใช่คิดอย่างเกียจคร้าน การทำ
  อะไรในทางที่ดีต้องหวังความสำเร็จไม่ใช่คิดไปเฉยๆ สำเร็จก็ช่างไม่
  สำร็ก็ข่ง เราพูดอะไรกับใคร เราจะต้องคิดมุ่งถึงสิ่งนั้นจริงๆ คำพูด
  จึงจะมีน้ำหนักและหนทางอันเดียวที่จะป้องกันมิให้กระแสดวงจิตของ
  คนอื่นเข้ามาขู่มเราได้ ก็คือต้องพยายามให้กระแสดวงจิตของเรามีกำลัง
  อยู่เสมอเท่านั้น
 2. กระแสดวงจิตอาจจะเป็นครื่องทำความรู้สึกให้แก่คนที่อยู่
  ใกล้เราโดยเรามิได้ตั้งใจเลยก็ได้ และคนที่มาพบปะเราอาจจะเห็นเรา
  เป็นคนดี หรือเลวก็สุดแต่กระแสจิตของเราจะดีหรือเลวเพียงไร สิ่งไรที่

Is what causes feelings and is More things that can be beaten up Therefore, there is one danger to be feared: good people fall into the bad guys and may easily become bad habits. When the tide of the good is greater, then it may be very harsh Enough to protect oneself Or can always maintain one’s goodness or may suppress that trend. Therefore, association is important And goodness like According to the association Because of the flow of this mind As mentioned, it is likely that the combination of

Belonging to one another For this reason, while
wants what and thinks In the right way, it is necessary to keep your thoughts in focus and keep your energy strong, not idle. To do something in a good way is to hope for success, not just thinking about it. Success is not impossible.
What do we say to anyone? We have to really focus on that. Words have weight and the only way to prevent the mind’s current Other people can threaten us. Is to try to keep the flow of our minds to be strong always Near to us without our intention And the people who meet us may see us as either good or bad, but how good or bad our telepathy is, what

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org