ใครคือผู้ฝึกฝนวิชาลึกลับ


ผู้ฝึกฝนทางวิชชาสึลับ ในสถานที่แห่งหนึ่ง เราย่อมมีความรู้สึกผิดแปลกไปไม่เหมือนกั
ผู้ฝึกฝนทางวิชชาสึลับ หรือแม้ผู้ที่มิไต้ฝึกฝนมากเป็นแต่เพียง
ข่างสังเกตความรู้สึกของตัว ย่อมรู้สึกกระแสความคิดหรือกระแสดวงจิด
ที่มีอยู่ตามมูน หรือเมืองหรือประทศหนึ่งๆ ได้ดี คนแปลกหน้าที่เข้
มาในที่ๆ ตัวได้พบใหม่ย่อมมีความรู้สึกอย่างใหม่แปลกออกไป บาง
ก็พอใจ บางทีก็อยู่ไม่ได้ โดยไม่มีหตุผลที่เห็นประจักษ์ตา เป็นแต่เห
อันหนึ่งซึ่งรู้สึกได้ในทางใจ
อนึ่ง พึงเป็นที่เข้าใจว่ากระแสดวงจิตเป็นสิ่งที่ข่มกันได้ ผู้ที่กระแส
ดวงจิตแรงคนเดียว ย่อมข่มกระแสของคนอื่นๆ ให้ละลายหายไป เหลือ
แต่กระแสของตนผู้เดียวมีอำนาจเด่นอยู่ สถานที่ๆ มีอุตสาหกรรมหรือ
การค้าขายมากๆ ย่อมทำให้ผู้ที่ย่างเข้าไปรู้สึกถึงความคิดของผู้ที่ไผ่ใจ
ทางนั้น ที่แห่งใดเคยมีฆาตกรรม ย่อมทำให้เกิดความรู้สึกหวาดเสียว
แก่ผู้ที่เหยียบย่างเข้าไป แม้ผู้นั้นจะไม่รู้โบสถ์วิหารเป็นที่ๆ ทำให้รู้สึก
สงบสงัดวังเวงใจอยู่เสมอ เราได้กล่าวมาแล้วว่ากระแสดวงจิตที่แรงย่อมมี
กระแสของปราณตไปด้วย บุคคลที่เข้มแข็งย่อมส่งกระแสดวงจิตไปได้เหมือนยิงปืนตรง
ไปยังหมายกระแสอันนั้นย่อมพุ่งไปโดยตรง ไม่คดเคี้ยวหรือเลื่อนลอยไปอย่างหมอกควัน
อย่างความคิดที่อ่อนแอ นักพูดที่พูดในที่ประชุม ชน จะเป็นนักพูดที่ดีได้โดยอาศัยศิลปะอันนี้

In one place We naturally have different feelings of guilt, unlike
 Who the rain of enlightenment Or even those who have not trained much, are just

Observation of one’s body Naturally feeling thought or thoughts
 Existing by Moon Or a city or country well. A stranger to
 Come where you have found a new one.

Satisfied, sometimes could not live With no visible reason
 One that can be felt mentally.
 Incidentally, it should be understood that the flow of the mind is something that can be suppressed.

The soul is alone. Inevitably dominates the flow of others To dissolve and disappear
 But his own power has dominant power in places of industry or
 A lot of trade Inevitably makes those who step in to feel the thoughts of those who heart
 That way, where ever there was a murder Inevitably causes a feeling of horror
 To those who step on Even if he didn’t know the church, the temple is a place to make sense.
 Always calm and lonely We have already said that the strong spiritual currents have
 The flow of respiration too A strong person can send his soul to the point of shooting like a direct shot.
To the point that that stream would go directly Not winding or drifting like a haze
Like a weak mind The speakers who speak at the assembly can be good speakers through this art.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org