กระแสความคิด คนส่วนมากไม่ค่อยบำรุงความคิด

คนโดยมากมักไม่ค่อยบำรุงกำลัง ความคิด หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าไม่ค่อยทำให้ ความคิด มีกำลัง คือคิด
อะไรก็สักแต่คิดเยๆ เมื่อเป็นเช่นดังนี้ กระแสความคิดก็
ไม่แรง ไปก็ไม่ได้ไกลหรือคงอยู่ไม่ได้นาน ถ้าเป็นคนที่

คิดอะไรอย่างลึกซึ้งแน่นแฟ้นกระแสความคิดก็แรงมาก
ความจริงกระแสความคิดที่แรงย่อมมีกระแสปราณผสมไป
ด้วย การที่จะให้กระแสความคิดของตนแรง และมีอำนาจถึง
กับใช้ประโยชน์ได้นั้น เราจะต้องทำมโนคติให้แลเห็นกระแส

ความคิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นตามความต้องการของเรา เรา
อาจคิดว่ากระแสความคิดของเราเป็นเสมือนแสงที่พุ่งออกไป
หรือเหมือนความร้อนที่กระจายออกไป หรือเหมือนของหอม
ที่ส่งกลิ่นออกไปรอบๆ หรือเหมือนไอน้ำเดือดที่พุ่งขึ้นจาก

ตัวเราก็ได้ จะคิดให้เป็นอย่างไรสุดแต่เราจะชอบ และก็จะได้
หาได้ผลเท่ากัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สู้ยากนัก กระแสความ
คิดของเราจะอ่อนหรือแรงได้เพียงไร ก็สุดแต่เราจะให้กำลัง
ความคิดได้มากน้อยเพียงไร

กระแสความคิดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระแสควง
จิตนี้ เป็นของสำคัญมาก สถานที่ใดๆ ก็ดี บุคคลใดๆ ก็ดี
ย่อมมีลักษณะพิเศษฉพาะตัวอยู่เสมอเราเข้าใกล้บุคคลหรือ
สะกดจิต สะกดโลก สะกดคน

Most people tend to not nourish the mind or
 In other words, seldom makes the mind powerful. Think
 Anything, just think about it. When is as follows The thought

 Not too strong, not far or long-lasting if it is someone who
 Think deeply and deeply. The thought flow is very strong.
 In truth, strong currents of thought are mixed with respiration.

 By giving his own strong currents of thought And has the power to
 And use it We have to make an idea and see the trend.
 Our thoughts are shaped according to our needs.

May think that our currents of thought are like the light that is ejected
 Or like the heat that is spread out Or like perfume
 That smelled out around Or like boiling steam rising from

We can think of it as possible, but we will like it and then will
 Find the same result This is not a difficult matter.
 How weak or weak are we? Is the best but we will give the power

 How much thought
 The idea of ​​currents, also known as currents
 This mind is of great importance. Any place, any person, any good.
 Will always have a special trait. Are we approaching people or
 Hypnotize, spell the world, spell people

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org