เราได้เห็นคามอัศจรรย์ของพระปฐมเจดีย์

ในเมืองเราเคยได้เห็น พระปฐมเจดีย์ ความอัศจรรย์ในเรื่องรัศมีของ พระปฐมเจดีย์ ซึ่งแต่ก่อนนี้เข้าใจว่าเป็นของหลอกกันเล่น แต่ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ ได้ทรงเห็นด้วยพระองค์เองพร้อมทั้งคนอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากมายแล้ว ก็ต้องเชื่อกันว่ารัศมีอันโชติช่วง ณ พระ-ปฐมเจดีย์นั้นเป็นสิ่งที่พึงมีได้จริง และเมื่อพิจารณาถึงเรื่องกระแสที่กล่าวมาในบทนี้แล้วเราก็พอ

จะอธิบายได้ว่ารัศมีอัน โชติช่วงเหล่านั้น คือกระแสของดวงวิญญาณ ที่สิงสถิตอยู่ ในองค์พระปรุมเจดีย์ ข้พเจ้าไม่กล่าวว่าดวงวิญญาณของ พระพุทธเจ้า เพราะตามความคิดของเราเมื่อนิพพานแล้วดวงวิญญาณก็ดับไป แต่พระปฐมเจดีย์เป็นปูชนียสถานอันสำคัญ อาจมีดวงวิญญาณอื่นๆ เข้ามาพักพิงอาศัยหรือ เยี่ยมกรายมาทำสักการบูชา นอกจากเป็นกระแสของ

วิญญาณ โดยเฉพาะแล้วอาจจะเป็นกระแสของกายทิพย์ซึ่งพาดวง-วิญญาณออกไปจากร่างใหญ่ๆ ไปนมัสการพระปรมเจดีย์ก็เป็นได้การที่เรามิได้เห็นเสมอ เราเห็นแต่นานๆ ครั้งหนึ่งนั้น ก็อธิบายได้ว่าสุดแต่กระแสนั้นจะมากขึ้นในวันใด คือมีดวงวิญญาณมารวมกันมากมายในวันใด หรือเขาประสงค์ให้ปรากฎในวันใด รัศมีอันโชติช่วงของพระปฐมเจดีย์ก็มีขึ้นในวันนั้น

พระปฐมเจดีย์

In the city, we have seen the miracle of the glory of Phra Pathom Chedi, which in the past was understood to be a scam. But when King Rama IV He agreed with himself and others. A lot more It must be believed that the glimmering radius at Phra-Pathom Chedi is something that should be

realized. And considering the currents mentioned in this chapter, we are able to explain that the radius Those brilliance Is the flow of the soul Residing In Phra Phra Sum Chedi I do not say that the soul of the Lord Buddha, because according to my opinion, when the nirvana, the soul goes

out. But Phra Pathom Chedi is an important sanctuary. There may be other spirits. Come to shelter or Visiting the worshipers Aside from being a stream of spirits Especially it may be the flow of the divine body, which takes the soul-soul away from the large body. To worship the Phra Chedi

Chedi, it is possible that we do not always see We only see it for a long time. At that time Could explain that the most Meaning that in which day did many souls come together? Or on what day he wishes to appear The brilliance of the Pathom Chedi glowed on that day.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org