หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในการมีชีวิต

หัวใจ ต้องการให้หมายถึงก้อนเนื้อที่อยู่ในหน้าอกเบื้องช้าย มีหน้ที่ทำการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย ในภาษาบาลีที่ไว่า หทํเยน ผลิเตนกาลักตวา ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า

Dying of a broken heart. ( หัวใจ แตกตาย) มีอีกตำแหน่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นชัดว่าต้องการให้ใช้ผิดกัน คือ ในประโยคว่า หทยมนญจโสกามหนตาบีน ตาปยนติตรงกับภาษาอังกฤษว่า Sorrows even great ones do not rack the heart and mind. (ความเศร้าโศกแม้จะ ใหญ่หลวงเพียงใด ก็ทำอันตรายแก่หัวใจและดวงใจไม่ได้)ตามอุทาหรณ์ที่ยกมานี้

แสดงให้ห็นว่ผู้บัญญัติคำ ต้องการใช้หัวใจ หรือ หทํย หรือ Hear ให้หมายถึงเครื่องสูบโลหิท่านั้น ส่วนจิตกับใจนั้น คงเป็นรรมชาติอีกอันหนึ่ง ซึ่งอยู่บนสมองไม่ได้อยู่ที่หน้อกและจิตกับใจนั้นเป็นอันเดียวกันแต่มีหน้าที่สองอย่าง คือ จิต (จิตต หรือ Thought) นั้น
ใช้สำหรับคิด แต่ส่วนใจ (บโน หรือ Mind) นั้น สำหรับบงการ คือ สั่งบังคับร่างกายส่วนอื่นๆ

The heart wants to mean the lump in the chest behind him. There is a page that pumps blood to feed the body. In the Pali language, where the Yen springenakutva Which corresponds to the English language that

Dying of a broken heart. There is another position that clearly shows the need to misuse it, in the sentence “Monyasakhamasamtabine.” The yearly English match Sorrows even great ones do not rack the heart and mind. How great Can not damage the heart and heart) According to the illustration presented here

Show to the commander Want to use the heart or the name or hear means the pump As for the mind and the heart Is probably another nation Which is on the brain, not on the chest, and the mind and heart are the same, but they have two functions: the mind (contemplated or Thought).
  Used for thinking only the mind (Bono or Mind). For mastermind is to control other parts of the body.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org