ส่วนประกอบสำคัญของมนุษย์ทั้ง 5 อย่าง

ส่วนประกอบของมนุษย์ทั้ง 5 ประการ คือ 1. ร่างกาย 2. เจตภูต หรือ กายทิพย์ 3.ปราณ 4. สัญญา 5. ปัญญา

นี้แล้ว มนุษย์ก็เป็นมนุษย์เต็มที่และมีสภาพสูงกว่า สัตว์ดิรัจฉาน แต่ตามลัทธิของโยคนั้น ทําให้มนุษย์เป็น มนุษย์ขึ้นเท่านั้นเอง คือทําให้พ้นจากลักษณะสัตว์ดิรัจฉาน ขึ้นเท่านั้น แต่การที่จะให้เป็นมนุษย์ประเสริฐขึ้นนั้นข้อความ ในลัทธิโยคีทั้งสองบทที่ท่านได้อ่านมาแล้ว ท่านจะเห็นได้ ว่าหลักวิชชาในลัทธิโยคไม่ขัดกับหลักในพระพุทธศาสนา ของเรา และการเรียนลัทธิโยคี ซึ่งเป็นสาขาอันหนึ่งของวิชชา ลึกลับนั้น ไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจประการใด ตรงกันข้ามเรา จะได้พบหลักความคิดที่อาจเป็นของใหม่สําหรับเราเพื่อช่วย ให้เราสามารถเทียบเคียงหลักในพระพุทธศาสนาของเราให้ เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นอีกเลย

ส่วนประกอบของมนุษย์ทั้ง 5

ปัญญาเป็นชั้นสูงและชั้นสําคัญที่ทําให้มนุษย์แตกต่างกับสัตว์ ติรัจฉานส่วนประกอบทั้ง 4 ส่วนที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มนุษย์กับสัตว์ ดิรัจฉานมีอยู่เท่าๆ กัน แต่เมื่อมนุษย์เราขึ้นมาถึงขั้นที่ 5 คือปัญญา แล้ว ก็แปลว่าเป็นมนุษย์เต็มที่ และนับว่าเราได้บรรลุผลที่เราได้พยายาม ทํามาเป็นเวลาตั้งหลายหมื่นหลายแสนปี

ความผิดแผกแตกต่างกันในระหว่างสัญญากับปัญญานั้น เรา ได้เห็นมาบ้างแล้วในเวลาอ่านถึงเรื่องสัญญาแต่เพื่อจะให้เข้าใจชัดเจน แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เราจึงควรระลึกถึงหลักเกณฑ์และอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้

เมื่อเรามีแต่สัญญาอย่างเดียว ไม่มีปัญญา เรา ก็มีแต่ความรู้สึกซึ่งไม่มีอะไรควบคุม เรามีความ ปรารถนาแต่ไม่รู้จักทางที่จะได้สิ่งที่ปรารถนานั้น โดยดี เรามีความมุ่งหวังอยากได้แต่ไม่รู้จักหาเหตุ ผลคิดทําให้ได้มาในทางที่ชอบ ความต้องการ ของเราจะรุนแรงมากโดยไม่มีอะไรคอยเหนี่ยวรั้ง เราเลย

โดยนัยนี้เราจะเห็นได้ว่า เมื่อใดมนุษย์รู้จักมีความคิดหาเหตุผล เมื่อใดมนุษย์มีเครื่องเหนี่ยวรั้งความรู้สึก เมื่อใดมนุษย์รู้จักไตร่ตรองหา ทางที่จะได้สิ่งที่ตนปรารถนามาโดยวิธีที่ชอบธรรม เมื่อนั้นและปัญหาได้

This, then humans are fully human and have a higher state Beast But according to the doctrine of Yok Make human beings Only humans Which only freed him from the appearance of the beast, but to be a noble man In the two chapters you have read You will see That the principles of yogic doctrine are not in conflict with our principles of Buddhism and the study of yogis Which is one branch of the Enlightenment that is not an abomination Opposite us Will find ideas that may be new to us to help For us to be able to compare the principles of our Buddhism to Understand more clearly.

Intelligence is a high and important level that makes humans different from animals. Beggars of the 4 components mentioned above are Humans and animals There are equal beasts, but when humans reach the 5th stage of wisdom, then they are fully human. And counted that we have achieved the results that we have tried Done for many tens of thousands of years

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org