สัตว์เดรัจฉานมีแค่ความรู้สึกแต่ไม่มีปัญญาเลย

สัตว์เดรัจฉาน ที่มีแต่สัญญาคือความรู้สึกอย่างเดียว ไม่มีปัญญาเลย หรือมีก็น้อยที่สุด ถ้ามันอยากได้อะไร มันก็ จะต้องเอาให้ได้โดยพลการ สุนัขที่มันต้องการอาหาร มันก็ ตรงเข้าไปเอาเฉยๆ ถ้ามีตัวอื่นมาแย่งมันก็กัด มนุษย์ที่ไม่ได้ รับความอบรมในศีลธรรมอันดีก็เช่นเดียวกัน เมื่อความ ต้องการอันใดเกิดขึ้น ก็พยายามที่จะได้สิ่งนั้นและนึกถึง ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว โดยไม่นึกถึงความเสียหาย แก่ผู้อื่น และทําการที่เป็นเหตุแห่งความเสียหายของเพื่อน มนุษย์ด้วยกัน เช่นลักขโมย ปล้นสะดม หรือฉ้อโกงเขา ซึ่งลงท้ายก็เป็นผลร้ายแก่ตนเอง

ตามปกติ มนุษย์ก็ดี สัตว์ก็ดี เมื่อความรู้สึกโกรธ บังเกิดขึ้น ย่อมมีความปรารถนาที่จะแก้แค้นนี้เป็น ลักษณะของสัญญา ถ้าหากไม่มีปัญญาคอยช่วย เหลือยับยั้ง ปล่อยให้สัญญาทําไปตามลําพังแล้ว ก็จะต้องมีการประทุษร้ายกันเรื่อยไปและการที่มนุษย์ เรารู้จักยับยั้งใจไม่หุนหัน หรือรู้จักเอาความไม่โกรธ ไปชนะความโกรธ รู้จักเอาความดีไปชนะความชั่วนั้น ก็เพราะปัญญาคอยช่วย

ตามตัวอย่างสองข้อนี้ และที่อาจหามาได้อีกหลายข้อนั้น แสดงให้เห็นชัดว่าสัญญาที่ขาดปัญญาควบคุมย่อมจะหันไปใน ทางที่ผิด หลักอันนี้เป็นเครื่องตัดปัญหาที่ว่าทําไมคนเราจึงชอบ ประพฤติชั่ว ทําไมความชั่วจึงเป็นสิ่งที่ทําง่ายกว่าความดี ทั้งนี้ มิใช่อื่นไกล คือการทําชั่วสัญญาอาจทําได้ แต่การทําดีนั้นปัญญา ต้องเป็นผู้ทํา สัญญามีอยู่ทั่วทั้งในมนุษย์และสัตว์ทุกรูปทุกนาม แต่ส่วนปัญญามีอยู่ในบุคคลเพียงบางคนไม่ทั่วไป และด้วยเหตุ นี้เอง จึงมีคนชั่วมากกว่าคนดีอยู่เสมอ

สัตว์เดรัจฉาน

To the beast that only has a promise is the only feeling No intelligence at all Or with the least If he wants something, then it must be given arbitrarily. The dogs that need food, they just go straight in. If there are other people that will fight for it, then bite Non human Likewise, when trained in good

morals, any need arises. Tried to get that and thought of Unilateral interests Without thinking of the damage to others and doing the cause of the damage of friends Humans like stealing, robbing, or defrauding him Which ends up being bad for himself

Normally humans are good, animals are good. When feelings of anger arise, there is a desire for revenge. Contract nature If there is no wisdom to help with the veto, allowing the contract to be done alone Will have to continue

to do violence and humans We know not to be impatient. Or known to not being angry Go to win anger Knowing how to win goodness Because wisdom helps

According to these two examples And many more that may be found Clearly, a contract that lacks the control of intelligence will turn away in a wrong way. This principle is a solution to the problem of why people

behave badly, why evil is easier to do than good. So far, doing evil can make promises. But doing good deeds is wisdom. Must be a doer Promises exist in both humans and animals. But wisdom exists in only certain people, not in general, and for this reason there are always more evil than good people

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org