ความเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณ(โอปปาติกะ)

คนที่ละจาก โลกมนุษย์ ไปแล้วในระยะแรกๆ ควรจะปล่อยให้ เป็นหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในโลกเดียวกัน เพราะถึงอย่างไรคนที่อยู่ในโลก ของโอปปาติกะนั้น ก็ไม่ใช่คนที่หลับหูหลับตาทําอะไร โดยที่ไม่เห็นผล แห่งการกระทําของตน และคนที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะ ที่มีหน้าที่

ช่วยเหลือผู้ตายจาก โลกมนุษย์ มานั้นก็ไม่ใช่น้อย แม้มนุษย์จะไม่ทําบุญ ให้เลย ท่านเหล่านี้ก็ยินดีจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาสู่โลกของ โอปปาติกะอย่างเต็มที่และทําด้วยความเต็มใจ และส่วนมากก็มีความ สันทัดหรือมีความชํานาญในการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่มา

สู่โลกแห่ง วิญญาณ เรื่องทําให้ยุ่งยากซึ่งท่านอยากจะขอร้องให้มนุษย์เลิกคือ ถ้า หากว่าญาติพี่น้องทั้งหลายจะพยายามไม่ให้มีความโศก ไม่ให้มีความ อาลัยถึงผู้ที่ตายจากไปแล้ว อันนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนตายมากกว่า ทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าหากคนที่ตายไปแล้วรู้สึกว่า พ่อแม่

ญาติพี่น้อง หรือ คนที่รักไม่เศร้าโศกคิดถึงเขา เขาก็จะสบายในระหว่างญาติพี่น้องที่อยู่ กันคนละโลกเช่นนี้ มันทําให้ความผูกพันที่มีต่อกันทรมานคนที่ตายไป แล้วอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในขณะที่เขาพึ่งตายมาใหม่ๆ ซึ่ง แน่นอน เขาจะตัดความผูกพันที่มีต่อ

ญาติพี่น้องเขาไม่ได้ และถ้าตัดไม่ได้ มันก็หมายถึงเขายังคงมีความรู้สึกเหมือนกับในขณะที่ยังเป็นมนุษย์ แต่ วิญญาณของเขาต้องมาอยู่ในร่างกายและในโลก ซึ่งจะติดต่อกับญาติ พี่น้องของเขาได้ยากอย่างที่สุด ผู้ที่อยู่ในโลกโอปปาติกะมองเห็นผู้ที่อยู่ ในโลกมนุษย์ได้ยิน

เสียงคําพูดของคนที่อยู่ในโลกมนุษย์แต่มนุษย์มอง ไม่เห็นเขา พูดกับเขาไม่ได้ ติดต่อกันไม่ได้ และความรู้สึกของเขาก็ตัด จากโลกมนุษย์ไม่ขาดเพราะความรักความอาลัยของญาติพี่น้องนั้นทําให้ เขาต้องมีความผูกพันอยู่อีกตัดไม่ได้ แล้วลองคิดดูสิว่าจะทรมานเขา

โลกมนุษย์

People who have left the human world in the initial stages Should let It is the duty of those in the same world. Because anyway, the people in the world Of those products Was not someone who closed their eyes to do anything Without seeing results Of their actions And the people in the world of the ice cream that are responsible

Saving the dead from the human world is no less Although humans do not make merit at all, these people are willing to help people who come to the world of Fully spread and do willingly And most of them are Well-versed or skilled in helping those who come

To the world of spirits. The trouble is that you want to ask human beings to stop, that if relatives will try not to mourn and mourn for those who have died This will be more beneficial to the dead. This is because if the dead feel that their parents

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org