ความตายคืออะไร ชีวิตหลังจากตายเป็นอย่างไร

ความตายคืออะไร ชีวิตหลังจากตายเป็นอย่างไร คนที่รู้แจ้ง ในเรื่องนี้และได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว คนประเภทนี้เท่านั้นที่ไม่ค่อยกลัว – ตาย ส่วนคนที่พูดว่าคนเราตายแล้วก็หมดเรื่อง เพราะสันนิษฐานเอา เองนั้นกลัวตายทุกคน

ความตายคืออะไร ตามหลักพระพุทธศาสนา ถือเป็นหลักตายตัวที่ เดียวว่า “คนที่ยังมีตัณหาอยู่ในสันดานย่อมต้องมีความ กลัวตาย” ฉะนั้นคนที่ติดหรือเป็นห่วงในเรื่องทรัพย์สมบัติ ในเรื่องตัวเองอยู่ และมีความเห็นว่า คนเราตายแล้วก็สูญ หมดเรื่องราวทุกอย่างนั้นจะต้องมีความกลัวตายอย่างแน่ 1นอนจะกลัวมากหรือกลัวน้อยก็อยู่ที่ตัณหาว่ามีมากหรือน้อย และตัณหาจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอวิชชาเพราะตัณหา เกิดจากอวิชชา ฉะนั้นผู้ที่มีอวิชชาเบาบางคือ เข้าใจเรื่อง ชีวิตตามความเป็นจริงอยู่บ้าง ความกลัวตายจึงมีน้อย

ความตายคืออะไร

What is death How is life after death? People who are enlightened in this matter and have already prepared it. Only this type of person is not afraid of death – those who say that people are dead are all gone. Because presumably Everyone was afraid of dying.

What is death According to Buddhism Considered the same principle as “those who are lustful in nature must have fear of death.” Therefore, those who are addicted or worried about wealth. About myself And have an opinion that People die and lose. All stories must have fear of death for sure. 1, sleep will be more afraid or less afraid, it depends on the lust that is more or less And lust is more or less dependent on ignorance because of lust. Caused by ignorance Therefore, those who have light ignorance are understanding life as in truth. The fear of death is small

Is death really a scary thing? Consider From children who are just born in this world Or if not, then consider those who go abroad, people who know foreign countries well, know foreign languages well And prepare Ready, he is not afraid of going abroad.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org