อสัญกรรมคืออะไร อสัญกรรม หมายความว่าอย่างไร

อสัญกรรม เราหมายความว่าตาย ซึ่งบางทีจะเกินไปสักหน่อย เพราะถึง
แม้ในภาษาบาลีก็ดูเหมือนจะไม่หมายความถึงตาย (ปทานุกรมกระทรวง
ศึกษาธิการ แปลคำอสัญว่าสิ้นสติเท่านั้น และในปหานุกรมภาษาบาลี

ของซิลเดอร์ เขาก็แปลคำอสัญญาว่า บกcoกรclous) คำว่าอสัญปีนี้
มีคำตรงกันอีกคำหนึ่งว่า วิสัญญี่ ซึ่งแปลว่าหมดความรู้สึก คือ
ปnconscious เหมือนกัน ฉะนั้นเราพึงเป็นที่เข้ใจว่า คำว่สัญญานั้น

หมายความว่าความรู้สึก แต่ผู้ที่หมดความรู้สึกจะเรียกว่าตายทีเดียวยัง
ไม่ได้ ยังคงเป็นอสัญอยู่ จนกระทั่งส่วนประกอบอื่นๆ ของร่างกาย
แตกสลายไปจนไม่เปิดทางให้สัญญาคือความรู้สึก บังเกิดขึ้นมาใหม่ได้

เราพึงเข้าใจ อีกอย่างหนึ่งสัญญานี้ไม่ใช่มีอยู่ในมนุษย์กับสัตว์
เท่านั้น สัญญามีอยู่ในตันไม้ด้วยเหมือนกัน และยิ่งกว่านั้นนักปราชญ์ยัง
พิสูจน์ต่อไปว่สัญญามีอยู่ในแร่ด้วย แต่ทว่า แร่ก็ดี ต้นไม้ก็ดี มีบ่อเกิด

ของสัญญาน้อยกว่ามนุษย์และสัตว์เพราะมนุษย์และสัตว์มีทางเกิดลัญญา
ตั้ง 5-6 ทาง ดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า แต่แร่กับต้นไม้นั้น นอกจาก
การกระทบทางกายอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีทางที่สัญญาจะเกิดได้ในทางอื่น
ต้นไม้บางชนิดที่มีสัญญาแรงล้าเช่นผักกระเฉด… อสัญกรรม

อสัญกรรม

Our death means death. Which sometimes is a little too much because
  Even in Pali, it doesn’t seem to mean death (Ministry Encyclopedia
  Education was only unconscious as unconscious. And in the support of the Pali language

Of Sildel, he translated the word “co-clous”. The word unconscious this year
  There is another matching word that means “Japanese symbol,” which means “to lose feeling.”
  Nconscious too. Therefore, we should understand that That promise

Means feeling But those who lack the feeling to be called dead yet
  Not still unconscious Until other body parts
  Broken until I can’t open the way to promise Can be created again

We should also understand that this promise does not exist in humans or animals.
  The only contract is in a ton of wood too. And moreover, the wise man also
  Further proof that the promise exists in the mineral too, but the ore is good, the tree is well, there is a source

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org