บุญคืออะไรอยู่ที่ไหน บุญคือมิตรแท้

บุญคืออะไร คือ พลังงานอย่างหนึ่ง ซึ่งละเอียด ประณีต และทรงพลังอย่างยิ่ง เป็นเครื่องชำระล้างใจให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย

น่าเสียดายที่คนทั่วไปมองไม่เห็นบุญ จนบางคนไม่เชื่อว่าบุญมีจริง แต่ผู้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วสามารถเห็นบุญและบาปได้ ดังที่พระมงคลเทพมุนี

 (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้กล่าวยืนยันไว้ว่า บุญ บาป มีจริงๆ อยู่ในตัวของเรานี่เอง ดังนี้“..บุญ เป็นดวงใสๆ ติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์ ..บาป เป็นดวงดำติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์เช่นกัน..”

  บุญคืออะไร   แม้เรายังไม่เห็นบุญ แต่เราก็สัมผัสกระแสบุญได้ เช่น เวลาทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา บุญจะหลั่งไหลมาสู่ใจเรา ทำให้เราสบายใจ จิตใจผ่องใส ความรู้สึกเหล่านี้คืออาการของบุญ ซึ่งเปรียบได้กับกระแสไฟฟ้าที่มองไม่เห็น แต่เวลาเปิดสวิตช์ ก็จะมีกระแสไฟเข้าไปทำให้เครื่องไฟฟ้าทำงานเกิดเป็นแสงสว่างในหลอดไฟ ความเย็นในตู้เย็น หรือความร้อนในเตารีดไฟฟ้า เป็นต้น

เรื่องกระแสบุญนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้ในปฐมปุญญาภิสันทสูตรว่า เวลาบุญเกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นสายธาร เหมือนท่อธารแห่งบุญไหลไปยังผู้ทำบุญ ดังนี้ “เมื่อภิกษุบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัย ของทายกใด แล้วเข้าเจโตสมาธิ(Meditation) ท่อธารบุญกุศล ย่อมไหลไปสู่ทายก (ผู้บริจาคทาน) นับประมาณมิได้ นำสุขมาให้ ให้ผลอันเลิศ มีสุข เป็นวิบาก ดุจแม่น้ำทั้งหลายไหลลงสู่ทะเลฉะนั้น”

บุญคืออะไร

What is merit is an energy that is finely detailed and extremely powerful. It was the clear, pure, clear, far from the lust.

Unfortunately, people do not see merit. Until some people do not believe that merit is real But the Dhamma practitioner until he attains the high Dharma can see merit and sin. As Phra Mongkol Thep Muni

(Sod Chan Tharso) Luang Pu, Wat Pak Nam Phasi Charoen Has confirmed that merit sins truly exist in our own as follows: “.. merit is a clear crystal stuck in the center of the dharma that makes humans .. sin is the black in the center of the dharma that makes it human too .. “

What is merit, even though we still don’t see merit? But we can feel the flow of merit, such as when making a meal, keeping the precepts, making prosperity, praying. The merit will flow into our hearts. Makes us feel happy, cheerful mind, these feelings are the symptoms of merit Which can be compared to electricity that is not visible But when turning on the switch Will have electric current causing the electric appliance to work as a light in the bulb Coldness in the refrigerator Or the heat in the electric iron etc.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org