การทำทาน ความหมายของทาน ทานคืออะไร

ความหมายและประเภทของทาน

ทาน หมายถึง การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทน เมื่อเราให้ทาน แม้จะไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนก็ตาม แต่ก็จะมีบุญเกิดขึ้น และบุญนั้นจะช่วยออกแบบชีวิตของเราให้สมบูรณ์พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ ถ้าใครปราศจากทานบารมี เกิดมาก็จะยากจน สร้างบารมีได้ไม่สะดวก เพราะมัวแต่กังวลเรื่องการทำมาหากิน

ทาน จึงเป็นพื้นทานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้า ทาน เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10_การทำทานจึงเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง คำว่า “ทาน” นี้โดยทั่วไปมักเข้าใจสับสนกับคำว่า “บุญ” เนื่องจากเรามักจะเรียกการถวายของแด่พระภิกษุว่า “ทำบุญ” แต่เมื่อให้ของแก่คนยากจน หรือคนที่ด้อยกว่าตน มักเรียกว่า “ทำทาน” แต่จริงๆ แล้ว การให้นั้นไม่ว่าจะให้แก่ใครก็ตามถือว่าเป็นทานทั้งสิ้น และได้บุญทั้งนั้น

 นอกจากนี้ การให้ทานจะได้บุญมากหรือน้อย ยังขึ้นอยู่กับเจตตนาของผู้ให้อีกด้วย ถ้าให้ทานแบบเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรียกว่า “ปาฏิปุคลิกทาน” จะได้บุญน้อยกว่าการให้ทานแก่หมู่คณะโดยไม่เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใด ที่เรียกว่า “สังฆทาน” ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรองไว้ว่า “สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ พระสงฆ์นั่นแหละเป็นประมุขของผู้บูชาและเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า”

ทาน

Alms means to give in good faith Do not hope to return When we give alms Although not expecting anything in return But there will be merit And that merit will help design our lives complete with wealth If anyone is without merit Born to be poor It’s not easy to create prestige. Because he was only worried about making a living

Therefore, alms is the foundation of the development of the quality of life for prosperity. Alms is one of the merit-making. 10_ Making alms is one of the merit. The word “alms” is generally confused with “merit” because we tend to call monks “merit”, but when giving to the poor. Or inferior ones are often called “making alms”, but in reality, giving is not given to anyone, it is considered alms And receive all merit

In addition, giving alms will give more or less merit. Also depends on the wishes of the giver as well If offering a specific person, called “Patiput Click” will receive less merit than giving to a group without specifying any person called “Sangkhathan” as the Lord Buddha endorsed that “Sangkhathan is the head of hope The monks are the heads of worshipers and the meat of the world. There is no more merit than “

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org