วินัยในตนเอง ความหมายของวินัย

วินัยในตนเอง  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤตกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตนมุ่งหวัง โดยเกดจากการสำนึกขึ้นมาเอง ทั้งนี้จะตองไม่กระทําการใดๆ อันจะเกิดความยุ่งยากแก่ตนเองในอนาคต แต่จะต้องกอให้เกิดความเจริญต่อตนเองและผู้อื่นโดยไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมและศีลธรรม มีความตั้งใจ และมั่นใจในพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเองและสังคม

วินัยในตนเอง 4ข้อ

1.ถ้าไม่มีวินัยในตนเองชวีตก็จะสับสนยุ่งเหยิง สังคมจะวุ่นวาย ระส่ําระสาย ทําลายโอกาสในการที่จะดําเนินชีวิตที่ดีงามและโอกาสในการพัฒนาตนเองของทุกคน
2.วินันในตนเอง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของลักษณะชีวิตที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนในชีวิต เราจะไม่สามารถนําชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงามได้จนกว่าจะตั้งอยู่บนวินัย
วินัยสร้างความรับผิดชอบ
3.วินัยสร้างระเบียบแบบแผน วินัยสร้างคนให้เป็นคนดี วินัยสร้างคนใหเป็นคนเก่ง ดังนั้น วินัยจึงเป็นเรื่องสําคัญ เราจําเป็นต้องสร้างวินัยใหแก่มนุษย์ตั้งแต่เด็ก
4. สำหรับการจัดการศึกษา ความมีจึงเป็นสิ่งงสําคัญที่ครูผู้สอนต้องให้ความสําคัญ ในการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในวัยเด็ก ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณ ค่าของความมีวินัยในตนเอง เพื่อความสุขและความสําเร็จของตนเองและสังคม ดังนนการทำจะใหเกิดวนิัยขึ้นในหมู่คณะ
ไม่ว่าจะเป็นวินัยด้านใด ก็ตามล้วนแต่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการอยู่ร่วมกนในสังคม หากแตว่าวินยในตนเองนั้นเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การมีวินัยในสังคมและประเทศชาติต่อไป

วินัยในตนเอง

Self discipline means the ability of a person to control his emotions and behavior according to his aims. By using his own consciousness However, no action must be taken. Which will cause trouble for oneself in the future But must grow in advance of oneself and others without violating social order and morality, have intention and confidence in behavior that is good for oneself and society

  1. If there is no self-discipline, Soviet life will be confused and confused. The society is chaotic, destroys the opportunity to live a good life and the opportunity to develop one’s self.
  2. Self-esteem It is an integral part of life characteristics that are extremely important to achieving sustainable success in life. We will not be able to lead a good life until it is based on discipline.
    Discipline creates responsibility
  3. Discipline creates rules and regulations Discipline creates good people. Discipline builds people to be talented. Therefore, discipline is important. We need to discipline humans since childhood.
  4. For educational management Being is an important thing that teachers must pay attention to. In promoting it to occur at an early age Which is to instill in students to see you The value of self-discipline For the happiness and success of oneself and society As a result, things will be created in groups.
    Regardless of discipline All of them are important and necessary for coexistence in society. However, self-determination is the foundation that leads to discipline in society and the nation.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org