มารยาทคืออะไร ความหมายของมารยาท

 มารยาท  เป็นคุณลักษณะประจําตัวของบุคคลได้แก่การสัมมาคารวะความสุภาพ  อ่อนน้อมความมีวินัยและพฤติกรรมต่างๆ  ที่ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่นนักธุรกิจที่ดีนอกจากจะมีความสามารถในเชิงธุรกิจ

แล้วยังต้องรู้จักรักษากิริยามารยาท และจะต้องรู้จักการสมาคมกับผู้อื่น  จึงจะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์เพิ่มความสนใจให้กับผู้พบเห็นจึงนับได้ว่าเขาผู้นั้นเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในชีวิตประจําวัน

มารยาท  หมายถึง  แนวทางในการปฏิบัติหรือการแสดงวาจา  ภาษา  ท่าทางและพฤติกรรมต่างๆออกมาให้ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่นคนทั่วๆ  ไปจะมีมารยาทดีมาก  หรือน้อยขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมของแต่ละครอบครัว  บุคลิกภาพของแต่ละคนจะบอกให้รู้ว่าคนคนนั้นมีความสุภาพ  อ่อนน้อมมีสัมมาคารวะและมีระเบียบวินัยเพียงใด

  การมีมารยาทเป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์ที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน เป็นการแสดงความเคารพให้เกียรติกัน  คนไทยปัจจุบันมักเรียกตนเองว่า  เป็นคนยุคใหม่และชอบทําอะไรแบบง่ายๆถือเอาความสะดวกสบายเป็นหลักพฤติกรรมที่แสดงออกมาในบางครั้งจึงกลายเป็นคนได้มารยาทไปโดยไม่ตั้งใจการให้เรียนรู้มารยาทในสังคมจึงยังเป็นสิ่งสําคัญต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง

มารยาท

Etiquette is a characteristic of a person, including respect and politeness. Humility, discipline and various behaviors That appears to the eyes of others. A good businessman, besides being capable of business

And still have to know how to treat manners And must know how to associate with others Therefore, to be a charming person, increasing interest in the audience, therefore, he is a successful businessman who conducts business in daily life.

Etiquette refers to the way to practice or show words, language, gestures and various behaviors to appear in the eyes of others. Will have very good manners Or less depending on the training of each family Each person’s personality shows that that person is polite. How humble, respectful and disciplined

Having manners is an important matter of humans who live in the same society. Is an expression of respect and honor Thai people today call themselves Being a modern person and like to do simple things, consider convenience as the main behaviors that sometimes appear to be unintentional manners, so learning etiquette in society is still important to youth Very thai

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org