ความหมายของการพูด และ การพูดคืออะไร

การพูด เป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไป ผู้พูดสามารถใช้ทั้งวจนะภาษาและอวัจนะภาษาในการส่งสารติดต่อไปยังผุ้ฟังได้ชัดเจนและรวดเร็ว    การพูดหมายถึงการสื่อความหมายของมนุษย์โดยการใช้เสียงและกิริยาท่าทางเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ความคิด

และความรู้สึกจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟังพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2513:135)ได้แยกความหมาย”การพูด” ออกเป็น 2 คำ คือ “การ” หมายถึง กิ.งา,ธุระ,หน้าที่  ส่วนคำว่า”พูด”หมายถึง  กล่าว รวมคำทั้งสองเข้าด้วยกันเป็น”การพูด”  หมายถึง กิจพูดหรือกิจกล่าว,งานพูดหรืองานกล่าว,ธุระพูดหรือธุระกล่าว, หน้าที่พูดหรือหน้าที่กล่าว เป็นต้น

การพูด ที่ดี  คือการใช้ถ้อยคำ  น้ำเสียงรวมทั้งกิริยาอาการอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามจรรยามารยาทและประเพณีนิยมของสังคมเพื่อถ่ายทอดความคิด  ความรู้ ความรู้สึกและความต้องการที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนองสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของผู้พูดมีนักการศึกษาหลายคนให้ความหมายของการพูดไว้พอจะสรุปได้ดังนี้

การพูด

What is the meaning of speech and speech

Speaking is a widely used communication behavior. The speaker can use both the language and the word to communicate the message clearly and quickly. Speaking refers to the communication of human meaning by using sounds and gestures as a means to transfer knowledge and ideas.

And feelings from the speaker to the listener of the Royal Institute Dictionary (1970: 135) separating the meaning of “speech” into 2 words: “being” means Kiki, business, duty The term “speaking” means to say the two words together. “Speaking” means speaking or speaking, speaking or speaking, speaking or speaking, speaking or speaking.

Speaking well is the use of words. The tone of voice, including the behavior, effectively and correctly according to the ethics, etiquette and tradition of the society in order to convey ideas, knowledge, feelings and needs that are useful to the listener to be aware and to meet the objectives of the people. Speaking. There are many educators that have the meaning of speaking enough to be summarized as follows.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org