ความหมายของความทะเยอทะยาน

ความทะเยอทะยาน ไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือหรือฟังบรรยายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับ “การพัฒนาตัวเอง” ในด้านใดก็ตาม สิ่งสำคัญสิ่งแรกที่จะถูกสอนให้ทำก่อนเลยคือ “การตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน”

เพราะการดำเนินชีวิตไปวันๆ โดยไม่มีเป้าหมายเปรียบเสมือนการแล่นเรือใบในมหาสมุทรแล้วปล่อยให้กระแสลมและคลื่นทะเลพัดพาไปโดยไร้จุดหมายปลายทาง

ความทะเยอทะยาน หมายถึง ความอยากมีฐานะหรือภาวะที่สูงขึ้น ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งความทะเยอทะยานสามารถสร้างพลังขับเคลื่อนให้เกิดการลงมือทำได้มากกว่าความใฝ่ฝัน โดยคนที่มีความทะเยอทะยานสูงส่วนใหญ่มักเป็นคนที่เรียนเก่ง

มีความรู้ดี มีความสามารถสูง เพราะมีเป้าหมายสูง อยากร่ำรวย อยากมีชื่อเสียงและอยากประสบความสำเร็จในชีวิต

ความทะเยอทะยานเป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาแต่กำเนิดและถูกหล่อหลอมร่วมกับอิทธิพลที่ได้รับจากการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา จึงทำให้แต่ละคนมีความทะเยอทะยานไม่เท่ากัน

และนำพลังขับเคลื่อนไปใช้ในทิศทางที่แตกต่างกัน การใช้ความทะเยอทะยานเพื่อสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงจึงควรอยู่บนพื้นฐานของความพอเหมาะพอดี ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมและศีลธรรมอันดีงาม ไม่ผิดกฏหมาย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำลายสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความทะเยอทะยาน

ambition Whether you are reading a book or listening to a lecture or attending a seminar on “Self-development” in any field The first important thing that will be taught to do first

is “Setting clear goals in your life” because living day by day Without a goal, like sailing in the ocean and letting the wind and the waves blow away without a destination

Ambition means desire for higher status or status. Getting better In which ambitions can be driven to act more than ambition The people who are highly ambitious are most

likely to be well-educated, well-educated, and capable. Because they have high goals, want to be wealthy, want to be famous and want to succeed in life

Ambition is something that everyone has inherently inherited and is shaped with the influence of parenting and past experiences. Therefore making each person unequal ambition

And use the driving force in different directions The use of ambition to truly create happiness and success in life should be based on moderation. Correct according to tradition and morality, not illegal, do not encroach others Not destroying society and environment

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org