ความหมายของคำว่า กรรม และ กรรม คืออะไร

กรรม แปลว่า กิจการที่คนกระทำ คำว่า ทำ หมายถึง ทั้งทำด้วยกาย อันเรียกว่า กายกรรม ทั้งทำด้วยวาจา อันเรียกว่า วจีกรรม ทั้ง ทำด้วยใจ คือคิด อันเรียกว่า มโนกรรม นั่นคือความหมายของกรรม แต่ว่ากรรม นั้น คือ อะไรกันหละ ? 

ฉะนั้นกรรม คือ กิจที่ที่บุคคลจงใจทำหรือทำด้วยเจตนา ถ้าทำด้วยไม่มีเจตนาไม่เรียกว่า กรรม อย่างเช่นไม่มีเจตนาเหยียบมดตาย ไม่เป็นกรรม คือ ปาณาติบาต ต่อเมื่อเจตนาจะเหยียบให้ตายจึงเป็นกรรม

คือ ปาณาติบาต แต่เมื่อจัดอย่างละเอียด สิ่งที่ทำด้วยไม่มีเจตนา ท่านจัดเป็นกรรมชนิดหนึ่ง เรียกว่า กรรมสักว่าทำ เพราะอาจให้โทษได้เหมือนกัน เหมือนอย่างที่กฎหมายถือว่าผิดในฐานประมาท

กรรม นั้น ดี หรือ ไม่ดี กรรมจะดีหรือไม่ดี ก็สุดแต่ผลที่เกิดขึ้นจากกรรมนั้น ๆ ถ้าให้เกิดผลเป็นคุณเกื้อกูลแก่ตนเองและผู้อื่น ก็เป็นกรรมดี เรียกว่า กุศลกรรม แปลว่า กรรมที่เป็นกิจของคนฉลาด หรือ บุญกรรม กรรมที่เป็นบุญ

คือความดีเป็นเครื่องชำระล้างความชั่ว เช่น รักษาศีล ประพฤติธรรมที่คู่กับศีล หรือแม้กิจการที่ดีที่ชอบ ที่เป็นตามที่แสดงมาแล้วที่เป็นสุจริตต่างๆ เช่น การตั้งใจช่วยมารดาบิดาทำการงาน การตั้งใจเรียน การตั้งใจประพฤติตนให้ดี การช่วยเหลือเกื้อกูลมิตรสหาย การทำสาธารณสงเคราะห์ต่างๆ 

กรรม

Karma means business in which the person doing the word “do” means “to do with the body, called the acrobat,” and “verbally”, “to do with the mind”, which is to think that is “thought”. That is the meaning of karma, but what is karma. What?

Therefore, karma is an activity that a person intentionally does or does with intent If done with no intention, not to be called karma, for example, without intention to step on ants, death is not karma, is the death.

Is atonization but when arranged in detail Things to do with no intention You are considered a type of karma, called karma, because it can be done as a punishment. As the law considered guilty of negligence

Karma is good or bad. Karma is good or bad. But the result of that karma. If it is beneficial to you and others, it is good karma, called karma. Karma means karma that is the activity of the wise or karma. Karma is merit.

That goodness is a means of cleansing evil, such as keeping morals and morals Or even good businesses that like Which is shown in good faith, such as intending to help the mother and father work Attention Intention to conduct themselves well Helping and helping friends Public welfare work

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org