ความหมายของคำว่า ธรรมมะ คืออะไร

ธรรมมะ เป็นสิ่งที่มีจริง พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรม คือ ตรัสรู็ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆ ก่อนการตรัสรู้ ไม่มีใครพบว่าธรรมมะ เพราะเห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์ เป็นเรา เป็นเขา เป็นวัตถุสิ่งต่างๆ แต่เมื่อทรงตรัสรู้แล้ว ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายอนัตตา หมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ บุคคลไม่ใช่ วัตถุ

ธรรมมะ เพราะฉะนั้น ก็จะต้องศึกษาให้ทราบว่า ที่เคยยึดถือว่าเป็นเรา แต่ถ้าไม่มีตัวธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏ เราก็ไม่มี แต่เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดเกิดขึ้น เพราะความไม่รู้ก็เลยถือว่าสิ่งที่เกิดนั้นเป็นเรา  หรือว่าเป็นของเรา เช่น รูปตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้า มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้น แต่เพราะความไม่รู้ก็ยึดถือรูปนั้นว่าเป็นเรา แม้แต่สภาพของจิตใจ  หรือความรู้สึกเป็นสุข  เป็นทุกข์ ก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย  แต่เมื่อไม่รู้ก็ยึดถือสภาพธรรมนั้น ๆ ว่าเป็นเรา

 เพราะฉะนั้น จากการที่เคยเป็นเราทั้งหมด ความรู้โดยการศึกษาจะทำให้เข้าใจว่า เป็นสภาพธรรมแต่ละชนิด ซึ่งมีจริง ๆ ที่มีจริง ๆ เพราะว่าเกิดขึ้นปรากฏ  ถ้าไม่เกิดปรากฏ ก็ไม่มีใครสามารถจะไปรู้ ไปเห็น ไปเข้าใจได้

แต่เพราะว่าในขณะนี้เอง สิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่มีจริง และเกิดขึ้นแล้วจึงปรากฏ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ตรงกับไตรลักษณะที่ว่า อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา คือ สภาพธรรมใดที่มีปัจจัยเกิดขึ้น สภาพธรรมนั้นเกิดแล้วดับไป ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา

ธรรมมะ

Dharma is something that is real. The Lord Buddha taught enlightenment, namely, to know the truth about things that really exist. Before enlightenment No one found that Dharma. Because he saw that it was humans, animals, us, him, objects But when he had attained enlightenment Enlightenment, all means. Everything means non-existence, not animal, human, not material.

Dharma therefore must study to know that That used to be regarded as us But if there is no Dharma that appears, we do not have but when there is a factor that causes one condition to occur Because of ignorance, therefore, considered what happened to be us Or whether it is ours, such as the image from the head to the feet There are some garnish factors. But because the ignorance holds that picture as us Even the state of mind Or the feeling of happiness and suffering occur because of factors But when he did not know, he held that condition as us

Therefore, from being all of us Knowledge through education will understand that It is a kind of each type of existence, which really exists, because it really appears. If it doesn’t appear No one can know, see, understand.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org