ความหมายการอ่อนโยนหรือความอ่อนโยน

การเป็นคนมี ความอ่อนโยน ไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอ แต่หมายถึงความประพฤติที่ประกอบด้วยความดีและความกรุณา

มอรมอนสอนว่า มนุษย์ “จะมีความหวังและศรัทธาไม่ได้, นอกจากเขาจะมีความอ่อนโยน, และใจนอบน้อม”1 ท่านเสริมว่าปราศจากคุณลักษณะเช่นนั้น “ศรัทธาและความหวังของเขาเปล่าประโยชน์, เพราะไม่มีใครจะเป็นที่ยอมรับต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, นอกจากผู้ที่มีความอ่อนโยนและใจนอบน้อม”

ความอ่อนโยน เป็นคุณสมบัติของผู้ที่ “เกรงกลัวพระเจ้า, ชอบธรรม, ถ่อมตน, สอนได้, และอดทนภายใต้ความทุกข์ทรมาน ผู้ที่มีคุณลักษณะนี้ยินดีทำตามพระเยซูคริสต์และพวกเขามีอารมณ์สงบ เชื่อฟัง อดทน และว่าง่าย

อัครสาวกเปาโลสอนว่าความอ่อนโยนเป็นผลของพระวิญญาณ4 ดังนั้นเราจะมีคุณสมบัตินี้ได้ง่ายที่สุดถ้าเรา “มีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ”5 และการมีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณนั้น ชีวิตเราต้องสะท้อนความชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า

Being gentle does not mean being weak. It means behavior that consists of goodness and kindness.

Mormon taught that humans “cannot have hope and faith, unless they are gentle, and humble.” He added that without these qualities “Their faith and hopes are futile, because no one will be accepted before God, except those who are gentle and humble.”

Gentleness is a quality of those “Fear of God, righteous, humble, teachable, and endure under suffering. People with this attribute are willing to follow Jesus Christ and they have a calm, obedient, patient, and easy temper.

The Apostle Paul taught that mildness is the fruit of the Spirit. Therefore, we will have this feature most easily if we “Live by the Spirit” and live by that Spirit Our lives must reflect righteousness before God.

When we receive the name of Christ We must try our best to imitate His attributes and change our character to become more like Him each day. The Savior warned His disciples as follows: “Therefore, you are good people. Like your Father Those in heaven are perfect. “6 If we” come unto Christ … reject (ourselves) from all godliness; … and love God, “by the grace of Christ. That day will come when we will be perfect in him. 7

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org