การกำหนดลมหายใจเข้าออก หรือ การเป่า

การเป่า นั้นต้องหัดให้สม่ําเสมอเช่นเดียวกันกับการลูบ วิธี หัดเป่านั้นเขาสอนว่าทุกๆ เช้าเวลาตื่นเข้าให้ยืนตั้งตัวตรงอกผาย และหุบปาก หายใจอย่างช้าๆ และให้ยาวเข้าทางจมูก จนกระทั่ง ลมหายใจเข้าไปบรรจุเต็มอยู่ในปอด

และเก็บลมหายใจไว้ในปอด ราว 1 นาทีแล้วก็เป่าออกทางปาก การฝึกหัดในเรื่องนี้ดูเป็นการ ง่ายแต่ข้อยากอยู่ที่การที่จะทําให้ลมหายใจเข้าและเป่าออกนั้น

สม่ําเสมอกัน ไม่ค่อยบ้างแรงบ้าง การเป่านั้นเป็นเครื่องใช้สําหรับ รักษาโรคคือให้เป่าในตอนที่เจ็บป่วย และประโยชน์ของการเป่า อีกอย่างหนึ่ง คือ ทําคนที่ถูกสะกดให้หลับแล้วตื่นขึ้นโดยวิธีเป่าที่ตรงหน้า

การเป่า นั้นต้องหัดให้สม่ําเสมอเช่นเดียวกันกับการลูบ วิธี หัดเป่านั้นเขาสอนว่าทุกๆ เช้าเวลาตื่นเข้าให้ยืนตั้งตัวตรงอกผาย การฝึกหัดตามวิธีต่างๆ

ดังกล่าวมาข้างต้นนี้ย่อมมีประโยชน์ เสมอ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในการสะกดดวงจิตก็ยังเป็นเครื่องช่วยให้มี อนามัยดีและกําลังใจกําลังตาเข้มแข็งขึ้นและเมื่อได้ฝึกหัดดังนี้แล้ว กิจที่เราจะต้องทําต่อไป ก็คือลงมือหัดทําการสะกดดวงจิต

การทําการสะกดดวงจิตนั้น ตามตํารากล่าวว่าเมื่อได้ฝึกหัด ความรู้อันเป็นพื้นดังกล่าวมาข้างต้นนั้นแล้ว การสะกดก็ไม่เป็น การยาก

ถ้าหากว่าผู้ถูกสะกดยอมให้สะกดก็เป็นการง่าย เป็น เพียงให้ผู้นั้นนั่งลงและบอกให้รู้ว่าอย่าพยายามขัดขนยามามขัดขึ้น ให้ผ่อน

การเป่า

Blowing must be taught consistently, as with stroking. How to blow, he teaches that every In the morning, when waking up, stand upright on your chest and shut your mouth slowly.

And lengthening through the nose until the breath is fully filled in the lungs And keep the breath in the lungs for about 1 minute then blow out through the mouth The practice in this regard seems to be Easy, but the difficulty is that it is not equal to make

then blow out through the mouth The practice in this regard seems to be Easy, but the difficulty is that it is not equal to make

the breaths in and blow out evenly. The dryer is an instrument for The cure is to blow when the illness. And the benefits of blowing Another thing is to cause someone who is spell to fall asleep and then wake up by blowing in the face.

Various training methods As mentioned above, it is always useful, although not in hypnosis, it is also an aid to Good health and mental strength were strengthened, and after the following training Activities that we must continue Is to practice spelling the mind

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org