คําว่าลูบในที่นี้ไม่จําเป็นต้องถูก ต้องตัวเสมอไป

การหัดลูบ นั้นง่ายกว่าหัดดู คําว่าลูบในที่นี้ไม่จําเป็นต้องถูก ต้องตัวเสมอไป ลูบห่างๆ โดยไม่ถูกตัวเลยก็ได้ แต่จะต้องหัดลูบ อย่างสม่ําเสมอค่อยๆ และทําตามปกติ ประกอบด้วยความกรุณา เหมือนมารดาที่ลูบคลําลูกน้อย และในเวลาลูบนั้นต้องมีความตั้งใจ มันอยู่ในการสูบอย่างเดียวโดยไม่นึกถึงสิ่งอื่น

การหัดลูบ ต้องทําเรื่อยไปตั้งครึ่งชั่วโมงหรือเต็ม ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อย และวิธีฝึกหัด ที่ดีที่สุดคือ ให้คิดสมมุติว่ามีคนๆ หนึ่งอยู่ตรงหน้าแล้วยื่นนิ้วมือ ไปยังที่ที่สมมุติเป็นดวงตาของคนที่นั่งอยู่คะเนให้ห่างตั้งแต่สอง นิ้วถึงห้านิ้ว แล้วก็ค่อยลดมือลงเรื่อยไปจนถึงเท้า ให้ได้ระยะ เสมอเท่ากันดีไม่ช้าบ้างเร็วบ้าง ทําขึ้นๆ ลงๆ อยู่ดังนั้นแล้วก็ ตั้งใจไปพร้อมกัน ในเวลายกมือขึ้นไม่ต้องตั้งใจอะไร แต่เวลา ลดมือลงต้องตั้งใจบังคับตามแต่จะต้องการลูบลงนั้นตามปกติ

การหัดลูบ

Stroking is easier than watching. The word stroking here doesn’t have to be correct. Must always be stroked away without being touched at all But must learn to rub Regularly, gradually And do as usual Composed Like a mother who caressed a baby And at the time that stroking requires determination It is in smoking alone, without thinking of anything else.

Stroking must be done continuously for half an hour or so. An hour or longer without feeling tired And practice methods Is the best To think that there are people One in front of him and reach out his finger To the place where the person’s eyes are sitting Inch to five inches And then slowly lowering the hand down to the foot to ensure that the distance is equal, not too slow, some speed, some ups and downs. So then Intend to go together When you raise your hand, you don’t have to focus on it, but when you lower your hand you have to work hard, but you want to pat it down as normal.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org