ธรรมชาติได้ให้สิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการไว้ในตัวมนุษย์

ในการพิจารณาถึงหลักสําคัญทั้ง 3 ประการนี้ เรามีข้อที่จะต้อง พิเคราะห์ให้กว้างขวางสักหน่อย ลัทธิโยคีเขาสอนว่า เมื่อธรรมชาติได้ สร้างมนุษย์ขึ้นมา ไม่ได้สร้างมาเปล่าๆ แล้วปล่อยไว้ตาม บุญตามกรรม

ธรรมชาติได้ให้สิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการไว้ในตัวมนุษย์ และให้วิธีและ หนทางจะรักษาสิ่งเหล่านั้นให้คงที่อยู่ด้วยใช่แต่เท่านั้นธรรมชาติยังให้ เครื่องมือบูรณะสําหรับรักษา ในเมื่อเครื่องประกอบร่างกายจะผันแปร เสียหายไปอีกส่วนหนึ่ง

ร่างกายของมนุษย์ประกอบขึ้นด้วยความฉลาด อย่างสูงของธรรมชาติ แต่มนุษย์ผู้เป็นเจ้าของร่างกายจะต้องปฏิบัติตาม กฎของธรรมชาติในเรื่องการรักษาตัว ถ้าทําตนผิดกฏเมื่อใดความป่วย เจ็บก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น

แต่การเจ็บป่วยนั้น ไม่ใช่เป็นการที่ธรรมชาติลงโทษมนุษย์ บุญตามกรรม และ ความเจ็บป่วยไม่ได้มีขึ้นสําหรับทําลายมนุษย์เสมอไป ความเจ็บบังเกิดขึ้น เมื่อมนุษย์มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ

ธรรมชาติจึงได้ ทําโทษให้รู้สึก และให้รู้จักระวังตัว อีกประการหนึ่งถ้าหากคิดลงไปให้ ลึกซึ้งแล้วความเจ็บไข้บางอย่างเกิดขึ้น เพื่อให้มนุษย์รู้สึกว่าในตัวเองมี สิ่งไม่ดีมีเชื้อโรคอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ จําจะต้องขจัดให้สิ้นเชื้อเสีย

ถ้า หากมนุษย์เราไม่รู้จักเจ็บป่วยเสียเลย ก็จะไม่ทราบว่ามีเชื้อโรคอยู่ใน ตัวและไม่รีบรักษา ลงท้ายเชื้อโรคนั้นแก่กล้าถึงทําลายชีวิตลงได้ทันที นั้นตามหลักลัทธิโยคีเขาจึงถือว่าการป่วยไข้เป็นสิ่งที่ทําความดีแก่ มนุษย์อย่างหนึ่ง

บุญตามกรรม

In consideration of these 3 pillars, we have to Consider a little Yogiism, he taught that When nature can Created humans Not created in vain Then release it according to the merit according to the karma of nature.

And give ways and A way to keep those things stable as well, yes But nature still gives Restoration tools for treatment When the body parts

fluctuate Damaged another part The human body is composed of intelligence. The height of nature But the human being who owns the body must comply Natural laws about healing If you break the rules when you are ill It happened then.

But that illness It is not a natural punishment for mankind. Karma and illness are not always destroyed. The pain arose. When humans do not comply with the laws of nature

So naturally Hurt And be aware of On the other hand, if thinking about it Deeply, some illnesses occur. For humans to feel that in themselves there The bad thing is that there are some pathogens. Must eradicate the infection

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org