ความหมายของคำว่า เสน่ห์หรือเสน่ห์หา

ความหมายเสน่ห์หา (ซึ่งที่ถูกเป็นสิเนห์ แต่เราใช้เสน่ห์กันจนเป็น คําไทยไปแล้ว) หมายถึงการทําให้คนรัก เมื่อเราเข้าใจเอง กล่าวมาข้างต้นนั้นแล้ว ก็เกือบไม่ต้องอธิบาย ว่ามนุษย์เราจะมี เสน่ห์ในตัวด้วยอาการอย่างไร

พูดอย่างง่ายๆ ก็คือ ถ้าเราอยาก ให้ใครรักเรา เราต้องรักเขาก่อน ถ้าเราอยากเป็นที่รักของเพื่อน มนุษย์ทั้งหลาย เราก็จะต้องทําใจของเราให้รักเพื่อนมนุษย์ทั่วไป คนที่มีเสน่ห์ในตัวนั้นไม่ใช่อื่นไกล คือ คนที่มีดวงจิตประกอบ ด้วยความเมตตากรุณาอยู่โดยปกติ

ความหมายเสน่ห์หา

เราพึ่งหัดดวงจิตของเราให้มี เมตตาต่อคนทั้งหลาย ความเมตตาที่มีอยู่ในหัวใจของเราจะย้อม ปราณให้เต็มไปด้วยความเมตตา เมื่อปราณของเราถูกย้อมด้วย ความเมตตากอาจดูดดึงเอาความเมตตาเข้ามาได้ เราอาจได้รับ ความเมตตาจากคนทั้งหลายด้วยวิธีอันเดียว คือ เราแผ่เมตตา จิตต่อเขา การแผ่เมตตาจิตนั้นหมายความว่าการฝึกความตั้งใจ ของเรามีให้คิดประทุษร้ายต่อใคร ให้มีความปรารถนาอย่างเดียว กันคือ จะได้เห็นคนทั้งหลายมีความสุขสําราญทั่วหน้ากัน เทน

ความหมายเสน่ห์หา

The charm of being (which is cheap Sinhet But we use charm until Thai words already) means making one’s lover When we understand ourselves Already mentioned above Almost did not need to explain That we humans have What is the charm in yourself?

Simply put, if we want someone to love us, we must love them first. If we want to be loved by friends All humans We must make our mind to love our fellowmen in general. The person who is charming in himself is not another distant person, a person with a spiritual heart. With compassion normally

We just learned to have our minds to have Have mercy on all people The kindness that is in our hearts will dye. Respiration, full of kindness When our respiration is dyed with Kindness can be drawn to mercy. We may receive mercy from people in one way: we spread the mind towards them. We have to think about mayhem to anyone. To have the same desire: to see all the people happy and blessed all over each other

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org