คําทํานายโดยวิธีจับต้องนี้ฝึกหัดตายตัว

สําหรับ คําทํานาย โดยวิธีจับต้องนี้ฝึกหัดตายตัว คนหนึ่งๆ อาจ แสวงหาวิธีฝึกหัดของตัวอย่างหนึ่งได้ และเป็นการฝึกหัดที่ทําได้คนเดียว และไม่ว่าใครอาจทดลองดูได้เสมอ เพราะไม่เกิดอันตรายเลย

คําทํานาย

คําทํานาย วิธีที่ใช้หัด กันโดยมากนั้น คือเอาของอะไรสิ่งหนึ่งที่แปลกๆ นั่งอยู่เงียบๆ คนเดียว แล้วเอามือแตะที่ของนั้นอย่างเดียว ส่วนของที่ใช้นั้นในชั้นแรกควรใช้ ของที่ตนเองรู้จักว่ามาจากไหน เป็นของใคร แล้วนึกรวบรวมความจํา ขึ้นมา

เข้าทํานองที่ว่าจะสอนให้เด็กเดินต้องจูงไปก่อน ครั้นแล้วจึงค่อย แสวงหาของที่ตนจําได้ลางๆ ในที่สุดใช้ของที่ไม่รู้จักเลยว่ามาจากไหน ในขั้นต้นภาพที่แลเห็นอาจจะยุ่งๆ แต่ลงท้ายภาพนั้นจะสว่างขึ้น การฝึกฝน ย่อมให้ผลดีเกินกว่าที่จะนึกฝันเสมอ ผู้ฝึกหัดควรอยู่คนเดียวหลับตา เพราะจําเป็นต้องไล่เจตสิกภายนอกไปให้หมด

เมื่อเห็นว่ามีความสามารถในเรื่องสิ่งของมากพอและลองทํากับ คนดูบ้างก็ได้ แต่จะต้องเป็นคนที่เลื่อมใสในวิชชานี้อย่างเดียวกัน และ ที่เขายอมให้ทําโดยดีวิธีทําคือจับมือไว้ แล้วก็ใช้กําลังดวงจิตเช่นเคย กับจับของ เขาว่าจะสามารถรู้การที่ล่วงมาแล้ว หรือที่จะมาถึงผู้นหลักวิชชาที่เขาสอนมีอยู่ดังนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยทดลองได้ผลจึง ไม่ได้ว่า จะให้ความสําเร็จสักเพียงไร ข้าพเจ้าพบแต่ตําราเขาว มาเล่าสู่กันฟังโดยสุจริตมิได้แต่งต่อเติม ดีชั่วอย่างไรก็ขอ ตกอยู่แต่ผู้ตกแต่งตําราเดิมแต่ผู้เดียว

For a predicate by this tangible method of practice, one person may seek the apprentice of one example. And is a practice that can be done alone And regardless of who can always try Because there is no danger at all

Prediction of methods used to practice Well, in general Meaning something strange Sit quietly alone and touch the object alone The first item should be used. The things that you know where they come from belong to whom, and then collect the memory.

The melody of how to teach children to walk must be led first. After that Seeking the things he remembered In the end he used things he didn’t know where he came from. Initially, the image seen may be messy. But in the end the picture will become brighter, practice will always be more effective than you can imagine. The practitioner should stay alone. Close your eyes. Because it is necessary to completely expel the external spirits

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org