จิตดั้งเดิม หรือจิตประภัสสร จิตที่ไม่มีสิ่งเจือปน

จิตดั้งเดิม คือ จิตที่ไม่มีสิ่งเจือปน เป็นจิตรับรู้ของธรรมชาติ จิตยังว่างอยู่ ยังไม่ถูกอะไรปรุงแต่ง ยังไม่ถูกเจือปนด้วยกิเลสตัณหา จิตดั้งเดิมหรือจิตประภัสสรก็เหมือนกับน้ำกลั่น ที่ไม่ถูกอะไรเจือปนด้วยสิ่งใดๆ

จิตดั้งเดิม

จิตดั้งเดิม ของเราก็เหมือนกับน้ำกลั่นหนึ่งแก้ว ถ้าเราเอากาแฟใส่ลงไปในน้ำ น้ำนี้ก็กลายเป็นน้ำกาแฟ ถ้าเราเอาเหล้าเติมลงในน้ำกลั่นก็จะกลายเป็นน้ำเหล้า ถ้าเราเอายาสมุนไพรใส่น้ำกลั่นก็จะกลายเป็นน้ำยาสมุนไพร ถ้าเราเอาใบชาใส่ลงไปในน้ำกลั่น ก็จะกลายเป็นน้ำชา เป็นต้น

เพราะว่าจิตของเรานั้นโดยดั้งเดิมแท้ไม่สามารถคิดเองได้ จิตไม่สามารถมีพลังได้ เป็นจิตที่ไม่มีปัญญา ไม่มีกิเลส แต่เรานำเอาปัญญาไปใส่ในจิตก็ทำให้จิตมีปัญญาขึ้นมา เอาวิชาไปใส่ในจิตก็ทำให้จิตมีวิชาขึ้นมา เอาแม่สูตรคูณ ท่องจำแม่สูตรคูณเข้าไปในจิต จิตก็รับทราบแม่สูตรคูณ เอาความรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เข้าไปในจิต ก็ทำให้จิตรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ถ้าเราไม่นำสิ่งต่างๆ นี้เข้าไปในดวงจิต จิตเราก็จะไม่ทราบเลย

บุญ บาป กุศล อกุศล ถ้าเราได้ทำไว้แล้วตายไป ทั้งกรรมดีและไม่ดีจะสั่งสมอยู่ที่จิต เป็นแรงกรรม เข้าสู่ DNA ถ้าเปรียบเสมือน จิตนี้เป็นไมโครชิป หรือแฟสไดร์ฟ เราใส่เพลงอะไรลงไป ถ้าเราเอาไปเสียบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไหน

คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็จะปรากฏเพลงที่เราใส่ลงไป เหมือนกับแผ่นซีดีเราเขียนบันทึกไรท์แผ่นเพลงหรือหนังลงไป แล้วเราเอาไปเปิดที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะปรากฏเพลงหรือหนังที่เราบันทึกไว้ ฉะนั้น บุญ บาป กุศล อกุศล กรรมนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่เราจะเขียนลงไป แผ่นซีดีเพลงก็เหมือนกับจิตของเรา เราจะไปเกิดที่ไหนบุญ บาป กรรม ก็จะปรากฏที่แห่งนั้น

The original mind is a mind that has no impurity. Is the consciousness of nature The mind is still free. Still not being cooked Not yet contaminated with lust The original mind or spiritual mind is like distilled water. Which is not contaminated with anything

Our original mind is like a glass of distilled water. If we put the coffee into the water This water became coffee. If we add liquor to distilled water, it will become liquor. If we put herbal medicine in distilled water, it will become herbal liquid. If we put the tea leaves into distilled water Will become tea etc.

Because our minds are, in truth, unable to think by themselves The mind cannot have power. Is a mind without wisdom and no desire. But we put it in our minds, which leads to wisdom. Putting subjects into his mind, causing the mind to come up with subjects Take the multiplication

table template Memorize mother’s formula for multiplication into the mind Jit acknowledged the multiplication table. Bringing knowledge of Thai, English, Chinese into the mind, so the mind knows Thai, English, Chinese. If we don’t bring things This enters the mind Our mind would not know at all.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org