คําว่า ควงจิต หมายถึงทั้งจิตและใจทั้งสองอย่าง

คําว่า ควงจิต ที่ข้าพเจ้ากล่าวในที่นี้และต่อไปขอให้เข้าใจว่า ข้าพเจ้าหมายถึงทั้งจิตและใจทั้งสองอย่าง

ควงจิต

สภาพของ ควงจิต และอารมณ์ต่างๆ นั้น ทั้งลัทชิโยดีกับทาง พระพุทธศาสนาก็มีอธิบายเป็นทํานองเดียวกัน คือว่าดามธรรมดา ดวงจิต เป็นสภาพที่ผ่องใสอยู่เสมอ เหมือนน้ําที่ใสบริสุทธิ์ ต่อเมื่อมีอารมณ์มา กระทบจึงทําให้ดวงจิตเปลี่ยนแปลงไป

กลายเป็นดีหรือร้ายได้ตามลักษณะ ของอารมณ์ ดวงจิตที่ไม่คิดถึงอะไร ย่อมเป็นดวงจิตที่ผ่องใสบริสุทธิ์ ต่อเมื่อมีอารมณ์มากระทบ เช่นนัยน์ตาเห็นรูป หรือหูได้ยินเสียง อันเป็น เหตุให้เกิดความรัก ความขัง ความโกรธ ความมัวเมาขึ้น

ดวงจิตก็ถูก ย้อมให้เป็นไปตามนั้น เหมือนน้ําที่ใสบริสุทธิ์ ถ้าไม่มีอะไรเข้ามาเจือปน ก็คงใสบริสุทธิ์อยู่เสมอ แต่เมื่อมีสีอะไรมาผสมก็กลายเป็นสีนั้น ถ้าสิ่งที่ เข้ามาผสมกลายเป็นของโสโครก ก็ทําให้ขุ่นมัว เสียความผ่องใสบริสุทธิ์ ไปทีเดียว ถ้าเอายาพิษมาผสมก็กลายเป็นพิษ ซึ่งมีโทษร้ายขึ้นได้

ด้วยเหตุนี้เอง ไม่ว่าลัทธิโยคีหรือลัทธิใด ๆ เขาต้องสอนให้คน รู้จักวิธีรักษาดวงจิตให้คงอยู่ในสภาพเดิม คือให้ผ่องใสอยู่เสมอ และ เพื่อจะรักษาสภาพอันนี้ไว้เสมอได้ ก็เป็นธรรมดาที่ดวงจิตจะต้องมี อะไรอันหนึ่ง ซึ่งเป็นสภาพฝ่ายสงไว้สําหรับข่มสภาพฝ่ายต่ํา เพื่อมิให้ อารมณ์ที่เป็นสภาพฝ่ายต่มาเอาชนะและบันดาลให้ดวงจิตคิดทําอะไร ในทางที่ชั่ว ฉะนั้น ดวงจิตจึงเป็นธรรมชาติที่ต้องฝึกฝนให้อยู่ในสภาพฝ่ายสูง

The word spin my mind that I say here and on, please understand that I mean both mind and heart.

Both the mental and emotional state Buddhism also has a similar explanation. In other words, the mind is always a bright state. Like pure water When the mood comes Affect then cause the mind to change

Can become good or bad depending on the nature of the mind, not mind It is a pure and pure mind. Only when emotions affect Such as eyes that see pictures Or the ear which hears the cause of love, imprisonment, anger, and intoxication

The mind was dyed accordingly. Like pure water If nothing comes in Is always pure and clear But when any color is mixed, it becomes that color. If the things that are mixed become filthy Causing frustration Lose pure radiance, if combined poison is poisonous. Which can be harmful

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org