ปัญญาเป็นขั้นสูงและ ที่สําคัญที่ทําให้มนุษย์แตกต่างกับสัตว์

ปัญญา เป็นขั้นสูงและ “นสําคัญที่ทําให้มนุษย์แตกต่างกับสัตว์ นครัจฉานส่วนประกอบทั้ง ส่วนที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มนุษย์กับสัตว์ เดิรัจฉานมีอยู่เท่า ๆ กัน แต่เมื่อมนุษย์เราขึ้นมาถึงขั้นที่ 5 คือปัญญา แล้ว ก็แปลว่าเป็นมนุษย์เต็มที่ และนับว่าเราได้บรรลุผลที่เราได้พยายาม ทํามาเป็นเวลาตั้งหลายหมื่นหลายแสนปี

ปัญญา

ความผิดแผกแตกต่างกันในระหว่างสัญญากับปัญญานั้น เรา ได้เห็นมาบ้างแล้วในเวลาอ่านถึงเรื่องสัญญาแต่เพื่อจะให้เข้าใจชัดเจน แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เราจึงควรระลึกถึงหลักเกณฑ์และอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้

เมื่อเรามีแต่สัญญาอย่างเดียว ไม่มีปัญญา เรา ก็มีแต่ความรู้สึกซึ่งไม่มีอะไรควบคุม เรามีความ ปรารถนาแต่ไม่รู้จักทางที่จะได้สิ่งที่ปรารถนานั้น โดยดี เรามีความมุ่งหวังอยากได้แต่ไม่รู้จักหาเหตุ ผลคิดทําให้ได้มาในทางที่ชอบ ความต้องการ ของเราจะรุนแรงมากโดยไม่มีอะไรคอยเหนี่ยวรั้งเราเลย

โดยนัยนี้เราจะเห็นได้ว่า เมื่อใดมนุษย์รู้จักมีความคิดหาเหตุผล เมื่อใดมนุษย์มีเครื่องเหนี่ยวรั้งความรู้สึก เมื่อใดมนุษย์รู้จักไดรต ทางที่จะได้สิ่งที่ตนปรารถนามาโดยวิธีที่ขอบธรรม เมื่อนั้นและ

เกิดขึ้น และเมื่อนั้นแหละมนุษย์จึงเป็นมนุษย์คือ สูงกว่าสัตว์เดรัจฉาน ถ้าจะพูดกลับเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า มนุษย์คนใดไม่รู้จักมีความคิด หาเหตุผล, ไม่รู้จักเหนี่ยวรั้งความรู้สึกที่จะทําให้ฟุ้งซ่าน และไม่รู้จักหา ทางที่จะประสบสิ่งที่ตนปรารถนาโดยชอบธรรมแล้ว มนุษย์คนนั้นยังไม่ เป็นมนุษย์ ยังคงเป็นสัตว์ดิรัจฉานอยู่ และสมควรจะเข้าอยู่ในหมู่สัตว์ ติรัจฉานมากกว่าในหมู่มนุษย์ด้วยกัน

อีกประการหนึ่ง เมื่อปัญญาบังเกิดขึ้น มนุษย์เราก็รู้จักเลิก การที่จะคอยแต่ “เอาอย่าง” เรารู้จักมีความคิดความเห็นของตนเอง เรารู้จักคิดพึ่งพาอาศัยตัวเราเอง เรารู้จักเทียบเคียงตัวของเรากับมนุษย์ ขึ้น แล้วก็ติดหาเหตุผลพยายามทําตัวของเราให้ดีเท่าเขา

หรือให้ก้าวหน้า เคยเขาไป เรารู้จักเก็บผสมความผิดและรู้จักหาข้อสันนิษฐาน หรือวินิจฉัย ซึ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเราเอง เรารู้จักพิจารณาแยกสิ่งต่าง ๆ รู้จักจัดลําดับ ขึ้นและพินิจพิเคราะห์สิ่งทั้งหลายโดยละเอียด ครั้นแล้วก็แสวงหาความ ติดของตัวขึ้นใหม่

ไม่แต่คอยเอาความคิดของผู้อื่นมาใช้อย่างเดียว เรา รู้จักมีความเชื่อในความสามารถของเราเอง เชื่อความคิดของเราเอง โดยไม่คอยแต่จะหลับตาเชื่อผู้อื่นต่อไปนี่แหละ เป็นลักษณะของปัญญา ตามที่เราอธิบายไว้ในหลักลัทชิโยดี

ส่วนในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้น ความหมายของปัญญาก็มี รัก กศนะเป็นอย่างเดียวกัน และมีหลักเป็นทํานองเดียวกันว่าปัญญาไม่ใช่ ทรรมชาติที่มีมาแต่กําเนิด ปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง เมื่อมนุษย์ เราเติบโตขึ้นแล้ว ในทางพุทธศาสนาของเราแสดงที่เกิดของ ปัญญา ไว้

Intelligence is advanced and “The important thing that makes humans different from animals The whole composition As mentioned above, Humans and animals There are equal Ranthan. But when human beings reach the 5th stage of wisdom, then they are fully human. And counted that we have achieved the results that we have tried Done for many tens of thousands of years

The differences between the promises and the wisdom, which we have seen in the reading of the promises, but in order to be clear. Tighter We should keep in mind the following rules and illustrations.

When we only have a promise without wisdom, we only have feelings that have no control. We have a desire but do not know the way to obtain that wish well. The results you get in the way you like our needs will be very intense, with nothing to hold us at all.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org