ความหมายสัญญา คือหมายความว่ามีความรู้สึก

ความหมายสัญญา คือความรู้สึก ในภาษาฝรั่งเรียกว่า Consciousr แต่คําอังกฤษที่ใช้ในลัทธิโยคีที่ข้าพเจ้านํามาใช้เป็นหลักในการเขียน เรื่องนี้ เขาเรียกว่า Instinctive mind และเขาอธิบายไว้ตรงกับหลัก พระพุทธศาสนาของเรา เพราะฉะนั้นการอธิบายคําว่าสัญญาต่อไป ข้าพเจ้าจึงใคร่อธิบายตามหลักในพระพุทธศาสนา ซึ่งเราจะเข้าใจดีกว่า เพราะเป็นหลักที่เราคุ้นเคยดี

ความหมายสัญญา

ความหมายสัญญา ในชั้นต้นเราจึงกําหนดจําคําสองคําคือสัญญากับอสัญญาสักก็ แปลว่ามี สัญญาคือหมายความว่ามีความรู้สึก ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conscious, อสัญญีแปลว่าไม่มีสัญญา หมายความว่าไม่มีความรู้สึก ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Unconscious การที่ไม่มีความรู้สึกนั้น เช่นใน เวลาสลบ แต่ไทยเราเอาคําอสัญญ มาใช้เป็นตาย เช่นคําว่าอาสัญ

อสัญกรรม เราหมายคง แม้ในภาษาบาลีก็ดูเหมือนจะไม่ ศึกษาธิการ แปลคําวอน

เราหมายความว่าตาย ซึ่งบางที่จะเกินไปสักหน่อย เพราะถึง

ดีก็ดเหมือนจะไม่หมายความถึงตาย (ปทานุกรมกระทรวง ๐ แปลคําอสัญว่าสิ้นสติเท่านั้น และในปทานุกรมภาษาบาลี จิลเดอร์ เขาก็แปลคําอสัญญาว่า Unconscious) คําว่าอสัญณีนี้ -วันอีกคําหนึ่งว่า วิสัญญี ซึ่งแปลว่าหมดความรู้สึก คือ

scious เหมือนกัน ฉะนั้นเราจึงเป็นที่เข้าใจว่า คําว่าสัญญานั้น – ความว่าความรู้สึก แต่ผู้ที่หมดความรู้สึกจะเรียกว่าตายที่เดียวยัง ไม่ได้ ยังคงเป็นอสัญญอยู่ จนกระทั่งส่วนประกอบอื่น ๆ ของร่างกาย

ตกสลายไปจนไม่เปิดทางให้สัญญาคือความรู้สึก บังเกิดขึ้นมาใหม่ได้ แล้วเมื่อนั้นแหละจึงจะเรียกว่าตาย

เราพึงเข้าใจ อีกอย่างหนึ่งสัญญานี้ไม่ใช่มีอยู่ในมนุษย์กับสัตว์ เท่านั้น สัญญามีอยู่ในต้นไม้ด้วยเหมือนกัน และยิ่งกว่านั้นนักปราชญ์ยัง พิสูจน์ต่อไปว่าสัญญามีอยู่ในแร่ด้วย แต่ทว่า แร่ก็ดี ต้นไม้ก็ดี มีบ่อเกิด ของสัญญาน้อยกว่ามนุษย์และสัตว์เพราะมนุษย์และสัตว์มีทางเกิดสัญญา ตั้ง 5-6 ทาง ดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า แต่แร่กับต้นไม้นั้น นอกจาก การกระทบทางกายอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีทางที่สัญญาจะเกิดได้ในทางอื่น ต้นไม้บางชนิดที่มีสัญญาแรงล้าเช่นผักกระเฉด หรือไมยราบ ก็จะต้องมี อะไรมากระทบเข้าจึงจะรู้สึกและหดเหี่ยวลงทันที แต่สําหรับมนุษย์ และ สัตว์บางจําพวกที่มีธรรมชาติสมบูรณ์แล้ว ย่อมมีทางให้เกิดสัญญาได้ถึง 6 ทางดังในหลักพระพุทธศาสนาของเราได้วางไว้ต่อไปนี้

Contract definition Is the feeling In the Western language it is called Consciousr. But the English word used in the yogic I used as the basis for writing this story is called Instinctive mind and he describes it directly with the principle. Our Buddhism Therefore, explaining the word of the next contract I therefore would like to explain according to the principles of Buddhism. Which we will understand better Because it is the principle that we are familiar with

Contract definition In the beginning, we had to define two words, namely a contract with a contract, meaning there is a contract, meaning that there is a feeling It corresponds to English as Conscious, meaning that there is no contract. Means no feeling It corresponds to English as Unconscious. The lack of that feeling, such as at the unconscious, but in Thailand, we use the words to die, such as the words of death.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org