วิญญาณเป็นของสูงและถูกห่อหุ้มด้วยส่วนประกอบอื่นๆ

วิญญาณ

เมื่อทางลัทธิโยคีเขาแปลคํา วิญญาน ว่า “ผู้รับรู้” ดังนั้นแล้ว รามเก็ต้องเป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่ง ซึ่งอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายและเป็น นายของส่วนประกอบของมนุษย์ส่วนอื่นๆ ทุกส่วน แต่การที่จะอธิบาย

วิญญาน

วิสานคืออะไรนั้นเป็นสิ่งที่พูดยากนัก ประการหนึ่งเป็นเพราะหลัก ในเรื่องวิญญาณของลัทธิโยคีแตกต่างกันกับหลักในพระพุทธศาสนา เราไม่สามารถจะเทียบกับอะไร ในทางพระพุทธศาสนาของเราได้อีก ประการหนึ่ง แม้มีคําอธิบายในลัทธิโยคีเองก็เป็นคําอธิบายที่เข้าใจยาก และผู้อธิบายเองก็ร้องว่าอธิบายยากอยู่เหมือนกัน ลงท้ายขอให้เชื่อเอา เสวยๆ เพราะจะอธิบายให้ดีจริงไม่ได้

แต่อย่างไรก็ดี ตามคําอธิบายของเขามีพอจะรวบรวมลงได้ดังนี้

วิญญาน มีลักษณะเหมือนดวงไฟอันไม่รู้จัก ดับ เป็นดวงไฟซึ่งจะแลเห็นไม่ได้ด้วยตาตาม ปกติ และถูกต้องด้วยร่างกายธรรมดาไม่ได้ ดวงไฟในดวงอาทิตย์ย่อมเป็นเครื่องให้ชีวิต แก่สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกได้ฉันใด ดวงไฟคือ วิญญาณ เมื่อมาสวมเข้าที่ไหนก็ย่อมให้ชีวิตแก่สิ่งนั้นได้ฉันนั้น

วิญญาณเป็นของสูงและถูกห่อหุ้มด้วยส่วนประกอบอื่นๆ จนไม่มี ใครแลเห็นหรือถูกต้องได้ วิญญาณมีความสามารถมากแต่จะทําอะไร ได้ก็แต่ของสูงๆ ที่เกี่ยวกับวิญญาณด้วยกัน จะลงมาทํางานต่ําๆ ไม่ได้ สําหรับงานตําๆ ดวงจิตต้องจัดการทําแทนทั้งสิ้น วิญญาณเป็นเหมือน องค์พระเจ้าแผ่นดิน ที่ต้องทรงดูแลและทํางานแต่ในส่วนที่สูง

ถ้าสําหรับ งานดๆ ก็ต้องให้เสนาบดี คือ ดวงจิตจัดการแทนไป แต่การงานที่ดวง จิตทําแทนไปนั้น จะเป็นงานสูงหรืองานต่ําก็ตามผลของการงานนั้นจะ ดีเลวอย่างไรวิญญาณต้องรับเอาทั้งสิ้น เหมือนอย่างองค์พระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งต้องทรงรับผิดชอบในกิจการที่เสนาบดีของพระองค์จัดทําไป จะดีเลว อย่างไร ความรับผิดชอบก็ตกอยู่แก่พระองค์ ถึงแม้ว่ากิจการนั้นๆ พระองค์ จะมิได้ทรงรู้เห็นด้วยในเวลาที่ทําไปก็ดี

เนื่องจากที่เขาเปรียบวิญญาณเหมือนพระเจ้าแผ่นดินเขาจึงได้ เปรียบตัวมนุษย์เหมือนอาณาจักรอันหนึ่ง ความรู้สึกของร่างกายตามปกติ ก็เหมือนอย่างความรู้สึกของพลเมืองทั่วไป ซึ่งไม่มีโอกาสจะได้เห็น องค์พระเจ้าแผ่นดินไปทุกด้านและไม่สามารถจะทราบได้ว่าพระเจ้าแผ่นดิน ได้ทรงทําอะไรบ้างดังนี้ฉันใดความรู้สึกตามธรรมดาของเรา ก็ไม่สามารถ จะทราบได้แน่ว่าวิญญาณของเราเป็นอย่างไร

หรือกําลังทําอะไรอยู่บ้าง ถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะออกนอกพระราชอาณาจักรเพื่อเสด็จไปทางไหน จะทรงเอาพลเมืองทั้งแผ่นดินไปด้วยไม่ได้ ต้องทรงนําไปแต่เฉพาะ ข้าราชบริพารที่ข้างเคียงและปล่อยให้เสนาบดีรักษาการอยู่ทางนี้ ส่วน ทางโน้นวิญญาณจะไปทําอะไรบ้าง ดวงจิตเองก็ไม่มีทางจะทราบ และ ไม่มีหน้าจะทราบเพราะเป็นกิจการส่วนตัวของวิญญาณ

What is Vishan? It’s hard to say. One reason is because The spirit of the yogi is different from the principles of Buddhism. We cannot compare with anything. In another way, our Buddhism, even with the explanation of the yogi itself, is a difficult explanation. And the explorer himself said that it was difficult to explain Finally, believe that you can eat well because you can’t really explain it well.

The spirit resembles an unknown fire, extinguished as a light which cannot be seen with normal eyes and cannot be normal with an ordinary body. The light in the sun is a life engine. To the things of the world. Like a fire, a spirit. When wearing it, it gives life to it.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org