พูดถึงการเกิดใหม่ การเกิดใหม่ย่อมเป็น ไปด้วยกรรม

การเกิดใหม่ ย่อมเป็นไปด้วยกรรม

คราวนี้พูดถึงการเกิดใหม่ ตรงนี้ลัทธิโยที่แตกต่างกันออก ไปจากลัทธิศาสนาอื่นๆ คือศาสนาอื่นๆ นั้น การเกิดใหม่ ย่อมเป็น ไปด้วยกรรม หรืออํานาจประกาศิตของพระผู้เป็นใหญ่อะไร อันหนึ่ง แต่ในลัทธิโยคีเขาสอนว่า ไม่มีอะไรบังคับให้ดวงวิญญาณ

การเกิดใหม่

เกิดใหม่เลย นอกจากจะเป็นความสมัครของดวงวิญญาณเอง เขาอธิบายว่า เมื่อความสมัครอยากเกิดมีขึ้นแล้ว ก็กลายเป็น ความปรารถนาอันแรงกล้าจนถึงกับขาดความพิจารณาไตร่ตรอง หาเหตุผล หรือปราศจากความยับยั้งใจ สําหรับดวงวิญญาณ ที่ได้ฝึกฝนไว้ดี มีความยับยั้งก็เลือกเกิดได้ในที่ดีแต่สําหรับ ดวงวิญญาณที่ไม่มีความยับยั้งชั่งใจ จับอะไรได้ก็เกิดเป็นอย่างนั้น

ไม่มีอํานาจกรรม ไม่มีอํานาจอะไร การเกิดใหม่เป็นความสมัคร ของดวงวิญญาณเองทั้งสิ้นลัทธิโยคีเขาถือว่า มนุษย์เราดีขึ้นทุกที่ ยิ่งเกิดหลายหน ก็ยิ่งดีมากขึ้น เพราะเหตุที่มีความรู้ผิดชอบมากขึ้น ถึงแม้ว่าใน ชีวิตที่เกิดมาในครั้งก่อนๆ

นั้นจะเป็นสิ่งที่นึกไปไม่ถึง หรือไม่ได้ ก็ดี แต่ลักษณะของคนและความบริสุทธิ์ของดวงใจมีมากขึ้นทุกที ทั้งนี้ไม่หมายความถึงฐานะความเป็นอยู่ หรือความยากดีมีจน แต่หมายถึงลักษณะที่ดีที่ชั่วในส่วนตัวบุคคล ซึ่งเขาอธิบายว่า คนที่เกิดมาชาตินี้ย่อมมีลักษณะที่ดีมากกว่าที่เกิดมาแล้วในชาติ ก่อนๆ เป็นผลต่อเนื่องมาถึงชาตินี้ด้วย

พูดถึงผลดีและผลร้ายที่บุคคลได้รับชีวิตนั้น หลักแห่งลัทธิ โยคีคล้ายคลึงกับทางพระพุทธศาสนาของเรา กล่าวคือผลดีและ ผลชั่วเป็นของบุคคลนั้นนั่นเอง ไม่ใช่ใครทําให้และไม่มีอํานาจ อะไรที่จะมาลงโทษ หรือจะให้คุณนอกจากการกระทําของตัว

แต่ การกระทําก็ดี คําพูดก็ดี หรือแม้ความคิดก็ดี ที่ได้กระทําหรือ พูดหรือคิดไว้ในชาตินี้ ย่อมจะให้ผลติดต่อไปถึงชาติหน้า และ ผลที่บังเกิดขึ้นนั้นก็ใช่เป็นการให้รางวัล หรือเป็นการลงโทษ อย่างหนึ่งอย่างใด แต่เป็นผลอันเนื่องไปจากเหตุโดยตรง และเป็น ไปตามกฏในเรื่องเหตุและผลเนื่องถึงกัน ผลดีและชั่วทั้งหลาย บังเกิดขึ้นแก่ตนนั้น ถือว่าเป็นการที่บุคคลทําให้แก่ตนเอง

This time talking about rebirth Here, a different Yo doctrine Go from other religions That is, in other religions, rebirth comes with the karma or authority of the Great God.

There is nothing to force the soul to be born again, except for the soul’s own application. For the soul Well trained With restraint, can choose to occur in a good place, but for Uninhibited soul Can catch anything that happens

No power No power Rebirth is an application. Of the soul itself. Yogi cult he considered Humans are getting better everywhere. More often Even better Because of more knowledge and responsibility, even in previous life events

That would be something that could not be thought of or not, but the characteristics of people and the purity of the heart are increasing everywhere. However, this does not mean the status quo.

Or good difficulty But refers to the good and evil characteristics of a person In which he explains that Those born in this life have better characteristics than those born in previous lives, as a consequence of this nation.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org