คำถามยอดฮิต ตายแล้วไปไหน

ตายแล้วไปไหน

ตายแล้วไปไหน

ทางลัทธิโยคีเขาตัดตอนเสียว่า ตายแล้วไปไหน ไป ทางไหนก็ได้ ส่วนเวลาที่มนุษย์เราเห็นเป็นของสั้นชั่ว 1 นาทีหรือ 2 นาทีนั้น สําหรับดวงวิญญาณอาจเป็นเวลายาวและนานตั้งหลายสิบ ปี หรือมากกว่านั้นก็ได้ หรือเวลาที่มนุษย์ในโลกเห็นว่านานตั้งหลาย พันปี อาจเป็นวินาทีเดียวของดวงวิญญาณก็ได้ถ้าจะเปรียบความ ข้อนี้ให้เข้าใจก็จะต้องเปรียบกับความฝัน คนเราเมื่อสืบไป 1 นาที อาจฝันเห็นเหตุการณ์ที่เป็นไปติดต่อกันตั้งหลายเดือนหลายปีได้ หรืออาจฝันเห็นสถานที่ ๆ เราไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้จักเลยก็ได้ แต่ เรารู้สึกในความฝันว่าเราทําอะไร เช่นเดียวกับคนตาย ที่กําลังตาย

เวลาที่เราเรียกว่า “กําลังตาย” นั้นจะเป็นเวลา 1 นาทีของ มนุษย์ ดวงวิญญาณก็อาจจะสํารวจเหตุการณ์ความเป็นอยู่ในชีวิต ตั้งหลายสิบปีได้ตลอด ลักษณะของความตายก็คือความฝันนี้เอง

เมื่อได้สํารวจเหตุการณ์ในชีวิตเป็นที่พอใจ และแน่ใจว่า ร่างกายอันนี้ ไม่เป็นสิ่งที่จะอยู่อาศัยต่อไปได้แล้วดวงวิญญาณ ก็ค่อยๆ ออกจากร่างกายพร้อมกับกายทิพย์หรือเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่าเจตภูต ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า

กายทิพย์หรือเจตภูตนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกายธรรมดาซึ่งเรียกว่าสังขารนี่เอง แต่เป็นของ ละเอียดอ่อนกว่ารายธรรมดา และไม่สามารถจะแลเห็นได้ด้วยตา ตามปกติ จะเห็นได้ด้วยตาของบุคคลที่มีอํานาจทิพยจักษุซึ่งตํารา

ของโยคีเขาอธิบายถึงการที่กายทิพย์ได้ออกไปจากกายธรรมดานี้ เรียกว่ากายทิพย์ได้เคลื่อนสูงขึ้นจากกายธรรมดาเหมือนไอน้ําที่มี แสงสว่าง และยังติดต่อกับกายธรรมดาด้วยสายเล็กเหมือนสายใจ

ที่ผูกโยงกันอยู่ทั่วสรรพางค์กายเป็นสายมากมายจนเกือบเห็นเป็น แผ่นเดียวกัน เมื่อกายทิพย์ห่างออกไป สายเหล่านั้นก็ค่อยจางลง จนในที่สุดก็แลไม่เห็น เป็นอันว่าสายนั้นขาดจากกัน เจตภูตหรือ กายทิพย์ก็หลุดพ้น

และขาดจากกายธรรมดา กายทิพย์นั้นคงหุ้ม ห่อวิญญาณต่อไป และบางทีก็มาปรากฏแก่สายตามนุษย์ที่ยังมี ชีวิตอยู่ได้ เรื่องผีหรือปีศาจก็เป็นเรื่องกายทิพย์นี้เอง

In Yogi religion, he excerpted that he was dead, go anywhere, in any direction. The time that humans see is 1 minute or 2 minutes. For the soul, it can be a long and many decades or more. Or the time that humans in the world saw for many thousands of years. It could be a single second to the soul if they were to compare To understand this, it must be compared to a dream. We, one minute after, may dream of seeing events that have been going on for months and years. Or may dream about places we have never seen or never know, but we feel in our dreams what we do Just like the dead are dying.

The time that we call “dying” is 1 minute of human beings. The soul may explore life events. Can be set for many decades The nature of death is this dream.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org