ความเมตตานี้ถือว่าเป็นลูกกุญแจสำคัญ

ข้าพเจ้าขอความใน เรื่องความเมตตา นี้ว่าเป็นลูกกุญแจ วันสําคัญที่สุดในทางจิตวิทยา ความเมตตาอันมีอยู่ใน ดวงจิตเรา จะป้องกันตัวเราให้พ้นอันตรายด้วยประการ ต่างๆ ความเมตตาเป็นเครื่องช่วยมิให้ศัตรูทําร้ายเรา และ ความเมตตาจะชักนําดวงจิตของคนอื่นๆ

เรื่องความเมตตา

ให้รักใคร่เรา คนบางจําพวกแสวงหาของที่เรียกกันว่า “ทางเมตตา โดยเข้าใจว่าถ้ามีของนั้นอยู่กับตัวจะเป็นเหตุให้ได้รับ ความรักของนิยมของคนทั้งหลาย ความจริงนั้นคือว่าผู้ที่ คิดของเหล่านั้นขึ้นมีความมุ่งหมายว่าจะให้มีของอะไรเป็น เครื่องเตือนใจให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาความเมตตา

หรือ ความนิยมรักใคร่ที่เราจะได้จากคนทั้งหลายนั้น ไม่ใช่ว่าของ เหล่านั้นทําให้ ที่จริงเราต้องทําให้แก่ตัวเราเอง คือ เราต้อง มีเมตตาต่อคนทั้งหลายก่อน คนทั้งหลายจึงจะมีเมตตาตอบ หลักนี้ไม่ผิดเลยจิตวิทยาทุกประการหลักสําคัญอยู่ที่ดวงจิต ไม่ใช่อยู่ที่ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราพึ่งหัดดวงจิตของเรา อย่าให้คิดประทุษร้ายต่อใครให้มี เรื่องความเมตตา แก่คนทั้งหลาย นั่นแหละคนทั้งหลายจะมีความ เมตตาเรา และเราจะเป็นคนมีเสน่ห์ในตัว

I ask that this kindness be a key. The most important day in psychology. The compassion that exists in our minds will protect us from various dangers. Kindness will help our enemies to hurt us, and compassion will draw the hearts of others.

To love us Some people seek the so-called “compassion, by understanding that if there is something with them, it will cause them to receive it.” The love of people’s popularity. The truth is that those who Thought up those things, with the intention of having things Reminders for us to cultivate compassion

Or the popularity of love that we have from those people, not that they make In truth, we have to do it for ourselves, that is, we must be kind to everyone first. Everyone will have mercy in response. This principle is not wrong at all. Psychology. The key lies in the mind. Not at the place of any thing We have just learned our mind. Do not let anyone think of mayhem to have mercy. To all So, people will have mercy on me and I will be charming in themselves.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org