เสน่ห์หา หมายถึงอะไรและหมายความว่าอย่างไร

เสน่ห์หา (ซึ่งที่ถูกเป็นสิเนห์ แต่เราใช้เสน่ห์กันจนเป็น คําไทยไปแล้ว) หมายถึงการทําให้คนรัก เมื่อเราเข้าใจเคล็ดที่ กล่าวมาข้างต้นนั้นแล้ว ก็เกือบไม่ต้องอธิบาย ว่ามนุษย์เราจะมี เสน่ห์ในตัวด้วยอาการอย่างไรพูดอย่างง่ายๆ

เสน่ห์หา

ก็คือ ถ้าเราอยาก ให้ใครรักเรา เราต้องรักเขาก่อน ถ้าเราอยากเป็นที่รักของเพื่อน มนุษย์ทั้งหลาย เราก็จะต้องทําใจของเราให้รักเพื่อนมนุษย์ทั่วไป คนที่มีเสน่ห์ในตัวนั้นไม่ใช่อื่นไกล คือ คนที่มีดวงจิตประกอบ ด้วยความเมตตากรุณาอยู่โดยปกติ

เราพึ่งหัดดวงจิตของเราให้มี เมตตาต่อคนทั้งหลาย ความเมตตาที่มีอยู่ในหัวใจของเราจะย้อม ปราณให้เต็มไปด้วยความเมตตา เมื่อปราณของเราถูกย้อมด้วย ความเมตตาก็อาจดูดดึงเอาความเมตตาเข้ามาได้ เราอาจได้รับ ความเมตตาจากคนทั้งหลายด้วยวิธีอันเดียว คือ เราแผ่เมตตา จิตต่อเขา การแผ่เมตตาจิตนั้นหมายความว่าการฝึกความตั้งใจ

ของเรามีให้คิดประทุษร้ายต่อใคร ให้มีความปรารถนาอย่างเดียว กันคือ จะได้เห็นคนทั้งหลายมีความสุขสําราญทั่วหน้ากัน เห็น ใครเขาได้ดีอย่าให้มีความริษยา หัดดวงจิตให้ตรงกันข้าม คือ
เสน่ห์หา

The charm of being (which is cheap Sinhet But we use charm until Thai words already) means making one’s lover When we understand the trick Already mentioned above Almost did not need to explain That we humans have Charm in the symptoms, how easily said

Well, if we want someone to love us, we must love him first. If we want to be loved by friends All humans We must make our mind to love our fellowmen in general. The person who is charming in himself is not another distant person, a person with a spiritual heart. With compassion normally

We just learned to have our minds to have Have mercy on all people The kindness that is in our hearts will dye. Respiration to be full of kindness When our respiration is dyed with Kindness can be drawn to mercy. We may receive mercy from people in one way: we spread the mind towards them.

We have to think about mayhem to anyone. To have the same desire: to see all the people who are happy and able to see each other well Practice the mind to the contrary is
Charm finding

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org