ความหมายของคำว่า ”เสน่ห์ในตัวคน”

คําว่า “ เสน่ห์ ในตัวคน” ข้าพเจ้าแปลออกมาจาก อังกฤษว่า Human Magnetism ซึ่งตามศัพท์แท้ๆ ไม่ได้ แปลว่าเสน่ห์ คําว่า magnetism แปลว่า เครื่องดึงดูด ซึ่งตามศัพท์ใหม่ของกรมวิชาการเรียกว่าวิชาแม่เหล็ก แต่ความหมายที่กรมวิชาการให้ไว้นั้น เกี่ยวกับแม่เหล็ก จริงๆ ส่วนที่ข้าพเจ้าจะเขียนต่อไปนี้ ไม่เกี่ยวกับแม่เหล็ก ที่เป็นแร่ เกี่ยวกับแม่เหล็กคือความดึงดูดของมนุษย์ โดยตรง

เสน่ห์

เรื่อง เสน่ห์ หรือความดึงดูดในตัวคนที่จะกล่าวในบทนี้ ผิดกันกับที่เรียกว่าอํานาจของดวงจิต อํานาจของดวงจิต มาจากดวงจิตโดยตรง แต่เสน่ห์หรือความดึงดูดถึงแม้จะ เกิดจากอํานาจของดวงจิตก็ยังมีปราณเป็นสิ่งสําคัญ ปราณ เป็นกําลังของโลกที่มีอยู่ในตัวคน สัตว์และสิ่งของทุกๆ อย่าง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าและกลายเป็นความดึงดูดหรือเป็น

เสน่ห์ขึ้นในตัว ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วมนุษย์ได้ปราณมา จากอากาศดีๆ ที่หายใจและอาหารดีๆ ที่รับประทานเข้าไป เมื่อปราณในตัวคนมีความแข็งแรงมากเพียงไรความดึงดูด ในตัวคนก็มีมากเพียงนั้น คนหนึ่งๆ มีจํานวนปราณอยู่ใน ตัวผิดกันมากๆ คนบางคนสามารถเอาปราณเข้าในตัวและ ถ่ายออกได้เหมือนเครื่องจักร คนชนิดนี้มีปราณอยู่ในตัวมาก

The word “charm in people” I translated from England as Human Magnetism, which in truth does not mean charm. Magnetism means magnetism. Which according to the new terminology of the academic department is called magnetism But the definition that the Department of Academic provided About real magnets. The parts that I will write here Not related to mineral magnets, about magnets is a direct human attraction

About the charm or attractiveness of the people who are said in this chapter Different from the so-called power of the mind The power of the mind. Comes directly from the mind But charm or attractiveness though Caused by the power of the mind, there is still

respiration as important. Respiration is the power of the world that exists in people. All the animals and things that cause electricity and become attractive or

Charm in yourself As mentioned above, humans can breath through good air to breathe and good food. Eaten When respiration is in how strong a person is. There are so many people. One person has respiration. Very different ones Some people can take respiration into themselves and Can be taken out like a machine This type of person has a lot of respiration.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org