การเล่นเอาเปรียบ คือเอาของคนอื่นมาเข้าตัวของตัวเอง

การเอาเปรียบ การเอาปราณ ของคนอื่นมาเข้าตัวของตัวเองดังนี้ ไม่ใช่ แต่จะเป็นไปโดยธรรมชาติยังสามารถจะ กระทําโดยตั้งใจและกลั่นแกล้งกันได้ด้วย พวกนักมายากลบางจําพวกเรียนรู้วิธี สูบปราณของคนอื่นมาเข้าตัวของตัว พวกนี้เข้าไปใกล้ใครก็ทําให้คนนั้นอ่อนแอ และในที่สุดอาจถึงตายก็ได้ ฉะนั้นเรื่อง ปราณจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งเรื่อง หนึ่ง และปราณเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในเรื่องเสน่ห์ หรือความดึงดูดในตัวคน

การเอาเปรียบ

เสน่ห์หรือความ อํานาจของปราญ ใช้เป็นของร้าษาโรคกัน :

เรือง การเอาเปรียบ ความดึงดูดในตัวคนซึ่งกระทําโดยอาศัย

ปราณนี้ เมื่อว่าถึงทางที่ดีก็มีอยู่มากหลาย ในข้อต้นย่อม รักษาโรคกันได้ และการรักษาโรคด้วยกําลังปราณเป็นความรู้ เที่สุดที่ธรรมชาติได้สอนให้มนุษย์รู้ขึ้นโดยที่มนุษย์ไม่ต้องสอนสูง

– เด็กที่หกล้มหรือเจ็บปวดอย่างไร

ย่อมเข้าไปหามารดาหรือผู้ใหญ่คนหนึ่งคนใดที่ อยู่ใกล้ๆ ตามปกติผู้ใหญ่ย่อมถามว่าเจ็บที่ใหน แล้วก็ลูบคลําแรงที่เจ็บปวด ความเจ็บก็หายไป โดยรวดเร็ว ซึ่งถ้ไม่มีผู้ใหญ่ทําดังนั้นให้ก็คงไม่ หายเร็วเท่านั้น

ในสมัยนี้เราอธิบายกันว่า เป็นเพราะการลูบคลําเช่นนั้น ทําให้เลือดเดินสะดวกความเจ็บปวดจึงหายไป แต่ที่จริงแม้จะไม่สูบถูก ตรงที่เจ็บก็ดี การที่เด็กเข้าใกล้ผู้ใหญ่ ได้รับปราณของผู้ใหญ่ย่อมทําให้ เด็กหายเจ็บเร็วขึ้นมาก การเยี่ยมไข้ย่อมมีคุณประโยชน์มากสําหรับคนไข้ ไม่ใช่เพราะทําให้อุ่นใจอย่างเดียวยังทําให้คนไข้มีกําลังดีขึ้น ถ้าคนเยี่ยม ไม่ชวนคนไข้พูดมากเกินไป

Exploit means bringing the respiration of others into their own ways. This is not only natural but also able to Act intentionally and can bully each other too Some magicians learned how to Pump one’s respiration into one’s body These people approach anyone who weakens them. And ultimately death. Therefore, respiration is one of the most important things, and respiration is something that is needed in charm Or attractiveness in people

This respiration, when it comes to the good, there are many in the beginning, it can cure the disease. And the treatment of respiration energy is knowledge The highest that nature has taught humans, without humans having to teach

Would approach a mother or an adult nearby. Normally, an adult would ask where it hurts And then rubbed on the painful power The pain disappeared quickly. If there were no adults, then probably wouldn’t. Get well soon

In this day and age we explain that Is because of stroking like that Causing the blood to walk conveniently, so the pain disappeared But in truth, even if not smoking properly Where the pain is good Getting children close to adults Receiving respiration of an adult would cause The child recovered faster. Visiting fever has many benefits for patients. Not only does it give him peace of mind, it also makes the patient feel better if the visitor doesn’t invite the patient to talk too much.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org