บริสุทธิ์ทั้งกายและบริสุทธิ์ทั้งใจ

วีรบาลึกลับต้องการ ความบริสุทธิ์ คือ บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ บริสุทธิ์ทั้งใจ

บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ

ขั้นที่สุดของการเรียนลัทธิโยคีนั้น คือ จะ ต้องประพฤติตนให้เป็นคนที่มีศีลธรรมอันดีเสีย ก่อน เพื่อให้การแน่นอนว่าจะไม่เอาความรู้อัน นั้นไปใช้ในทางที่ผิด การเรียนวิชาเหล่านี้ ถ้ามี ความมุ่งหมายจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดแล้ว เขาว่า โดยมากเรียนไม่สําเร็จเลย หรือถ้าเรียนสําเร็จได้ ก็โดยยาก และถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดเข้าเมื่อใดก็ เป็นอันตรายแก่ตัวทันที

และได้กําลังวังชางกับทําให้ราณในตัวน้อยเกินไปเมื่อ จะไปในตัวใครเข้าใกล้คน

จนทําให้คนอื่นที่เข้าใกล้ รู้สึกสบายและได้กําลัง ความมานะพยายามขึ้นได้ด้วย คนบางคนมีปราณในโกงใครก็สบเอาปราณของคนเหล่านั้นเข้าไปในตัวใคะ อบอย่อมรู้สึกอ่อนเพลียและท้อถอย ด้วยเหตุนี้ถ้าเราเข้าใจ ในความ บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ

เอง เราก็ย่อมจะรู้สึกแข็งแรง เพราะได้ปราณของคนเหล่านั้น ในตัวเรา ถ้าเราเข้าใกล้คนที่อ่อนแอเราก็จะเสียปราณไปเปล่าๆ เพรา ปราณของเราถูกดูดไป ด้วยเหตุนี้เองเมื่อเราเข้าใกล้คนชนิดไหน ความรู้สึกเป็นเช่นนั้น

The ultimate step of learning yogi is to behave as a person with good morals in order to ensure that he does not use knowledge. Then used in the wrong way If these studies are intended to be used in the wrong way, then they say that most of them have not been successful at all. Or if successful learning is difficult, and if used incorrectly, at any time Immediately harmed

Until causing others to approach Feel comfortable and gain strength Endeavor can also be tried. Some people have respiration in their respiration. Somebody has to breath their respiration into them. Ob is naturally exhausted and discouraged. For this reason, if we understand holiness, both body and mind

We will naturally feel strong. Because respiration of those in us. If we approach the weak, we will lose respiration, because our respiration is absorbed. For this reason, when we approach any kind of person The feeling is like that

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org