ทิพยจักษุทางไกล และทิพยจักษุสําหรับ รู้อดีตและอนาคตนั้น

ทิพยจักษุเฉพาะหน้า

ทิพยจักษุทางไกล

ไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายมาก หลักสําคัญในข้อนี้ก็คือ ทิพยจักษุทางไกล เฉพาะหน้ากระแสดวงจิตซึ่งจับติดอยู่กับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือที่วนเวียน อยู่ มาปรากฏแก่ดวงจิตของเราซึ่งบริสุทธิ์อยู่ทําให้เราสามารถ ทราบกาลที่ล่วงมาแล้วได้ไกลๆ ส่วนสําหรับกาลภายหน้านั้นอยู่ ในหลักที่ว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นย่อมมีเงามาก่อนเสมอ ดวงจิตของมนุษย์ที่มัวหมกมุ่นอยู่กับเหตุการณ์ภายนอกก็ไม่ สามารถจะทราบและรู้สึกได้ต่อเมื่อดวงจิตบริสุทธิ์ผ่องใส จึงจะ สามารถแปลกระแส ทิพยจักษุทางไกล เหล่านั้นออกเป็นรูปร่างได้

ทิพโสต

ในเรื่องที่พโสต ไม่มีอะไรกล่าวมาก นอกจากว่าหูของกายทิพย์นั้นเอง เป็นผู้ฟังแล้วก็มาปรากฎแก่ดวงจิตวิธีฝึกฝนในเรื่องที่พโสตก็เป็นอย่างเดียวกันกับ วิธีฝึกฝนทิพยจักษุอันที่ 3 คือ ทิพยจักษุอันแท้จริง

Nothing to explain so much The key principle in this article is The spiritual stream which is attached to an object or a circle appears to be pure in our minds, allowing us to Can know the times that have been far past As for the future In the principle that all events that occur will always have a shadow The mind of a human being obsessed with external events does not Can know and feel only when the mind is pure and clear, so it can translate those currents into shape

The stage to expel the outside emotions, make them pure, like whites without flaws Keeping the heart in this condition will Can last for a long time Those who do this are like one blind person who cannot see or hear anything from the outside. Listen, therefore, as though they were asleep, but they couldn’t sleep because their minds were still working well. Would like to think about something to agree with Dhipak Chakke. Can remember. Anyone who asks a question can answer correctly. So would it be called sleep? I couldn’t sleep either. Like one deaf person

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org