การทํานายโดยวิธีดูของที่เป็นเงา (ดูลูกแก้ว)

การทํานายโดยวิธี ดูลูกแก้ว ของที่เป็นเงา

ดูลูกแก้ว
ดูลูกแก้ว

เรื่องนี้ในสมัยนี้ใช้ ดูลูกแก้ว แต่ความเจริญลูกแก้วนั้นไม่จําเป็น และไรก็ได้สักแต่ว่าให้มีเงา แต่โบราณกาลมาใช้น้ําในบ่อหรือ ” : เสือหยดเลือกอะไรก็ได้ ในหนังสือวิชชา 8 ประการ ข้าพเจ้า ระดผิบายไว้โดยพิสดารถึงวิธีดูลูกแก้ว แต่ในที่นี้จะเขียนตามตํารา ของใยดี ซึ่งเขาไม่มีลูกแก้วจะดู จําต้องใช้น้ําธรรมดา (เช่นเดียวกับ

ท่าน้ํามนต์ของเรา มองดูน้ํามนต์เพื่อทํานายเหตุการณ์เช่นเดียวกับ อาโปกสิณของเรานี่เอง)

ในการฝึกหัดกํานายโดยวิธีดูของที่เป็นเงานั้น มีดังต่อไปนี้

ว่าจะไม่ถูกรบกวน เขา

เริ่มต้นให้ใช้เวลา

เพียงสองสามนาที ขับไล่อารมณ์ภายนอกให้ออก ต้องมีอยู่วิธีเดียว คือ ทําใจให้เป็นสมาธิ เราอาจ ลาใดเวลาหนึ่งได้ทุกวัน ซึ่งเป็นเวลาที่เชื่อแน่ว่าจะไม่ถูกร ว่าเวลากลางวันดีกว่ากลางคืน เพราะเหตุไรไม่ทราบ

This matter in this period is used to see the crystal ball. But the development of the crystal ball is not necessary. And whatever the shadow is But in the olden days, using water in the pond or “: Tiger Drop” can choose anything In the eight books of enlightenment, I described them as peculiar to how to see the crystal ball. But here it is written according to the text of Fadi, which he does not have a crystal ball to look at Need to use normal water (as same as

Our mantra Looking at the mantra to predict events like Our anointing.)

In training forecasts by looking at the shadowed item Are as follows

That he would not be disturbed

Begin to take time

Just a couple of minutes Banish the external emotions There is only one way: to concentrate the mind. We may leave at any one time every day. Which was a time when he was sure that he would not be That the daytime is better than the night For unknown reasons

ดูลูกแก้ว

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org